Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Quy trình biểu mẫu thủ tục hành chính cấp xãXã Bình ThạnhQuy trình biểu mẫu thủ tục hành chính cấp xã/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Hướng dẫn quy trình biểu mẫu thủ tục hành chính cấp xã
6/29/2018 3:00 PMNoĐã ban hành

     Dịch vụ hành chính công - một cửa điện tử” được xây dựng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân tổ chức có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính một cách nhanh chóng tại một địa chỉ truy cập duy nhất. Cung cấp thông tin một cách tự động và trực tuyến về tình trạng giải quyết hồ sơ, cấp phép. Người dân có thể thông qua mạng internet kiểm tra, giám sát về tình trạng giải quyết hồ sơ. Hệ thống cung cấp một nền tảng ứng dụng để từng bước cho phép các cơ quan hành chính nhà nước phối hợp giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng một cách xuyên suốt, nhất quán theo tinh thần “một cửa liên thông”

      Để thuận tiện cho người dân trong thực hiện thủ tục hành chính Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cung cấp trang http://dichvucong.tayninh.gov.vn/ 

     Trang Dịch vụ công Tây Ninh cung cấp đầy đủ quy trình, biểu mẩu thủ tục hành chính từ cấp sở, huyện đến cấp xã.

 Thông tin tuyên truyền xã Bình ThạnhXã Bình Thạnh Thông tin tuyên truyền xã Bình Thạnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật , xây dựng và thực hiện quy ước năm 2017
6/29/2018 2:00 PMNoĐã ban hành

     Thực hiện Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật , xây dựng và thực hiện quy ước năm 2017

     I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

     1. Mục đích:

     - Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 14/02/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh về việc Ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện quy ước năm 2017 và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật; tiếp tục thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân; Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW; Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân ở cơ sở và các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành tư pháp năm 2017.

     - Tăng cường tuyên truyền, phổ biến nghị quyết của Đảng, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 (gọi tắt là Hiến pháp), các văn bản luật mới được ban hành; gắn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) với tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

     - Triển khai có trọng tâm, trọng điểm; đổi mới, đa dạng hóa các mô hình, hình thức PBGDPL, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, từng bước đưa công tác PBGDPL đi vào thực chất, hiệu quả.

     2. Yêu cầu:

     - Bám sát nội dung, yêu cầu nêu trong các văn bản của Đảng về PBGDPL; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật Hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện quy ước và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; các nhiệm vụ trọng tâm của ngành tư pháp năm 2017 và chương trình, đề án về PBGDPL.

     - Phát huy vai trò hiệu quả của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện quy ước năm 2017 trên địa bàn xã.

     II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

     1. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật:

Thực hiện tốt các nhiệm vụ cụ thể tại Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 và tập trung triển khai Hiến pháp, Luật Đất đai 2013các luật mới được Quốc hội thông qua và văn bản pháp luật quan trọng khác liên quan tới hoạt động và đời sống của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, cụ thể:

     1.1. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam:

Tập trung cao điểm giới thiệu phổ biến sâu rộng Hiến pháp tới cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân bằng các hình thức phù hợp với từng đối tượng, địa bàn theo Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ (tổ chức Hội nghị giới thiệu, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; tập huấn chuyên sâu về nội dung của Hiến pháp cho cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý, các ngành, đoàn thể; phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, tổ chức và nhân dân; hưởng ứng cuộc thi viết"Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"... )

     1.2 Tuyên truyền, phổ biến các luật, pháp lệnh, văn bản  mới ban hành năm 2016, năm 2017 và thực hiện ngày pháp luật.

     1.3. Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu phổ biến sâu rộng chủ trương, quan điểm, chính sách mới hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế trong các dự thảo luật, pháp lệnh dự kiến trình ban hành trong năm 2016, năm 2017 như: Luật Công an xã, Luật quản lý, sử dụng vũ khí, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi), Luật Thủy Lợi, Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước (sửa đổi), Luật quy hoạch, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ, Nghị quyết của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017.

     1.4. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chủ trương, quan điểm, nội dung chính sách, các văn bản về cải cách hành chính, chủ trương, nhiệm vụ, quan điểm về cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp; nội dung chính thể hiện trong các văn bản pháp luật liên quan đến phạm vị được giao quản lý như:

     - Công khai bộ thủ tục hành chính tại UBND xã.

     -Tuyên truyền phổ biến về chủ trương, quan điểm,yêu cầu, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp theo Chương trình phối hợp số 28-CTrBCĐCCTPTW-HĐPHTW ngày 14/7/2014 của ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương và Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương về phối hợp thông tin, tuyên truyền phổ biến chử trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp giai đoạn 2015-2020 chú trọng quán triệt, phổ biến những nội dung mới được thể chế hóa trong các văn bản luật mới được ban hành.

     1.5. Củng cố kiện toàn Hội đồng phối hơp PBGDPL xã phát huy vai trò trách nhiệm của từng thành viện trong Hội đồng, tiếp tục đổi mới và nâng cao hoạt động của Hội đồng.

     1.6. Tiếp tục rà soát,  củng cố, kiện toàn đội ngủ tuyên truyền viên pháp luật.

     1.7. Tiếp tục thực hiện các Chương trình, Đề án về PBGDPL cho Thanh thiếu niên, PBGDPL cho người dân nông thân và trong nhà trường.

     1.8. Tuyên truyền phổ biến, giới thiệu các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các thòa thuận quốc tế liên quan đến người dân, doanh nghiệp.

     1.9. Tiếp tục nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác PBGDPL được tổng kết từ việc thực hiện các Chương trình, Đề án, Kế hoạch về PBGDPL.

     2. Công tác hòa giải ở cơ sở:

     2.1. Tiếp tục hướng dẫn, thi hành Luật hòa giải cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành.

     2.2. Hướng dẫn củng cố, kiện toàn mạng lưới Tổ hòa giải và đội ngủ hòa giải viên.

     2.3. Nguyên cứu, đề xuất giải pháp hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở gắn với áp dụng các biện pháp xử lý chuyển hướng và công nhận kết quả hòa giải và các biện pháp giải quyết tranh chấp ngoài tòa án để người dân tích cực sử dụng hòa giải khi giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp.

     2.4. Tổ chức kiểm tra công tác hòa giải ở cơ sở và tình hình thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở:

     3. Đánh giá, công nhận, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: xây dựng thực hiện quy ước.

     3.1. Ban hành văn bản hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 318/QĐ-UBND, ngày 14/02/2017 của Chủ tịch UBNd tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện quy ước năm 2017;

     3.2. Thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật; tổ chức đánh giá, công nhận, xếp hạng, công bố, khen thưởng các địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định:

     3.3. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.

     4. Công tác xây dựng và thực hiện quy ước của ấp.

     4.1 Theo dõi việc triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng, thực hiện quy ước.

     4.2  Hướng dẫn nghiệp vụ quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện quy ước.

     III. HÌNH THỨC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT.

     1. Phổ biến giáo dục trực tiếp: tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật, cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật.

     2. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh.

     3. Thông qua công tác hòa giải, hoạt động tiếp công dân.

     4. Lồng ghép trong sinh hoạt của các tổ chức chính trị và các đoàn thể, câu lạc bộ, tủ sách pháp luật.

     IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

     1. Công chức Tư pháp – Hộ tịch chủ trì tham mưu, phối hợp với các ngành, đoàn thể, Trưởng ấp các ấp tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

     2. Các ngành, đoàn thể, Trưởng ấp các ấp tổ chức triển khai thực hiện; định kỳ 6 tháng (trước ngày 02/6), hàng năm (trước ngày 02/12) báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân xã.

     3. Kinh phí triển khai thực hiện các hoạt động tại Kế hoạch này được bố trí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Kinh phí thực hiện các chương trình, đề án thực hiện theo quy định tại các quyết định ban hành, phê duyệt các chương trình, đề án đó.

     4. Công chức Tài chính – kế toán có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan tham mưu UBND xã bố trí kinh phí cho công tác PBGDPL và hoạt động của công tác PBGDPL, kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở và kinh phí thực hiện chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở để tạo điều kiện cho các công tác này đạt hiệu quả.

Quy hoạch phát triển xã Bình ThạnhXã Bình ThạnhQuy hoạch phát triển xã Bình Thạnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG AN NINH NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NĂM 2018
6/29/2018 2:00 PMNoĐã ban hành

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG AN NINH NĂM 2018

 I.LĨNH VỰC KINH TẾ:

1. Sản xuất nông nghiệp:

-Tổng diện tích gieo trồng cả năm được: 4.824,2 ha; so với kế hoạch đề ra: 4.733 ha, đạt 101,92%; bằng 100,04% so với cùng kỳ.

*Trong đó:

- Cây lúa: 4.457 ha; so kế hoạch: 4.453 ha; đạt 100,08 %; bằng 96,08% so cùng kỳ.

- Thuốc lá vàng: 238 ha, so kế hoạch: 170 ha, đạt: 140%; bằng 167,52% so cùng kỳ.

- Cây mía đường: 26 ha, so kế hoạch: 35 ha đạt: 74,29%; bằng 75,71% so cùng kỳ.

- Hoa màu các loại: 102,9 ha; so kế hoạch: 110 ha; đạt 93,55%; bằng 97,31% so cùng kỳ.

- Tất cả các loại cây trồng xuống giống trong năm phát triển tốt. Năng suất bình quân 1 ha lúa đạt 5,5 đến 6 tấn, giá cả ổn định. Sau thu hoạch, trừ chi phí lãi từ 10 đến 15 triệu đồng/1 ha/1 vụ, cy thuốc l vng trừ cc loại chi phí li từ 25 triệu đến 30 triệu đồng/1 ha/1 vụ, cy hoa mu li từ 10 triệu trở ln/1 ha/1 vụ.

2. Coâng taùc khuyeán noâng baûo veä thöïc vaät:

Phối hợp với Đại lý phân bón Hùng Diệp bán phân và lúa giống cho hội viên nông dân dưới hình thức trả chậm. Kết quả năm 2017 đã bán được:  4.000 kg phân bón các loại, 45.604 kg lúa giống các loại.

Phối hợp với  Trung tâm khuyến nông huyện tổ chức cho 08 cán bộ, hội viên nông dân tham quan mô hình trồng thớm Queen với diện tích 35 ha của chú Bảy Thanh ngụ tại xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Tổ chức 05 cuộc hội thảo về phòng chống dịch hại trên lúa, kết quả: có 213 lược người tham dự.

Mở 01 lớp dạy nghề ngắn hạn "Kỹ thuật trồng lúa" với 32 học viên tham dự.

3. Coâng taùc chaên nuoâi:

- Vận động nhân dân chăm sóc đàn trâu, bò, heo hiện có trên địa bàn xã, thực hiện và phối kết hợp cùng các ngành, các ấp làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, không để xảy ra dịch heo tai xanh, lỡ mồm long móng. Ban thú y nhận vacxin tim phòng cho đàn gia súc, gia cầm như sau:

- Sát trùng 05 ấp 3 đợt trong năm 2017, diện tích: 60.000 m2, tiêm phòng gia súc trên trâu, bò: 475 con, tiêm heo tai xanh: 200 con.                       

- Tổng đàn: Trâu: 475, bò: 400 con, heo: 350 con , tổng đàn gà, vịt :14.000 con. Kiểm soát giết mổ 3.675 con heo.

4. Coâng taùc Ñòa chính:

- Trong naêm 2017 ñòa chính xaõ hoàn thành các thủ tục của các tổ chức và cá nhân đến xin chuyển quyền sử dụng đất vaø tham möu cho UBND xaõ ký chuyeån nhöôïng quyeàn söû duïng ñaát, thöøa keá, cho taëng, vaø caùc loaïi hoà sô giaáy tôø ñöôïc 83 tröôøng hôïp, toång dieän tích 215.233m2.Tình hình quản lý đất công của xã.

- Theo nghị Quyết số : 09/2009/NQ-HĐND ngày 18/12/2009 của Hội đồng Nhân dân huyện Trảng Bàng:

+ Tổng diện tích đất công xã: 454.484 m2, trong đó: Đất sử dụng đúng mục đích: 25730.0 m2, Diện tích đất trống: 999.0 m2, Diện tích đất nông nghiệp: 427.755 m2.

5. Xây dựng cơ bản:

* Về xây dựng  nhà ở:

Trong năm 2017 nhân dân trong xã đã xây mới 13 căn nhà. Trong đó: 13 căn nhà kiên cố.

* Xây dựng các công trình cơ bản:

Ủy ban nhân dân xã đã được trên đầu tư các công trình xây dựng cơ bản như sau:

+ Làm sân vườn UBND xã Bình Thạnh, kinh phí: 1.500.000.000 đồng.

* Vốn vận động:

+ Lắp đặt cầu sắt lắp qua kênh biên giới, kinh phí: 35.000.000 đồng.

+ Xây 02 cầu bắc kênh cầu Ông Sải, kinh phí: 195.000.000 đồng.

+ Lắp đặt cầu sắt đường kênh ấp Bình Phước, kinh phí: 27.000.000 đồng.

+ Nâng cấp đường giao thông nội đồng từ cánh bắc đến nhà ông Nguyễn Văn Được, kinh phí: 25.000.000 đồng.

+ Thắp sáng đường quê 03 tuyến đường, kinh phí: 37.000.000 đồng

+ Nâng cấp tuyến đường cánh nam kênh Bình Phước, kinh phí: 35.000.000 đồng.

* Vốn xã:

+ Phúng đá 0-4 đường vào chợ Bình Thạnh chiều dài 100m với kinh phí thực hiện là 65 triệu đồng.

* Vốn tỉnh:

+ Phún đá 0-4 đường Ô 6 ấp Bình Thuận, kinh phí: 63.000.000 đồng.

* Vốn chương trình 135:

+Nâng cấp sỏi đỏ đường kênh cánh bắc ấp Bình Phú, kinh phí: 1.293.000.000 đồng.

6. Công tác xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới:

- Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Bình Thạnh đã được Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Trảng Bàng công nhận đạt được 14/19 tiêu chí gồm: tiêu chí 1(quy hoạch), tiêu chí 4 (điện), tiêu chí 3 về (thủy lợi), tiêu chí 08(bưu điện), tiêu chí 09 về (nhà ở),  tiêu chí 11 về (hộ nghèo), tiêu chí 12 về (cơ cấu lao động), tiêu chí 13 về (hình thức sản xuất), tiêu chí 15 về (y tế), tiêu chí 16(xã văn hóa), tiêu chí 18 (hệ thống chính trị), tiêu chí 19 về (an ninh trật tự), tiêu chí 7 (chợ), tiêu chí 10 (thu nhập).

7. Cơng tác quản lý điện và sử dụng nước hợp vệ sinh:

- Nhân dân trong xã đã sử dụng điện lưới Quốc gia để thấp sáng đạt 100%.

- Xã có 03 trạm nước lọc nhân dân đã đăng ký và sử dụng nước lọc được 944/3.017 hộ dân chiếm 31,29%, số hộ toàn xã. Số hộ sử dụng nước giếng đóng bơm mô tưa l 2.073/3.017 hộ chiếm 68,71%.

8. Về tiểu thủ công nghiệp:

- Hiện nay, trên địa bàn xã có: 753 cơ sở kinh doanh mua bán dịch vụ thương mại, tiểu thủ công nghiệp cơ sở buôn bán nhỏ lẻ đã từng bước phát triển theo nhu cầu tiêu dùng của người địa phương, giá cả luôn ổn định tạo cho các hộ kinh doanh mua bán có mức thu nhập ngày càng cao.

9. Về công  tác thu chi, ngân sách:

*Công tác thu ngân sách nhà nước: 2.060.709.549đ/2.250.000.000 đ, đạt 91,59%, bằng 124,51% cùng kỳ.

*Công tác thu ngân sách xã: 7.411.360.560đ/7.638.791.793đ, đạt 97,02%, bằng 127,74% so cùng kỳ.

*Công tác chi: 6.506.758.428đ/6.810.171.222đ, đạt 95,54%, bằng 129,99% so cùng kỳ.

II. VỀ VĂN HOÁ XÃ HỘI:

1.Về công tác thông tin – TDTT và truyền thanh:

a. Công tác tuyên truyền:

- Trong năm 2017, phong trào văn nghệ xã kết hợp cùng với Ban chấp hành Xã đoàn Bình Thạnh tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ được 8 cuộc, có trên 791 đoàn thanh niên tham dự nhân các ngày lễ, tết, ngày quốc tế phụ nữ 8/3, ngày thành lập đoàn 26/3, ngày tuyển quân thi hành nghĩa vụ quân sự năm 2017.

- Tham gia hội thi "Hoa Phượng Đỏ" huyện tổ chức đạt giải 3 toàn đoàn.

- Tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao xã.

- Tham dự đầy đủ các môn thi đấu Đại hội thể dục thể thao do huyện tổ chức.

- Trạm truyền thanh xã đã tiếp âm được 956 giờ phát trong đó: tiếp âm trên được 950 giờ, tiếp âm 3 cấp, đài tỉnh, đài huyện, đài tiếng nói việt Nam và thông báo các chương trình của địa phương 11 giờ, hoạt động ổn định. Cắt dán 80 băng rol, khẩu hiệu phục vụ các ngày lễ, tết và các cuộc hội nghị của địa phương.

- Phong trào văn nghệ xã phục vụ cuộc: dịp tết có khoản 150 lượt người xem. Theo đánh giá chương trình đạt chất lượng cao, thu hút được đông đảo bà con nhân dân.

b. Hoạt động văn hóa - văn nghệ- thể dục thể thao:

- Đội chiếu bóng lưu động tỉnh Tây Ninh phục vụ 05 cuộc, có 485 lượt người xem và ủng hộ.

- Tổ chức giải bóng chuyền Mừng Đảng mừng xuân năm 2017 có 06 đội bóng đại diện cho ấp là 05 đội, Chi đoàn quân sự 01 đội cùng tham gia.

- Đội bóng xã giao lưu 03 cuộc trong đó: Đội bóng huyện Gò Dầu 02 cuộc, đội bóng huyện Bến Cầu 01 cuộc, nhân dịp 30/4, 01/5 năm 2017, quốc khánh 2/9, tham gia đại hội thể dục thể thao huyện.

c. Hoạt động thư viện:

- Xã hiện có 01 tủ sách tại nhà văn hoá và 05 tủ sách tại 05 ấp văn hoá. Trong thời gian qua được thư viện tỉnh thường xuyên luân chuyển sách, báo các loại cho các tủ sách được 300 đầu sách, báo các loại, thu hút được 420 lượt người đến xem và mượn sách về nhà xem.

- Xã có một tủ sách ở bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả "một cửa" gồm 333 quyển.

- Ở bộ phận Đảng ủy có một tủ sách gồm 168 cuốn.

- Cuối năm 2017 - Thư viện tỉnh chuyển 200 loại sách báo các loại, trong năm thư viện xã đã phục vụ 220 đầu sách báo với 316 lượt người xem và mượn về xem.

d. Hoạt động Cộng đồng:

- Đã triển khai 20 chuyên đề thuộc 05 lĩnh vực: Môi trường, chăm sóc sức khỏe pháp luật, phát triển kinh tế, VHXH có 1.191 lượt người dự.

e. Phong trào xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở:

-Công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở ngày càng được các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, mọi tầng lớp nhân dân đồng tình quan tâm nhiều hơn, thường xuyên kết hợp cùng MTTQ, các ngành liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tạo điều kiện giúp đỡ các ấp văn hóa ngày càng đi vào hoạt động có chất lượng. Nhằm góp phần giữ vững danh hiệu xã văn hóa.

f. Hoạt động đội kiểm tra liên ngành Văn hoá-xã hội xã:

- Trong năm 2017 đội kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội đã tổ chức kiểm tra được 10 cuộc có 40 lượt đồng chí tham gia:

*Kết quả: nhắc nhở 07 cơ sở internet hoạt động quá giờ quy định, nhắc nhở 01 quán cà phê liều không mở ánh sáng khi đang hoạt động. Phạt hành chính 01 quán cà phê số tiền: 1.500.000 đ về lĩnh vực không đăng ký trạm trú, 01 dịch vụ cầm đồ số tiền: 3.500.000 đ về nhận cầm cố tài sản theo quy định tài sản đó phải có giấy tờ sở hữu nhưng không có các loại giấy tờ.

2. Về công tác y tế và dân số kế hoạch hoá gia đình:

a. Công tác y tế:

- Trạm y tế xã trong năm khám và điều trị bệnh cho nhân dân được: 6.853 Lượt người, trong đó: Y học dân tộc: 2.214 lượt người.

- Bệnh chuyển tuyến trên: 21 lượt người

* Thực hiện các chương trình y tế:

- Tiêm chủng trẻ em dưới 1 tuổi tiêm đủ 08 loại Vacxin: đạt 95%.

- Phụ nữ có thai tiêm VAT đạt 90%.

- Tiêm VAT phụ nữ tuổi sinh đẻ đạt 98%.

- Bệnh lao đang quản lý điều trị: 34 trường hợp, trong đó lao BK(+) mới: 24, điều trị khỏi: 23 người, còn đang quản lý: 11 người.

- Tổng số bệnh nhân nhiễm HIV trên địa bàn xã: 20 trường hợp (trong đó bệnh HIV hiện đang quản lý: 11 trường hợp, tìm không ra 01 trường hợp, trong trại giam 02 trường hợp, bệnh mới 02 trường hợp, người nhiễm đã chết 06 trường hợp).

- Keát hôïp cuøng BQL chôï và y tế dự phòng huyện kieåm tra veä sinh ATTP ñöôïc 15 cuoäc vôùi 72 hoä trong đó: dòch vuï aên uoáng 48 hộ vaø 14 hoä kinh doanh, 03 bếp ăn tập thể, 07 cơ sở chế biến, kết quả kiểm tra các hộ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

b. Công tác dân số KHHGĐ:

- Công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, tính đến thời điểm hiện nay đã vận động các đối tượng trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện các biện pháp tránh thai được: 416/417 ca đạt 99,76%.

3.Về công tác giáo dục:

- Ban giám hiệu các điểm trường từ mẫu giáo đến Trung học phổ thông tổ chức khai giảng năm học đúng theo quy định ngày 05/9/2017.

- Tổng số học sinh từ mẫu giáo đến Trung học cơ sở 2.406/1.226 nữ, tổng số lớp 68 lớp.

* Trường Mẫu Giáo Bình Minh tổng số 05 lớp, tổng số học sinh 185/83nữ.

* Trường tiểu học Bình Thạnh tổng số 29 lớp, tổng số học sinh 862/409 nữ.

* Trường Trung Học Cơ Sở Bình Thạnh tổng số 18 lớp, tổng số học sinh 731/380nữ.

* Trường THPT Bình Thạnh tổng số 18 lớp, tổng  số học sinh 664/354 nữ, chưa có học sinh bỏ học

- Ban giám hiệu các điểm trường tổ chức giảng dạy từng cấp học theo đúng chương trình của Bộ giáo dục và đào tạo.

- Đảng ủy - Ủy ban nhân dân xã phân công cán bộ, công chức xã đi dự lễ nhà giáo Việt Nam 20/11 tại các điểm trường.

4. Công tác lao động – TBXH:

-Đảng ủy - HĐND - UBND -UBMTTQ xã và các ban ngành đoàn thể xã, các ấp tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, các hộ nghèo neo đơn và phát tiền của trên cho 72 hộ số tiền  14.600.000đ.

- Tổng cộng quà của trên, các đơn vị trong và ngoài xã, đoàn thể, các ấp 1.062 phần, trị giá 365.000.000 đ.

- Nhận của trên 12.400.000đ tổ chức họp mặt GĐCS, NCC dịp tết Đinh Dậu 2017.

* Vận động quà tết trung thu cho trẻ em:

- Vận động mạnh thường quân: 1200 phần quà tổ chức trung thu cho các cháu học sinh, số tiền: 75.000.000 đ.

*Công tác thu các loại quỹ phúc lợi:

- Quỹ đền ơn đáp nghĩa: 25.456.000đ / 19.000.000đ, đạt 133,98%.

- Quỹ vì người nghèo: 530.000.000đ / 100.000.000đ, đạt 530%.

5. Công tác hiến máu nhân đạo:

- Thực hiện công tác vận động hiến máu nhân đạo, trong năm 2017 xã đ vận động hiến máu được 77/91 đơn vị máu đạt 84,61%.                                                                    

6. Công tác đào tạo cán bộ:

- Trong năm UBND xã cử cán bộ, cơng chức đi đào tạo bồi dưỡng, tập huấn nâng cao chuyên môn nghiệp vụ theo đúng tinh thần chiêu sinh của trên cử: 05 cn bộ, cơng chức đi học theo đề án 1956, 20 cán bộ, công chức đi học lớp chuyên viên, 05 cán bộ, công chức đi học khơmer .

          III. LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG AN NINH
          1. Công an:
          a. An ninh chính trị: ổn định.

          b. Trật tự an toàn xã hội:
          - Các cơ sở tôn giáo, tín đồ hoạt động bình thường chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm pháp luật về tôn giáo.
          - Công an xã phối hợp lực lượng Tuần tra nhân dân các ấp tuần tra kiểm soát nhắc nhở người dân tham gia giao thông đội nón bảo hiểm, kết hợp tuần tra vũ trang, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, không sử dụng vật liệu nổ.
          - Tuyên truyền bằng xe loa đến khu vực đông dân cư về công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
          - Thường xuyên kiện toàn các đội tuần tra nhân dân xã, ấp theo đúng quy định.
          - Thường xuyên tổ chức tuần tra, truy quét các tụ điểm đánh bài ăn tiền, đá gà, đánh số đề, xử phạt các cá nhân gây rối trật tự công cộng tại địa phương. Có kế hoạch ngăn ngừa phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm.. kịp thời đưa vào cơ sở giáo dưỡng bắt buộc, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại khu dân cư, ấp văn hóa.
          2. Quân sự:
          Tham mưu tốt Đảng ủy - Ủy ban xã về công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, quân nhân dự bị, dân quân tự vệ, PTKT nền kinh tế quốc dân năm 2017.
          Tổ chức tốt công tác sơ tuyển, điều khám sức khỏe cho thanh niên sẵn sàng nhập ngũ vào năm 2018 đạt 99%.
          Tổ chức bồi dưỡng lớp kiến thức quốc phòng cho đối tượng 4 năm 2017 theo đúng quy định.
          Xây dựng kế hoạch, tổ chức trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu đảm bảo ANCT-TTATXH trên địa bàn.
          Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, có kế hoạch vệ sinh doanh trại, lau chùi vũ khí đúng theo chế độ quy định.
          Tổ chức cho lực lượng dân quân thường trực tăng gia sản xuất nhằm nâng cao thêm chất lượng bửa ăn hàng ngày nhằm nâng cao sức khỏe tại đơn vị.

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2018

          Căn cứ vào Nghị quyết của Đảng uỷ – HĐND xã, phát huy những việc làm được, khắc phục các tồn tại, UBND xã Bình Thạnh xây dựng định hướng phát triển kinh tế- xã hội và Quốc phòng an ninh năm 2018 về nhiệm vụ và giải pháp cụ thể như sau:

          A/ MỤC TIÊU TỔNG QUÁT:

          Đẩy mạnh phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng nhanh và bền vững. Nâng cao chất lượng hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế, chủ động và tích cực hợp tác phát triển, tạo chuyễn biến mạnh mẽ trong chuyễn đổi cơ cấu kinh tế. Đổi mới khoa học kỹ thuật và công nghệ, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, y tế, văn hoá, thể dục thể thao tập trung phát triển nguồn nhân lực, cải thiện đời sống nhân dân đi đôi với xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội. Giử vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh trật tự an toàn xã hội.

          1. Các chỉ tiêu về kinh tế:

Cơ cấu chuyển dịch theo hướng giá trị nông nghiệp bình quân hàng năm chiếm 70%, giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chiếm 10%, giá trị dịch vụ thương mại chiếm 20%.

+ Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng từ 5 - 10% so năm 2018 hệ số vòng quay của đất ổn định 2,9 lần.

+ Phấn đấu đưa 1 ha đất sản xuất nông nghiệp đạt: 100-110 triệu đồng/năm (lợi nhuận từ 30%-40%).

+ Đầu tư xây dựng cơ bản và làm đường GTNT-GTNĐ bằng nguồn vốn sự nghiệp vụ từ: 5 - 7%.

+ Tổng thu ngân sách nhà nước: 1.622.000.000 đồng

+ Tổng thu ngân sách xã: 7.117.000.000 đồng

+ Tổng chi ngân sách nhà nước: 7.117.000.000 đồng

+ Tỷ lệ hộ sử dụng điện lưới quốc gia đạt 100%.

          2. Các chỉ tiêu về xã hội:

+Phấn đấu năm 2018 giảm hộ nghèo, hoä caän ngheøo, dưới 3% so số hộ toàn xã. Năm 2018 giãm Hộ nghèo TW dưới 1%( theo chuẩn NTM)

+ Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên duy trì giữ vững ở mức: 1,06%.

+ Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể chiều cao 14%.

+ Các chương trình y tế quốc gia đạt từ 96,20% trở lên.

+ Số lao động trong độ tuổi được giới thiệu việc làm các công ty, xí nghiệp trong và ngoài tỉnh 200 lao động.

+ Trẻ em 6 tuổi ra lôùp 1 ñaït 100%, maãu giaùo 5 tuổi ra lớp ñaït 100% năm học 2018-2019.

+ Phấn đấu giữ vững danh hiệu đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở. Phoå caäp THPT khi đủ điều kiện.

+ Học sinh tốt nghiệp tiểu học đạt 100%, trung học cơ sở đạt 100%, phấn đấu tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 98% trở lên, kéo giảm học sinh bỏ học bậc tiểu học dưới 0,5%, trung học cơ sở dưới 2%, trung học phổ thông dưới 2%.

+ Hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%.

+ Hộ được công nhận gia đình văn hoá đạt 96% trở lên; cơ quan đơn vị, trường học, các nơi thờ tự đạt nếp sống văn minh đạt 100%.

+ Giữ vững danh hiệu 05 ấp văn hoá đạt 100%, giữ vững danh hiệu xã văn hóa năm 2018.

          B. NHIỆM VỤ VÀ  GIẢI PHÁP CHÍNH:

I. VỀ LĨNH VỰC KINH TẾ:

1. Saûn xuaát noâng nghieäp:

- Tổng diện tích gieo trồng các loại cây năm 2018: 4.733 ha, hệ số vòng quay của đất: 2,9 lần. Phấn đấu giá trị 1 ha đất sản xuất nông nghiệp tạo ra trong năm từ 100-110 triệu đồng (lợi nhuận từ 30% – 40%).

* Một số cây trồng chính:

+ Cây lúa: 4.453 ha

+ Thuốc lá vàng: 170 ha

+ Rau màu các loại: 110 ha.

* Biện pháp thực hiện:

- Chuyển dịch cơ cấu cây trồng phù hợp theo từng vùng sản xuất, tập trung hướng dẫn xuống giống vụ đông xuân đạt theo kế hoạch đề ra, chú trọng các loại giống mới, kháng sâu rầy, có năng suất cao phù hợp từng vùng đất để sản xuất vận động nhân dân tận dụng các nguồn nước và khai thác mạch nước ngầm đảm bảo nước tưới tiêu phục vụ tốt cho các loại cây trồng năm 2018, thực hiện mô hình cánh đồng mẫu lớn.

2. Công tác Khuyến nông và BVTV:

* Công tác khuyến nông:

- Hội nông dân xã có kế hoạch kết hợp cùng khuyến nông huyện, trạm bảo vệ thực vật huyện cung cấp các loại giống mới về cây lúa, kháng các sâu rầy và các loại dịch bệnh đạt năng suất cao, tạo điều kiện cho nông dân chuyển dịch cây trồng phù hợp từng khu vực, thường xuyên hướng dẫn cho nông dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để đạt năng suất cao.

* Công tác Bảo vệ thực vật:

- BVTV xã có kế hoạch phối kết hợp cùng Trạm BVTV huyện, các công ty trong và ngoài tỉnh tổ chức Hội thảo tập huấn và hướng dẫn cho nông dân cách sử dụng thuốc nông dược, phòng ngừa các loại dịch bệnh trên các loại cây trồng (nhất là cây lúa).

3. Về chăn nuôi:

- Vận động nhân dân chăm sóc đàn trâu, bò, heo hiện có trên địa bàn xã và thay đổi mô hình chăn nuôi trâu bò ở các hộ dân, phối kết hợp cùng các ngành, các ấp làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, không để xảy ra dịch heo tai xanh, lỡ mồm long móng.

- UBND xã kết hợp cùng các tổ chức chính trị xã hội tranh thủ liên hệ cùng các ngành, hội cấp trên và ngân hàng chính sách huyện các dự án về nguồn vốn vay cho các hộ cần vay vốn vào chăn nuôi để tăng đàn gia súc, gia cầm của xã trong năm 2018 như sau: Trâu, bò: 450 con, Heo thịt: 650 con

- UBND xã có kế hoạch đề nghị cấp trên tạo con giống để thực hiện mô hình nuôi thuỷ sản.

- Tiếp tục vận động nhân dân phát triển các ngành nghề hiện có, tập trung khai thác lợi thế Công nghiệp, chế biến Nông sản để thu hút lao động nhàn rỗi.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiễm soát giá cả thị trường.

4. Về công tác thú y:

- UBND xã chỉ đạo cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch cúm gia cầm, bệnh lỡ mồm long móng, bệnh tai xanh, chỉ đạo ban thú y xã có kế hoạch đề nghị ngành thú y cấp trên cấp thuốc Vaccine tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm theo đúng kế hoạch năm 2018 kiểm tra ngăn chặng gia súc, gia cầm có mầm bệnh từ nơi khác chuyển đến địa phương, xử lý triệt để không để xảy ra bệnh. Nếu có xảy ra dịch bệnh có kế hoạch dập dịch ngay, không để lây lan diện rộng làm ảnh hưởng đến sức khoẻ nhân dân.

- Vận động nhân dân thiêu huỷ gia súc, gia cầm bị bệnh và chết nơi tập trung, xử lý tiêu độc, sát trùng đúng theo quy định của ngành thú y cấp trên.

5. Về tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ:

- Khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế, đầu tư phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, chú trọng chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Ổn định trật tự việc mua bán ở chợ, quản lý chặt các hoạt động kinh doanh, sản xuất trên địa bàn xã, mở rộng mặt bằng chợ phục vụ đáp ứng yêu cầu của nhân dân ngaøy caøng cao.

6. Công tác địa chính và bảo vệ môi trường:

- Thực hiện tốt quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản, quản lý chặt chẽ đất công và sử dụng đất công đúng mục đích, giải quyết kịp thời những trường hợp các tổ chức và cá nhân đến yêu cầu chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký quyền sử dụng đất. Thực hiện xác minh làm rõ và đưa ra giải quyết dứt điểm những vụ tranh chấp đất đai còn kéo dài, không để đơn tồn động, xử lý đúng theo luật đất đai.

Tiếp tục thực hiện quy hoạch sử dụng đất đai đã phê duyệt giai đoạn 2018-2021 nhất là các dự án về khai thác khoáng sản thông thường, khu nghĩa địa tập trung.

7. Về xây dựng cơ bản, làm đường GTNT – GTNĐ:

* Về xây dựng cơ bản:

- Đề nghị cấp trên hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng các công trình như:

+ Xây dựng bia tưởng niệm.

- Những công trình năm 2017 chưa thực hiện chuyển sang năm 2018:

* Vốn trái phiếu Chính phủ:

+ Láng nhựa tuyến đường ấp Bình Phú - ấp Bình Hòa (điểm đầu tỉnh lộ 786 đến điểm cuối Trường THPT Bình Thạnh).

* Vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới:

+ Làm mới sỏi đỏ đường Bờ Thành ấp Bình Hòa - ấp Bình Thuận (điểm đầu nhà Ông Trần Văn Khỏi đến điểm cuối nhà bà Trà Thị Nhưa.

+Láng nhựa đường ấp Bình Phước xã Bình Thạnh (điểm đầu đường Hương lộ 8 đến điểm cuối đường Tỉnh lộ 786).

- Danh mục chuẩn bị đầu tư năm 2017 để năm 2018 thực hiện.

* Vốn chương trình 135:

+ Láng nhựa đường Bình Phú 1.

* Vốn trái phiếu Chính phủ:

+ Láng nhựa tuyến đường Tháp cổ ấp Bình Phú.

* Vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới:

+ Láng nhựa đường Bình Quới.

8. Chương trình xây dựng nông thôn mới:

- Phấn đấu năm 2018 đạt 19/19 tiêu chí.

9. Về công tác điện:

- Ñeà nghò treân khaûo saùt vaø ñaàu tö kinh phí keùo caùc ñöôøng ñieän theo nhu cầu của nhân dân để phục vụ sản xuất.

10. Dự toán ngân sách xã:

a. Dự toán thu ngân sách xã năm 2018:

Tổng thu ngân sách nhà nước: 1.622.000.000 đồng.

Tổng thu ngân sách xã :  7.117.000.000 đồng.

b. Toång chi ngân sách xã năm 2018: 7.117.000.000 đồng.

II. VỀ VĂN HOÁ XÃ HỘI:

1. Xây dựng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, ấp văn hoá và công tác văn hoá thông tin:

- Tiếp tục duy trì chất lượng hoạt động ấp văn hoá đúng theo các tiêu chuẩn quy định của trên, luôn giữ vững 05 ấp văn hoá, xã văn hóa hoạt động theo đúng nội dung đã quy định.

- Phát huy những mặt đạt được công tác văn hoá thông tin năm 2017, trong năm 2018 thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động theo tình hình mới về công tác phát thanh, truyền thanh các chủ trương đường lối của Đảng và Pháp luật nhà nước. Củng cố đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa kết hợp với phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới" và các chủ trương của địa phương đến tận ấp, các trạm truyền thanh các ấp tiếp âm đài cấp trên đúng theo quy định.

- Nâng cao hoạt động nhà văn hoá trung tâm học tập cộng đồng xã, đề nghị thư viện tỉnh thuờng xuyên luân chuyển sách, báo các loại cho tủ sách nhà văn hoá và 05 tủ sách 05 ấp văn hoá để cho nhân dân đến xem.

- Toå chöùc hoaït ñoäng coù hieäu quaû trung tâm văn hoá – theå thao học tập cộng đồng, thường xuyên kết hợp cùng xã đoàn tổ chức văn nghệ và các trò chơi lành mạnh cho thanh thiếu niên và nhân dân đến xem trong dịp tết cổ truyền dân tộc và các ngày lễ lớn trong năm 2018.

- Kết hợp cùng Mặt trận Tổ quốc và các ngành liên quan tổ chức đăng ký gia đình đạt tiêu chuẩn văn hoá năm 2018 và cuối năm kết hợp xét gia đình đạt tiêu chuẩn theo quy định.

- Có kế hoạch bảo quản và giữ gìn di tích Tháp cổ xã Bình Thạnh.

2. Công tác y tế:

- Trạm y tế xã nâng cao về chất lượng chuyên môn trong khám và điều trị bệnh cho nhân dân, luôn thực hiện đúng theo các quy định của ngành y tế cấp trên.

- Thực hiện tốt các chương trình Quốc gia về y tế, thường xuyên có kế hoạch đề nghị ngành chuyên môn cấp trên kết hợp cùng các ngành liên quan kiểm tra an toàn thực phẩm theo đúng tiêu chuẩn trong năm 2018 tổ chức tiêm phòng và phòng ngừa các loại bệnh truyền nhiễm khác có thể xảy ra.

- Taêng cöôøng công tác truyeàn thoâng dân số kế hoạch hóa gia đình, luôn thực hiện tốt và đạt các chỉ tiêu treân giao các biện pháp traùnh thai, tăng dân số tự nhiên duy trì giữ vững ở mức:1,06%, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể chiều cao 14%, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thường xuyên được hỗ trợ và chăm sóc.

3. Về công tác giáo dục:

- Thường xuyên củng cố, nâng cao hoạt động của Hội đồng giáo dục xã, Hội khuyến học và Hội cha mẹ học sinh các điểm trường, tổ chức họp định kỳ hàng tháng và thường xuyên có kế hoạch chặt chẽ với Ban giám hiệu các điểm trường, giám sát chặt chẽ theo dõi việc học tập, có kế hoạch bồi dưỡng các học sinh yếu kém, vận động các em học sinh bỏ học từng cấp ra lớp đạt 100%, thực hiện đúng theo quy định của trên, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học theo từng cấp như sau:

+ Bậc tiểu học dưới: 0,5%

+ Bậc trung học cơ sở dưới: 2%

+ Bậc trung học phổ thông dưới: 2%

- Hội đồng giáo dục xã, Hội cha mẹ học sinh phối kết hợp cùng Ban giám hiệu các điểm trường tổ chức tổng kết năm học 2017 – 2018 theo đúng quy định của ngành cấp trên, chuẩn bị đầy đủ các thủ tục, hồ sơ xét tuyển cuối cấp bậc trung học cơ sở đúng theo quy định và đạt chất lượng, cấp trung học phổ thông hoàn thành các thủ tục để học sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học năm 2018 – 2019.

- Ban giám hiệu các điểm trường tổ chức khai giảng năm học 2018 – 2019 đúng theo quy định, Ban giám hiệu trường Tiểu học Bình Thạnh kết hợp cùng các Ban ngành đoàn thể xã vận động các hộ dân có cháu đến tuổi ra lớp 1 năm học 2018 – 2019 đạt 100% độ tuổi đến trường.

- Ban giám hiệu trường Mẫu giáo Bình Minh cùng Hội cha mẹ học sinh vận động nhân dân đưa các cháu ra lớp mẫu giáo đạt từ 100% năm học 2018 – 2019.

- Hội khuyến học xã kết hợp cùng Hội cha mẹ học sinh các điểm trường và các Ban ngành, đoàn thể xã, ấp có kế hoạch vận động các mạnh thường quân trong và ngoài xã đóng góp tiền và vật chất vào quỹ khuyến học xã để giúp đỡ cho các em học sinh nghèo hiếu học và có hoàn cảnh khó khăn.

4. Công tác lao động Thương Binh Xã hội - Trẻ em:

- Thương binh xã hội xã luôn thực hiện tốt các tiêu chuẩn chế độ của trên đối với gia đình chính sách, thường xuyên tạo mọi điều kiện giúp đỡ cho các hộ chính sách có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, tổ chức kết hợp cùng các Ban ngành, đoàn thể xã, ấp thăm hỏi và giúp đỡ lúc ốm đau.

- Nhận tiền của trên về chi cho các hộ chính sách, các đối tượng hỗ trợ xã hội đúng theo quy định hàng tháng.

- Kết hợp cùng các Ban ngành, đoàn thể xã, ấp vận động các đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài xã. Các hộ gia đình trong xã đóng góp tiền và vật chất sửa chữa nhà tình nghĩa, xây dựng nhà Đại đoàn kết theo đúng kế hoạch đã khảo sát.

- Thu vận động các loại quỹ trên giao đạt 100%.

- Tranh thủ các nguồn vốn vay của ngân hàng chính sách huyện đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo theo khảo sát năm 2018 để phát triển kinh tế gia đình.

- Trong năm 2018 xác nhận cho công dân trong độ tuổi lao động đi làm tại các công ty, xí nghiệp trong và ngoài tỉnh 200 lao động.

- Chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách, trẻ em mồ côi, cơ nhỡ có hoàn cảnh khó khăn, tiếp tục điều tra, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và các đối tượng thuộc diện hộ nghèo, người cao tuổi theo quy định.

- Duy trì đạt tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em năm 2018.

5. Công tác cải cách hành chính:

- Công tác cải cách hành chính thực hiện đúng  theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, giải quyết kịp thời và đúng theo quy định cho các tổ chức và cá nhân đến yêu cầu giải quyết các loại hồ sơ, giấy tờ.

- Thöïc hieän Nieâm yeát ñuùng theo boä thuû tuïc haønh chính quy ñònh cuûa UBND tænh veà vieäc Nieâm yeát thuû tuïc haønh chính ôû caáp xaõ, caùc loaïi giaáy tôø cuûa caùc toå chöùc vaø caù nhaân luoân ñöôïc töøng boä phaän chuyeân moân höôùng daãn taän tình vaø giaûi quyeát kòp thôøi, saép xeáp coâng vieäc moät caùch khoa hoïc, taïo ñöôïc nieàm tin cho nhaân daân.

- Lưu trữ hồ sơ đúng theo quy định ISO 9001:2008.

- Coâng taùc soaïn thaûo vaø ban haønh vaên baûn thöïc hieän ñuùng theo Thoâng tö soá 01/2011/TT-BNV vaø Luaät ban haønh vaên baûn.

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức luôn được quan tâm, cử đi đào tạo và bồi dưỡng khi có thơ chiêu sinh của trên để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

6. Tăng cường công tác phòng chống tham nhũng:

- Tiếp tục triển khai đến các ngành, các ấp luật phòng chống tham nhũng, luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với "học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh", luật khiếu nại - tố cáo công dân, để cán bộ, công chức và cán bộ không chuyên trách và nhân dân trong xã.Thực hiện công khai, minh bạch cơ chế, chính sách, thủ tục quy trình tại các cơ quan và nhà nước, coi đây là một trong các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, chống lãng phí.

- Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng xã ngay từ đầu năm có kế hoạch kiểm tra các ngành, các ấp, các đơn vị ở xã về công tác chống tham nhũng, hàng quý, 6 tháng, năm có báo cáo kết quả thực hiện và rút kinh nghiệm trong việc thực hiện, trong công tác chỉ đạo chống tham nhũng nên kết hợp chặt chẽ việc thực hiện chương trình phòng, chống tham nhũng với chương trình hành động tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là lĩnh vực đất đai, xây dựng, thu chi ngân sách nhà nước, quản lý tài chính công.

- Thực hiện nghiêm túc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức  theo quy định, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát và tự thanh tra kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi phạm. xử lý trách nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý để xảy ra các vụ tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị, bảo vệ những người tích cực đấu tranh chống tham nhũng.

III. VỀ AN NINH QUỐC PHÒNG:

1. Về an ninh chính trị, trật tự xã hội:

- Thực hiện tốt công tác chống vượt biên, xâm nhập bằng nhiều biện pháp tăng cường công tác nắm tình hình và tổ chức tuần tra kiểm soát các ngõ ngách qua lại trên tuyến biên giới, để phát hiện các tổ chức phản động lưu vong xâm nhập phá hoại ta và các đối tượng chính trị đi đứng bất minh.

- Tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại.

- Tăng cường công tác kiểm tra hành chính việc qua lại biên giới của nhận dân ta và nhân dân Campuchia để kịp thời giải quyết vụ việc xảy ra, chống xâm canh, xâm cư, thực hiện đúng tinh thần Nghị định số:34/NĐ-CP về biên giới.

- Tăng cường công tác đấu tranh chống các loại tội phạm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, răn đe các loại đối tượng, kết hợp với các ban, ngành, đoàn thể xã, ấp, MTTQ một cách chặt chẽ phòng, chống tệ nạn xã hội, tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu 4 giảm của UBND tỉnh để giữ vững ổn định tình hình TTXH ở địa phương.

- Thực hiện công tác áp dụng Nghị định số:111/NĐ-CP đồng thời thực hiện Nghị định số:76/NĐ-CP, Nghị định số:142/NĐ-CP đưa đối tượng vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, tăng cường công tác xử phạt hành chính trong lĩnh vực ANTT với mọi hành vi, vi phạm pháp luật mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, để đảm bảo tính nghiêm minh răn đe giáo dục của pháp luật.

- Thường xuyên học tập tuyên truyền việc thực hiện các chủ trương lớn của Chính phủ: luật biên giới quốc gia, Nghị quyết số: 32/NQ-CP, Nghị định số: 46/NĐ-CP, Nghị định số: 56/NĐ-CP.

- Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống buôn bán người, phòng chống mua bán ma túy.

- Thực hiện tốt Thông tư số: 23/2012/TT-BCA của Bộ công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn" An toàn về an ninh trật tự".

2. Công tác quân sự địa phương năm 2018:

- Tổ chức tổng kết thực hiện nghĩa vụ quân sự quốc phòng năm 2018 và công tác quốc phòng, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2018. Triển khai kế hoạch thực hiện nghĩa vụ quân sự quốc phòng năm 2018 và công tác quốc phòng địa phương, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2018.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy –UBND xã lãnh chỉ đạo, điều hành thực hiện các bước tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2018 đạt chỉ tiêu 100%, không có quân nhân đào bỏ ngũ, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo. Thực hiện đúng Luật nghĩa vụ quân sự.

- Chấp hành nghiêm các chế độ trong đó: chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, chế độ nề nếp chính quy chấp hành kỷ luật, huấn luyện, giáo dục chính trị, tăng gia sản xuất, bảo quản, giữ gìn, lau chùi vũ khí trang bị. 

- Củng cố xây dựng lực lượng dân quân từ xã đến ấp có đủ số lựơng, bảo đảm chất lượng, hoạt động đi vào nề nếp, có hiệu quả đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác sẳn sàng chiến đấu và chiến đấu trong mọi tình huống.

- Tiếp tục xây dựng ban chỉ huy quân sự xã vững mạnh, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

3. Công tác Tư pháp:

- Tư pháp xã thực hiện tốt và hoàn thành một số nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong năm 2018, thường xuyên có kế hoạch phối kết hợp cùng MTTQ xã và các ban ngành, đoàn thể xã, ấp, tổ dân cư tự quản, tuyên truyền học tập rộng rãi ra nhân dân các văn bản luật, Nghị định.

- Quản lý tốt các công tác hộ tịch, vận động nhân dân khai sinh, khai tử, kết hôn đúng theo pháp luật quy định.

- Tư pháp xã kiểm tra hệ thống các văn bản xã ban hành đúng theo Thông tư số 01 và Luật ban hành văn bản, toå chöùc hòa giaûi theo đúng pháp luật.

- Toå chöùc thöïc hieän hoøa giaûi ñuùng theo quy định của trên, xác minh giải quyết tốt các đơn khiếu nại của công dân không để tồn đọng.

 

Tin tức hoạt động xã Bình ThạnhXã Bình ThạnhTin tức hoạt động xã Bình Thạnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/29/2018 12:00 PMNoĐã ban hành

BÁO CÁO TÓM TẮT THÀNH TÍCH

ĐỀ NGHỊ TẶNG DANH HIỆU ĐƠN VỊ QUYẾT THẮNG

Của Tập thể Công an xã Bình Thạnh năm 2017


                           

Thực hiện Chương trình Công tác Công an năm 2017. Qua 1 năm đơn vị Công an xã Bình Thạnh đã đạt được những thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2017 như sau:

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

- Địa điểm trụ sở Công an xã Bình Thạnh tại ấp Bình Hòa, Bình Thạnh, Trảng Bàng, Tây Ninh. Số điển thoại: 0276.3889.101

- Những đặc điểm của đơn vị, địa phương với tổng diện tích tự nhiên là: 2.143,94 ha, cơ cấu tổ chức của lực lượng Công an xã gồm có 16 đồng chí: 01 Đ/c Trưởng Công an xã, 03 Đ/c Công an viên thường trực và 24 Đ/c Công an viên phụ trách ấp. Trụ sở Công an xã đã xây dựng xong có nơi làm việc, nơi nghỉ, bếp ăn, phòng tạm giữ hành chính, nơi tạm giữ tang vật và phương tiện vi phạm hành chính; được Công an cấp trên trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ, xe môtô, máy vi tính, máy Fax và các trang bị khác đầy đủ theo quy định. Các tổ chức Đảng: tổng số đảng viên trên địa bàn xã là 137 Đ/c, có 11 chi bộ trực thuộc gồm: 05 chi bộ ấp, 01 chi bộ cơ quan, 01 chi bộ quân sự, 04 chi bộ sự nghiệp và có 07 đoàn thể, cuối năm chấm điểm đều đạt loại mạnh.

- Chức năng, nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền và đảm bảo tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã.

- Tình hình liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn xã: Xã Bình Thạnh là xã biên giới thuộc huyện Trảng Bàng, có đường biên giới Việt Nam- Campuchia dài 6 Km hiện đang quản lý 03 cột mốc 172, 173, 174 có nhiều đường tiểu ngạch qua lại biên giới, xã có 05 ấp, trong đó 03 ấp biên giới và 02 ấp nội địa, dân số toàn xã có 3.057 hộ, với 11.753 NK, 03 ấp biên giới dân cư sống thưa thớt theo ruộng vườn, ấp nội địa là ấp Bình Hòa và ấp Bình Thuận dân cư sống tập trung, chiếm 3/4 dân số toàn xã, có hơn 100 cơ sở dịch vụ mua bán, kinh doanh lớn nhỏ, cơ quan hành chính của Đảng, nhà Nước, bưu điện, ngân hàng, thánh thất Bình Thạnh, điện thờ phật mẫu và các cơ sở kinh doanh vàng bạc, là xã trung tâm dịch vụ thương mại của 03 xã cánh tây huyện Trảng Bàng. Do đó nguy cơ tìm ẩn những bất ổn có thể phát triển về các loại tội phạm. 

- Được sự quan tâm của ngành dọc cấp trên và sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng uỷ-UBND xã, đặc biệt là sự hỗ trợ của các ban ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân. Trong năm qua công an xã Bình Thạnh tập trung phát động học tập xây dựng củng cố phát động phong trào để làm chỗ dựa vững chắc trong công tác đảm bảo tình hình ANCT- TTATXH ở địa phương.

- Tình hình ANTT xảy ra trong năm 2017 xảy ra là 33 vụ, so với năm 2016 thì không tăng không giảm ( 33/33 vụ ).

II. NHỮNG THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác tham mưu, xây dựng và cũng cố phong trào

- Ban chỉ huy Công an xã Bình Thạnh luôn tham mưu cho Đảng uỷ- UBND xã đề ra Nghị quyết, Kế hoạch nhằm thực hiện công tác đảm bảo tình hình ANCT-TTATXH trên địa bàn xã được xem là nhiệm vụ thường xuyên nhằm thúc đẩy phong trào ngày càng phát triển mạnh mẽ, dựa trên cơ sở có kế hoạch.

2. Công tác phối hợp với các Ban ngành, đoàn thể

- Thực hiện Nghị quyết, Kế hoạch liên tịch công an xã chủ động tích cực phối hợp cùng các ban ngành có liên quan tổ chức xây dựng củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức quần chúng trong phong trào như trong hoạt động của Hội đồng xử lý thường trực xã. Công an xã luôn phát huy vai trò thường trực, tham mưu phản ánh kịp thời đề xuất xử lý mọi tình huống, diễn biến tình hình ANTT của địa phương được đưa ra xử lý kịp thời và đạt hiệu quả. Trong năm qua đã đưa ra hoà giải 06 vụ, thành 06 vụ gây mất ANTT ở địa phương.

3. Kết quả Phối hợp 03 lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng về công tác đảm bảo ANTT trong tình hình mới

- Trong năm qua lực lượng Công an xã thường xuyên phối hợp cùng lực lượng Quân sự, Biên phòng tổ chức tuần tra trên tuyến biên giới và trong nội địa nhằm đảm bảo tình hình ANCT-TTATXH bảo vệ các ngày lễ tết trong năm trên địa bàn xã được 113 cuộc, có 728 lượt đồng chí tham gia.

4. Công tác tuyên truyền học tập

- Trong năm qua Đảng và Nhà nước ta có nhiều chủ trương quan trọng làm cơ sở cho việc học tập và phát động phong trào, cụ thể chỉ thị 406, 814/TTg, các Nghị định 08, 38, 34, 56, 47,79, Nghị quyết 32/CP, Chỉ thị 22, 09 của UBND tỉnh, chương trình mục tiêu 4 giảm của Chủ Tịch UBND tỉnh Tây Ninh, Chương trình phòng chống tội phạm, phòng chống mua bán người, phòng chống ma tuý. Công an xã phối kết hợp cùng với các ngành có liên quan  thành lập đoàn cán bộ xuống tận các Ô, ấp, KDC, để triển khai các Nghị định, Chỉ thị, Luật biên giới quốc gia qua đó đã vận động nhân dân tham gia một cách tích cực và thắng lợi. Song song trong các lĩnh vực khác như sản xuất kinh tế- văn hoá- xã hội và QPAN, trong đó công an đi sâu vào vận động giữ gìn ANTT, đồng thời thông tin trao đổi tình hình và thủ đoạn hoạt động của các loại đối tượng, để quần chúng nhân dân nắm bắt, nhằm phòng ngừa và đấu tranh đạt hiệu quả cao. Kết quả đã tuyên truyền 158 cuộc, kết quả có 4.853 lượt người tham dự.

5. Kết quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giải quyết tình hình trật tự ở địa phương

Nhìn chung phong trào toàn dân BVANTQ trong năm qua, đã nâng cao lên được nhận thức giác ngộ của quần chúng nhân dân, đã thể hiện qua các hoạt động như :

- Phong trào toàn dân thực hiện chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị định, Nghị quyết, về thiết lập lại ANTT được nhân dân đồng tình ủng hộ, hưởng ứng tích cực nhất là hoạt động của Tổ DCTQ đóng vai trò nồng cốt trong trong việc học tập và vận động thực hiện. Qua các đợt học tập từng Tổ DCTQ đã họp dân làm cam kết đăng ký chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị định của chính phủ nhất là cho cam kết gia đình không có người vi phạm luật giao thông đường bộ; gia đình không có tội phạm ma tuý và đăng ký thực hiện chưng trình mục tiêu 4 giảm của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh. Có 3.057/3.057 hộ đăng ký.

- Thực hiện Chỉ thị 814/TTg, xã có 02 cơ sở cho thuê đĩa hình, đĩa tiếng Công an xã phối hợp cùng đội kiểm tra liên ngành văn hoá- xã hội xã, và Đội ANND Công an huyện thường xuyên kiểm tra, kết quả: Chưa phát hiện cơ sở nào vi phạm. Ngoài ra Tổ tự quản và quần chúng nhân dân cung cấp cho công an xã nhiều nguồn tin để kiểm tra các cơ sở kinh doanh café giải khát có chiếu phim, sử dụng tiếp viên, và quán nhậu có sử dụng tiếp viên. Qua kiểm tra kết quả: bắt lập biên bản 01 quán cà phê giải khát không thông báo lưu trú với cơ quan Công an khi có người đến lưu trú và 01 dịch vụ cầm đồ cầm cố tài sản không đúng theo quy định. Ngoài ra kiểm tra thu giữ 41 bộ bài,  153 bộ bài tứ sắc.

            - Phong trào toàn dân BVANTQ, trong năm qua quần nhân dân đã cung cấp cho công xã nhiều nguồn tin có giá trị để truy bắt đối tượng vi phạm. Kết quả đã cung cấp cho Công an xã 118 nguồn tin, trong đó có 75 nguồn tin có giá trị giúp Công an xã bắt 06 vụ ( Hàng hoá vắng chủ), tang vật thu giữ gồm: 03 xe mô tô, 1.000 bao thuốc lá điếu ngoại nhãn hiệu Jet, 1.620 bao thuốc lá điếu ngoại nhãn hiệu Hero giao cho ngành chức năng xử lý; bắt 24 vụ đánh bạc, 86 đối tượng đánh bạc; bắt 01 vụ ghi số đề, 01 đối tượng; bắt 01 vụ đá gà, 02 đối tượng; 01 đối tượng đốt pháo nổ, 01 đối tượng; 03 vụ trộm cắp tài sản, 03 đối tượng; 02 vụ cố ý gây thương tích, 02 đối tượng; 06 vụ buôn lậu; bắt 40 đối tượng sử dụng trái phép chất ma tuý; bắt đưa đi cai nghiện bắt buộc 05 đối tượng; áp dụng Nghị định 111/CP đối với 05 đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy; Công an xã đã ra quyết định xử phạt vi phạm chính chính 159 trường hợp với số tiền 159.250.000 đồng. Ngoài ra còn giải tán 99 sòng bạc nhỏ lẻ, 14 nhóm thanh niên tụ tập quá khuya; 11 trường hợp mua bán lấn chiếm lòng lề đường và nhiều trường hợp xe đậu lấn chiếm lòng lề đường, lập biên bản 01 dịch vụ cầm đồ và 01 quán cà phê giải khát; nhắc nhở 16 quán nhậu, 14 quán cà phê, 09 điểm Internet hoạt động quá giờ quy định, 01 nhà trọ, 02 nhà nghỉ, 01 Massage phải thực hiện việc thông báo với cơ quan Công an khi có người đến lưu trú; ngăn chặn kịp thời 02 vụ đánh người gây thương tích và 01 vụ đánh nhau gây rối trật tự công cộng. Tạo được lòng tin trong quần chúng nhân dân.

- Công tác huy động lực lượng tham gia vào công tác tuần tra vũ trang kết hợp tuần tra giao thông đảm bảo TTATGT. Trong năm 2017 đã tổ chức tuần tra 309 cuộc, 1.884 lượt đồng chí tham gia, kết quả: nhắc nhở giáo dục 23 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 21 trường hợp không mang theo giấy tờ, 17 trường hợp chưa đủ tuổi; 11 trường hợp mua bán lấn chiếm lòng lề đường, và nhiều trường hợp xe đậu lấn chiếm lòng lề đường, lập biên bản 01 dịch vụ cầm đồ và 01 quán cà phê giải khát; nhắc nhở 16 quán nhậu, 14 quán cà phê, 09 điểm Internet hoạt động quá giờ quy định, 01 nhà trọ, 02 nhà nghỉ, 01 Massage phải thực hiện việc thông báo với cơ quan Công an khi có người đến lưu trú; bắt thử test nhanh 142 đối tượng nghi vấn sử dụng ma túy, kết quả: dương tính: 40 đối tượng, âm tính 102 đối tượng; ngăn chặn kịp thời 02 vụ đánh người gây thương tích và 01 vụ đánh nhau gây rối trật tự công cộng. Ngoài ra còn phối hợp cùng tổ CSGT công an huyện Trảng Bàng, bắt lập biên bản 259 trường hợp, tạm giữ 151 xe mô tô các loại vi phạm luật giao thông đường bộ, giao đội CSGT công an huyện Trảng Bàng xử lý.

6. Kết quả phối hợp các ban, ngành, đoàn thể xây dựng các tổ chức quần chúng như : Tổ tự quản, Đội TTND, các mô hình an toàn về ANTT...

- Ngay từ đầu năm 2017 đã khảo sát trên địa bàn xã có 65 tổ tự quản. Hiện trên địa bàn xã có 65 tổ tự quản. Qua phân loại cuối năm thì có 65 tổ khá.

- Trong năm 2017 mỗi ấp có 01 Đội TTND, và 1 Đội TTND thường trực tại xã. Hiện nay trong toàn xã có 06 Đội TTND. Qua phân loại cuối năm thì có 04 đội mạnh, 02 đội khá.

- Ngay từ đầu năm 2017 đã khảo sát trên địa bàn xã có 01 mô hình Đội xe ôm tham gia giữ gìn ANTT; 05 mô hình toàn dân tham gia tố giác, truy bắt tội phạm ở 05 ấp và 01 mô hình vận động Họ đạo Cao đài tham gia tố giác, truy bắt tội phạm. Hiện nay trên địa bàn xã đang quản lý 05 mô hình hoạt động tốt, Công an xã đang tiếp tục phối hợp các ngành thành lập tiếp các mô hình còn lại theo quy định của trên.

7. Kết quả vận động quần chúng nhân dân thực hiện phòng cháy, chữa cháy, giao nộp vũ khí vật liệu nổ

- Trong năm qua Công an xã thực hiện tốt công tác quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT và thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy theo chức năng của lực lượng Công an xã.

8. Công tác xây dựng lực lượng Công an xã trong sạch vững mạnh

- Hàng tháng ban chỉ huy công an xã thường xuyên tổ chức cho cán bộ chiến sĩ Công an từ xã đến ấp thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy đối với CAND,  học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động "CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ".

- Trong năm qua đưa ra họp xét phân loại 6 điều Bác Hồ dạy thì có 2/15 đồng chí xếp loại A, 13/15 đồng chí xếp loại B.

- Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào thi đua, thực hiện tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí thì tập thể cán bộ chiến sĩ công an từ xã đến ấp chấp hành nghiêm trong năm qua không có đồng chí nào vi phạm.

- Trong năm qua đơn vị cử 15 đồng chí tập huấn điều lệnh tại Công an huyện, 05 đồng chí CAVPT các ấp tập huấn nghiệp vụ tại Công an huyện, 06 đồng chí tập huấn nghiệp vụ tại huyện Gò Dầu.

- Trong năm 2017 UBND xã ra quyết định bổ nhiệm 01 Đ/c CAVTT, 03 Đ/c CAVPT các ấp Bình Thuận, Bình Phú, Bình Phước và ra quyết định cho thôi việc 01 Đ/c CAVPT ấp Bình Thuận và 01 Đ/c CAVPT ấp Bình Phú. Về tổ chức biên chế của lực lượng Công an xã có 16/16 đồng chí, trong đó 01 Trưởng Công an xã chính quy, 02 Phó Trưởng CA xã, 03 Công an viên thường trực, 10 Công an viên phụ trách đủ số lượng và chất lượng đủ sức tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo tình hình ANTT- ATXH trên địa bàn xã.

            III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

1. Danh hiệu thi đua

NămDanh hiệu thi đuaSố, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua, cơ quan ban hành quyết định
2016Đơn vị quyết thắngSố: 449/QĐ-UBND, ngày 26/02/2016 của UBND tỉnh Tây Ninh
2017Đơn vị quyết thắngSố: 389/QĐ-UBND, ngày 22/02/2017 của UBND tỉnh Tây Ninh.

 

2. Hình thức khen thưởng

NămHình thức khen thưởngSố, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua, cơ quan ban hành quyết định
2016Tặng giấy khenSố: 18/QĐ-BCĐ 389, ngày 06/01/2016 của Ban chỉ đạo 389 tỉnh Tây Ninh.
2016Tặng giấy khen Số: 44/QĐ-UBND, ngày 11/01/2016 của UBND huyện Trảng Bàng.
2016Tặng giấy khen Số: 20/QĐ-BGĐ, ngày 01/02/2016 của Ban Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh.
2016Tặng giấy khenSố: 719/QĐ-BCH, ngày 16/3/2016 của Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh.
2017Tặng giấy khenSố: 771/QĐ-UBND, ngày 22/02/2017 của UBND huyện Trảng Bàng.
2017Tặng giấy khen Số: 1121/QĐ-UBND, ngày 28/02/2017 của UBND huyện Trảng Bàng.
2017Tặng giấy khen Số: 142/QĐ-BGĐ, ngày 03/10/2017 của Ban Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh.

   

      Đánh giá chung:

     Trong năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng phát triển và củng cố vững chắc, trước hết là nhờ sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của UBND xã cùng với sự nhiệt tình hướng dẫn của ngành cấp trên trong phong trào và thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA của Bộ Công an. Công an xã làm tốt vai trò nòng cốt tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương. Đặc biệt là sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể xã và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân xã Bình Thạnh, biết phát huy, nhân rộng các mô hình về an ninh trật tự trên địa bàn, biết dựa vào nhân dân trong suốt quá trình công tác; Xây dựng lực lượng Công an xã thật sự trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Giới thiệu Xã Bình ThạnhXã Bình ThạnhGiới thiệu Xã Bình Thạnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/29/2018 11:00 AMNoĐã ban hành
Thông tin liên hệ cơ quan Công quyền xã Bình ThạnhXã Bình ThạnhThông tin liên hệ cơ quan Công quyền xã Bình Thạnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/29/2018 11:00 AMNoĐã ban hành

STTHọ tênChức vụSố điện thoại di độngĐịa chỉ Mail
1Trần Văn MinhBí thư Đảng ủy 0909835726 
2Phạm Chí Phương Phó Bí thư Đảng ủy 0979276277phamchiphuong2010@gmail.com
3Trần Bùi Thúy LoanChủ tịch UBND 0903018856 
4Biện Duy ThanhPhó Chủ tịch HĐND 0903439138duythanh11051983@gmail.com
5Biện Việt TrungPhó Chủ tịch UBND 0937828784bientrung1011982@gmail.com
6Võ Công NhânPhó Chủ tịch UBND 01686677121vocongnhan585@gmail.com
7Lê Thị Hải YếnChủ tịch MTTQ01256438815mttqvnxabinhthanh@gmail.com
8Lê Thị Yến TrúcBí thư Đoàn Thanh niên0936245755xadoanbinhthanh@gmail.com
9Đặng Thị LanhChủ tịch Hội Phụ nữ01686200933phunuxabinhthanh@gmail.com
10Nguyễn Huy CônChủ tịch Hội Nông dân0984545034hndbinhthanh.trangbang@gmail.com
11Nguyễn Quang TrườngChủ tịch Hội cựu chiến binh0906787232quangtruongbt1965@gmail.com
12Nguyễn Thành PhươngTrưởng Công an01689189916 
13Phạm Phi CôngChỉ huy trưởng quân sự0987879171
14Phan Hoàng VũVăn hóa - Thông tin0975416444phanvuhoang1981@gmail.com
15Trần Thanh TrungVăn phòng - Thống kê0973487192tttrung@tayninh.gov.vn
16Nguyễn Thị Thanh PhươngVăn phòng - Thống kê01682922104ntthanhphuong@tayninh.gov.vn
17Nguyễn Văn KhởiVăn phòng - Thống kê0938174829 
18Nguyễn Văn ThớiTài chính - Kế toán0963223533nvathoig@gmail.com
19Hà Thị Bích TrâmTài chính - Kế toán0908632667hanguyentramanh@gmail.com
20Đào Thị Trúc LyĐịa chính - Xây dựng0937503349truclyqldd@gmail.com
21Lê Anh TuấnĐịa chính - Xây dựng0918160157letuan010@gmail.com
22Trần Bùi Đức VĩnhTư pháp - Hộ tịch0917543080ducvinhxabinhthanh@gmail.com
23Lê Thị MuônTư pháp - Hộ tịch0961585261Lethimuon87@gmail.com
24Phạm Văn Huynh Văn hóa - Xã hội0938646374phamvanhuynh84@gmail.com
Địa giới hành chính, điều kiện tự nhiên xã Bình ThạnhXã Bình ThạnhĐịa giới hành chính, điều kiện tự nhiên xã Bình Thạnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/29/2018 11:00 AMNoĐã ban hành

Giới thiệu điều kiện tự nhiên, đời sống xã hội xã Bình Thạnh


    1. Vị trí địa lý

     Xã Bình Thạnh là xã biên giới, trung tâm 3 xã cánh tây của huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh  thuộc miền Đông Nam Bộ có vị trí như sau:       

     Phía Bắc giáp : Xã Lợi Thuận, xã An Thạnh huyện Bến Cầu và một phần của xã Phước Lưu

     Phía Đông giáp : Xã Phước Chỉ

     Phía Nam giáp : Xã Phước Chỉ

     Phía Tây giáp : Campuchia

xã binh thanh.png 

Bản đồ xã Bình Thạnh

     2. Điều kiện khí hậu

       -Khí hậu của xã Bình Thạnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh mang tính đặc trưng của vùng nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, với hai mùa rõ rệt là mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 10 - 11 và mùa khô  bắt đầu từ tháng 11 - 12 đến tháng 4 năm sau. Đặc trưng cơ bản là có bức xạ dồi dào nên nhiệt độ cao tương đối ổn định và sự phân hóa mưa theo gió mùa, nhiệt độ trung bình 30 – 35 oc có khi lên đến 37,50 c.

        -Trong mùa mưa gió mùa Tây Nam hoạt động gây ra mưa rất lớn vào tháng 6 đến tháng 8  trung bình mưa là từ 170 -200 mm, tháng 01 đến tháng 5 và tháng 9 đến tháng 12 lượng mưa thấp hơn. Thời tiết khu vực mùa khô hạn hán gây gắt xảy ra, một số nơi nguồn nước các sông, suối, kênh cạn kiệt, nhiều diện tích cây nông nghiệp và hoa màu bị thiệt hại do khô hạn.

       - Mùa mưa: Bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 10, lượng mưa chiếm 85,6 - 87,4% tổng lượng mưa của cả năm. Trong mùa mưa thường xảy ra dạng mưa rào to, nặng hạt, mau tạnh, vào những tháng đầu mùa mưa thường có giông, sấm sét, trong mùa mưa có gió mùa Tây Nam.

Số ngày mưa bình quân năm: 116 ngày.

       - Mùa khô: lượng mưa ít nhưng tính chung trong năm lượng mưa và lượng bốc hơi gần ngang nhau nên dẫn đến hiện tượng khan hiếm nước xảy ra hạn hán vào cuối mùa khô.

Độ bốc hơi: Lượng bốc hơi phân bố theo mùa khá rõ rệt: mùa khô và mùa mưa, ít biến động theo không gian. Lượng bốc hơi trung bình trong tỉnh chiếm từ 65 - 70% lượng mưa hàng năm. Lượng bốc hơi trong mùa khô khá lớn và ngược  lại đối với mùa mưa. Lượng bốc hơi trong những tháng mùa mưa là khoảng 75 - 95mm, lượng bốc hơi trong tháng tương đối cao khoảng 150 - 190mm. Điều này gây nên tình trạng hạn hán, thiếu nước cho sinh hoạt và sản xuất trong mùa khô.

       Chế độ gió:

       - Chế độ gió ở  khu vực hoàn lưu gió mùa. Hướng gió thịnh hành trong năm thay đổi theo mùa, khác nhau theo cường độ và phạm vi hoạt động.

      - Gió mùa Đông Bắc từ tháng 11 đến tháng 12, là thời kỳ chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh cực đới phía Bắc, hướng gió thịnh hành trong các tháng này chủ yếu là hướng Bắc, Đông Bắc và Tây Bắc. Tốc độ gió trung bình 5 - 7m/s, tần suất 25 - 45%.

       - Gió mùa hạ từ tháng 5 đến tháng 10, là thời kỳ chịu ảnh hưởng các khối không khí nóng ẩm ở phía Tây Nam. Tháng 5 hướng gió thịnh hành là Đông Nam, từ tháng 6 trở đi đến cuối tháng 10 thịnh hành gió Tây Nam. Tốc độ gió 3 - 5m/s, chiếm 35 - 45%.

       - Giữa 2 mùa chính có một thời kỳ chuyển tiếp ngắn (tháng 3 và tháng 4) xen kẽ gió mùa Tây Nam và gió mùa Đông Nam.

       Bão: ít bị bão, thường bị ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới do các cơn bão ở miền Trung gây ra.

     3. Diện tích tự nhiên và phân vùng hành chánh

       Xã Bình Thạnh có diện tích tự nhiên là 2.143,94 hecta. Trong đó diện tích đất nông nghiệp chiếm gần 80% tổng diện tích đất. Diện tích đất còn lại  bao gồm đất nhà ở, giao thông, thủy lợi và đất chuyên dùng khác. Xã Bình Thạnh có tất cả 5 ấp gồm  có ấp Bình Hòa, ấp Bình Thuận, ấp Bình Phú, ấp Bình Phước, ấp Bình Quới. 

       Bảng thống kê dân số, diện tích của 5 ấp của xã Bình Thạnh

       Stt       Tên ấp                   Diện tích       Đơn vị       Dân số         Đơn vị

       1          Bình Hòa              102                 ha              5.355          Nhân khẩu

       2          Bình Thuận          81,35              ha              2.646          Nhân khẩu

       3          Bình Phú              1.133,29         ha              1.716         Nhân khẩu

       4          Bình Phước          399,5              ha              803            Nhân khẩu

       5          Bình Quới             427,8              ha              1.125         Nhân khẩu

     4. Địa hình

       Địa hình xã Bình Thạnh tương đối bằng phẳng dạng địa hình đồng bằng với với bề mặt phù sa cổ được nâng cao trên diện tích rộng. Độ cao từ  6 – 7m so với mực nước biển. Có đường tỉnh lộ 786 cắt ngang và đường An Thạnh – Trà Cao. Bên cạnh đó, còn có tuyến đường nhựa Lái Mai và các ao hồ, kênh rạch.

     5. Thổ nhưỡng

       Đất ở khu vực thường là đất sét, đất cát, đất đen và các hạt thô. Có sự phân bố khác nhau theo chiều sâu.

     6. Thủy Văn

       Trên địa bàn xã có 18 tuyến kênh và  một số ao hồ phục vụ tưới, tiêu cho sản xuất nông nghiệp. Do đó, ta có thể tận dụng kênh và ao hồ trên cho nông nghiệp. Bên cạnh đó, nước ngầm là nguồn nước phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất trên địa bàn xã Bình Thạnh nói riêng và huyện Trảng Bàng nói chung. Nó ảnh hưởng đến hoạt động thủy văn rất lớn. Chính vì vậy mà chúng ta cần xem xét và tìm hiểu để từ đó chúng ta có biện pháp sử dụng hợp lý.

     7. Nguồn nước ngầm 

       Theo tài liệu báo cáo sơ đồ địa chất thuỷ văn tỉnh Tây Ninh do Liên Đoàn 8 Địa chất lập năm 1998 thì huyện Trảng Bàng nằm trong vùng địa chất thuỷ văn có cấu tạo địa tầng chứa nước như sau:

       Tầng chứa nước lỗ hổng với các trầm tích phức hệ Plioxen : nước ngầm ở tầng này được khai thác rộng rãi bằng các giếng đào ở  độ sâu 8 - 15m. Nước có áp lực nhẹ (tối đa là 0,4 m trên mặt đất), mực nước tĩnh sâu 4 – 13m, chiều dày tầng chứa nước 10 – 25, lưu lượng khai thác khoảng 0,02 – 2,4l/s. Các giếng đào ở tầng này thường bị cạn về mùa khô, nguồn cung cấp nước  cho tầng chứa là nước mưa rơi tại chỗ, thấm xuyên từ trên xuống.

     8. Tài nguyên thiên nhiên

       Tài nguyên đất

       Đất ở đây có nhiều chủng loại và thành phần khác nhau. Nhưng có hai loại đất chiếm diên tích lớn là đất đen và đất pha phù sa. Hai loại đất này rất phù hợp cho việc trồng hoa màu và trồng lúa.

       Tài nguyên sinh vật

       Trên địa bàn có lượng tài nguyên sinh vật rất phong phú. Nhờ vào hệ thống kênh rạch, ao, ...là nơi thích hợp cho các sinh vật nước tồn tại và phát triển như các loài bèo, rau muống, sen, súng...bên cạnh đó còn có một số loài như cóc, nhái, các loài cá (trê, lóc, rô), rắn, rắn mối, lươn.... 

     7. Điều kiện kinh tế – xã hội

     7.1 Điều kiện kinh tế

       Tiểu thủ công nghiệp

       Trên địa bàn xã có 58 cơ sở sản xuất với quy mô vừa và nhỏ với tổng cộng 103 công nhân và nằm xen trong khu dân cư.

       Nông nghiệp

       Hầu hết người dân địa phương ở xã đều sống phụ thuộc vào trồng cây lúa và  cây hoa màu.Và sống nhờ vào chăn nuôi gia cầm và gia súc. Hiện tại, trên địa bàn xã chưa có dịch bệnh về gia súc và gia cầm.

       Thương mại – Dịch vụ

       Trên địa bàn xã có 643 hộ buôn bán vừa và nhỏ. Phần lớn thanh niên ở xã đều làm ở Công ty Giày Việt Nam – Mộc Bài, các khu công nghiệp huyện Trảng Bàng và các huyện lân cận,  thu nhập tương đối ổn định. Đời sống của người dân ngày một tăng cao. 

     7.2. Điều kiện xã hội

       Dân cư:

       Tổng dân số xã Bình Thạnh là 11.645 người, gồm 3.036 hộ. Dân địa phương sống chủ yếu phụ thuôc vào nông nghiệp. Phần lớn thanh niên đi làm công nhân cho các khu công nghiệp của huyện Trảng Bàng và các huyện lân cận.

       Hiện trạng kỹ thuật hạ tầng:

       - Giao thông: Tỉnh lộ 786, Hương lộ An Thạnh – Trà Cao, Đường Lái Mai thuận lợi cho việc giao thông vận chuyển cung cấp nguyên liệu và phân phối sản phẩm đến nơi tiêu thụ.

       - Hiện trạng cấp điện: Nguồn cung cấp điện cho dự án là mạng lưới điện quốc gia thông qua đường dây trung thế kéo theo tỉnh lộ 786 và hương lộ An Thạnh – Trà Cao.

       - Hiện trạng cấp nước: Khu vực hiện có 03 trạm cấp nước sạch, ngoài ra, người dân còn sử dụng nguồn nước từ giếng khoan ở độ sâu khoảng 34m làm nguồn nước cấp cho sinh hoạt.

       - Hiện trạng thoát nước: Trong khu vực chưa có hệ thống thoát nước. Nước thải của sinh họat và ăn uống vẫn được thải trực tiếp ra môi trường.

       - Vệ sinh môi trường: Hiện nay, trên địa bàn xã có hệ thống thu gom rác thải.

       Y tế – Giáo dục:

       - Về y tế: Xã Bình Thạnh có 1 trạm y tế với quy mô 10 giường bệnh

       - Về giáo dục: Toàn xã có 02 trường mẫu giáo (Trường mẫu giáo Bình Minh và Trường mẫu giáo tư thục Song Hương), 01 tiểu học, 01 trường THCS, 01 trường THPT.

Cơ cấu tổ chức Ủy Ban nhân dân xã Bình ThạnhXã Bình ThạnhCơ cấu tổ chức Ủy Ban nhân dân xã Bình Thạnh/PublishingImages/2018-06/nong_thon_moi__1__Key_29062018103111.jpg
6/29/2018 10:00 AMNoĐã ban hành

                                                                      SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC


1. Chủ tịch UBND xã Bình Thạnh


 Loan.jpg

Trần Bùi Thúy Loan 

Điện thoại: 0903018856

Email:       

Nhiệm vụ: 

- Lãnh đạo và điều hành mọi công việc của Uỷ ban nhân dân, chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình, đồng thời cùng uỷ ban nhân dân xã chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Uỷ ban nhân dân trước Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân xã và Uỷ ban nhân dân huyện.

- Chủ trì các phiên họp và các hội nghị khác của Uỷ ban nhân dân, khi vắng mặt thì uỷ quyền Phó Chủ tịch chủ trì thay; bảo đảm việc chấp hành Pháp luật, các văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên, Nghị quyết của Đảng uỷ và Hội đồng nhân dân xã.

- Quyết định những vấn đề quan trọng, liên quan đến nhiều nội dung công việc, những vấn đề đột xuất, phức tạp trên địa bàn; những vấn đề còn ý kiến khác nhau hoặc vượt quá thẩm quyền của Phó Chủ tịch và Uỷ viên Uỷ ban nhân dân xã.

- Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác; phân công nhiệm vụ, đôn đốc thực hiện, kiểm tra các thành viên Uỷ ban nhân dân xã và các cán bộ, công chức khác thuộc Uỷ ban nhân xã, Trưởng ấp trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Ký ban hành những văn bản thuộc thẩm quyền Uỷ ban nhân dân xã và quyền Chủ tịch Uỷ ban nhân dân theo quy định của Pháp Luật.

- Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, hoạt động của Uỷ ban nhân dân với Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân xã và Uỷ ban nhân dân huyện.

- Chỉ đạo trực tiếp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

2. Phó Chủ tịch UBND xã Bình Thạnh

 

Trung.jpg

Biện Việt Trung

Điện thoại: 0937828784
Email: bientrung1011982@gmail.com

Nhiệm vụ: 

- Đôn đốc cán bộ, công chức, trưởng ấp thực hiện các chủ trương chính sách và pháp luật thuộc lĩnh vực kinh tế - tài nguyên và môi trường.

- Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai các công việc theo lĩnh vực được phân công trên địa bàn. Được sử dụng quyền hạn của Chủ tịch khi giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế.

- Chịu trách nhiệm cá nhân trước chủ tịch, trước Uỷ ban nhân dân và Hội đồng nhân dân xã về quản lý đất đai, phát triển sản xuất thương mại, dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản, giao thông nông thôn, phát triển kinh tế.

- Tổ chức việc tiếp dân, xem xét giải quyết các khiếu nại tố cáo và kiến nghị của nhân dân theo quy định của Pháp luật. Chịu trách nhiệm giải quyết tranh chấp đất đai.

- Trực tiếp tham gia làm trưởng các Ban thuộc khối kinh tế theo yêu cầu nhiệm vụ và sự chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân huyện.

- Cùng Chủ tịch và các thành viên khác của Uỷ ban nhân dân chịu trách nhiệm tập thể về toàn bộ hoạt động của Uỷ ban nhân dân trước Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân xã và Uỷ ban nhân dân huyện. Đối với những vấn đề vượt quá phạm vi thẩm quyền thì báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quyết định.

- Ký các hồ sơ liên quan đến đất đai.

3. Phó Chủ tịch UBND xã Bình Thạnh 

 

nhan.jpg

Võ Công Nhân

Điện thoại: 01686677121

     Email: vocongnhan585@gmail.com

Nhiệm vụ: 

- Đôn đốc cán bộ, công chức, trưởng ấp thực hiện các chủ trương chính sách và pháp luật thuộc lĩnh vực văn hóa – xã hội.

- Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai các công việc theo lĩnh vực được phân công trên địa bàn. Được sử dụng quyền hạn của Chủ tịch khi giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực văn hóa – xã hội.

- Chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch, trước Uỷ ban nhân dân và Hội đồng nhân dân xã về Lao động – Thương binh & Xã hội, Văn hóa – Thông tin, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Tư pháp – Hộ tịch , dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản, giao thông nông thôn, phát triển kinh tế.

- Trực tiếp tham gia làm trưởng các Ban thuộc khối Văn hóa – Xã hội theo yêu cầu nhiệm vụ và sự chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân huyện.

- Cùng Chủ tịch và các thành viên khác của Uỷ ban nhân dân chịu trách nhiệm tập thể về toàn bộ hoạt động của Uỷ ban nhân dân trước Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân xã và Uỷ ban nhân dân huyện. Đối với những vấn đề vượt quá phạm vi thẩm quyền thì báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quyết định.

 

 

I. Đặc điểm, tình hình:

Xã Bình Thạnh là xã biên giới, trung tâm 3 xã cánh tây của huyện Trảng Bàng, có tổng diện tích tự nhiên 2.143,94 ha, gồm có 05 ấp: ấp Bình Hòa, ấp Bình Thuận, ấp Bình Phú, ấp Bình Phướcvà ấp Bình Quới.

Cơ cấu tổ chức bộ máy ở xã gồm: Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, bộ phận giúp việc cho Ủy ban nhân dân xã có 07 ngành chuyên môn. Có 05 tổ chức đoàn thể chính trị, 06 tổ chức đoàn thể xã hội. Bộ máy nhân sự hiện có 84 người (trong dó: Chuyên trách 11, công chức 13, không chuyên trách 54, hợp đồng 06). Đội ngũ cán bộ công chức xã thường xuyên được bồi dưỡng đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ và chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

 II. Chức năng, nhiệm vụ:

Ủy ban nhân dân là cơ quan hành chính nhà nước tại cơ sở, tổ chức quản lý điều hành các mặt kinh tế - văn hóa, xã hội - an ninh quốc phòng của địa phương theo Nghị quyết của Đảng, đặt dưới sự giám sát của Hội đồng nhân dân cùng cấp và cơ quan thẩm quyền cấp trên. Trong năm 2017, Căn cứ chức năng và nhiệm vụ được giao từ đầu năm. 

1. Kinh tế: 

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Đảng uỷ xã về các mặt phát triển đời sống kinh tế - văn hóa xã hội, Uỷ ban nhân dân tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhân dân đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho nhân dân địa phương, nâng cao thu nhập phát triển kinh tế, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng lên. Duy trì sản xuất tăng vụ, nâng số vòng quay của đất lên 2,9 vòng. Tổng diện tích gieo trồng là 4.824,2, phối hợp các ngành chuyên môn hướng dẫn nông dân áp dụng mô hình "liên kết 4 nhà" trong sản xuất lúa, năng suất bình quân đạt từ 5,5  đến 6 tấn/ha. Thương mại - dịch vụ trên địa bàn xã duy trì phát triển ổn định. Cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn được chú trọng thực hiện nâng cấp, mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại và vận chuyển hàng hóa góp phần phát triển kinh tế địa phương, tạo vẽ mỹ quan nông thôn mới (trong năm,vận động nhân dân đóng góp:

+ Lắp đặt cầu sắt lắp qua kênh biên giới, kinh phí: 35.000.000 đồng.

+ Xây 02 cầu bắc kênh cầu Ông Sải, kinh phí: 195.000.000 đồng.

+ Lắp đặt cầu sắt đường kênh ấp Bình Phước, kinh phí: 27.000.000 đồng.

+ Nâng cấp đường giao thông nội đồng từ cánh bắc đến nhà ông Nguyễn Văn Được, kinh phí: 25.000.000 đồng.

+ Thắp sáng đường quê 03 tuyến đường, kinh phí: 37.000.000 đồng

+ Nâng cấp tuyến đường cánh nam kênh Bình Phước, kinh phí: 35.000.000 đồng.

*Công tác thu ngân sách nhà nước: 2.060.709.549đ/2.250.000.000 đ, ñaït 91,59%, bằng 124,51% cùng kỳ.

 2. Văn hoá – xã hội:

Gắn liền với phát triển kinh tế, nhu cầu về đời sống tinh thần của nhân dân trong điều kiện hội nhập là vấn đề mà Đảng và chính quyền địa phương quan tâm. Phong trào giáo dục địa phương luôn được duy trì và giữ vững ổn định, công tác phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở, trẻ trong độ tuổi ra lớp hàng năm đạt 100%, xét hoàn thành chương trình tiểu học, tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 100%.

Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân ngày càng được quan tâm nhiều hơn, các chương trình quốc gia về y tế được thực hiện đạt kế hoạch. Trạm y tế được công nhận duy trì chuẩn quốc gia về y tế; Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên hàng năm duy trì và giữ vững 1,06%). Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng chiều cao 14%.

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" luôn được cả hệ thống chính trị địa phương quan tâm thực hiện gắn với cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", duy trì danh hiệu các ấp văn hóa, xã văn hóa, cơ quan văn hóa, xét thi đua cuối năm phong trào "TDĐKXDĐSVH" được xếp loại A.

Đài truyền thanh xã, các cụm loa ấp đảm bảo công tác tiếp âm, truyền thanh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và nghị quyết năm của địa phương.

Trung tâm văn hóa thể thao và học tập cộng đồng được

Công tác xoá đói giảm nghèo luôn được quan tâm thực hiện tốt, Uỷ ban nhân dân duy trì thường xuyên công tác phối hợp các đoàn thể chính trị - xã hội, các ngành chuyên môn cấp trên tuyên truyền vận động, giúp đỡ những hộ nghèo cố gắng vươn lên thoát nghèo bằng nhiều hình thức như: dạy nghề, giới thiệu việc làm, tạo điều kiện vay vốn ngân hàng chính sách sản xuất kinh doanh, trong năm mở được 1 lớp dạy nghề.

            Công tác chi trả trợ cấp hàng tháng cho đối tượng chính sách, đối tượng hưởng nhận trợ cấp hàng tháng, cụ 80 tuổi trở lên, cấp phát tiền điện cho hộ nghèo được thực hiện tốt. Trong các đợt lễ tết đã vận động mạnh thường quân đóng góp trao tặng 1.062 phần quà cho đối tượng chính sách, các hộ nghèo của địa phương với số tiền là 365.000.000đ.

Vận động quỹ " Vì người nghèo" được 530.000.000/100.000.000đ, đạt 530%.

Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" vận động được 25.456.000đ/19.000.000đ, đạt 133,98%.

3. Quốc phòng – an ninh:

Nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội là mục tiêu hàng đầu của địa phương, Uỷ ban nhân dân xã thường xuyên quan tâm củng cố lực lượng Công an - Quân sự đủ số lượng, hoạt động có chất lượng. Thường xuyên duy trì thực hiện tốt phong trào quần chúng tham gia bảo vệ tổ quốc. Phối hợp Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã xây dựng được 65 tổ tự quản.

Lực lượng công an được kiện toàn, xây dựng theo hướng hiện đại; trình độ chính trị, chuyên môn ngày càng được nâng cao; đáp ứng yêu cầu công tác bảo vệ ANCT và TTATXH ở địa phương. Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, chương trình mục tiêu "4 giảm" của Tỉnh được tổ chức thực hiện thường xuyên góp phần giữ vững ổn định trật tự xã hội, kéo giảm được tai nạn giao thông trên địa bàn xã.

Ban chỉ huy quân sự xã được xây dựng vững mạnh toàn diện, công tác xây dựng lực lượng nồng cốt được thực hiện tốt, xét tuyển thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự được thực hiện từng bước theo quy định, giao quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao (19/19  thanh niên).

Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, công tác hoà giải luôn được quan tâm thực hiện đạt kết quả khá tốt đã góp phần củng cố lòng tin của nhân dân vào chính quyền và nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân. Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được triển khai thực hiện thường xuyên, góp phần ngăn chặn có hiệu quả các hiện tượng tiêu cực. Công tác cải cách hành chính theo cơ chế "Một cửa" và chế độ làm việc ngày thứ 7 được duy trì thực hiện khá tốt; các văn bản có liên quan đến thủ tục hành chính, phí, lệ phí  đều được niêm yết công khai tại trụ sở Uỷ ban nhân dân xã. Các hồ sơ của công dân được thực hiện theo đúng quy định, không gây phiền hà cho nhân dân.

4. Xây dựng chính quyền, cải cách hành chính:

Bộ máy nhân sự được biên chế đúng chức danh theo Nghị định 92/2009/NĐ-CP, đội ngũ cán bộ thường xuyên được đưa đi bồi dưỡng nghiệp vụ theo chiêu sinh.

Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả đã tiếp nhận 2.539 hồ sơ, hồ sơ được giao trả kịp thời không có tồn đọng.

Thực hiện tốt pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo, luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có tín ngưỡng hoạt động tôn giáo theo chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước.

Phối hợp UBMTTQ xã tổ chức 04 buổi tiếp tôn giáo định kỳ hàng quý thông qua kết quả hoạt động của địa phương.

5. Công tác xây dựng nông thôn mới:

BCĐ, BQL, Ban phát triển 05 ấp được kiện toàn tổ tuyên truyền các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới được 62 cuộc 1.120 lượt người dự, tuyên truyền thường xuyên trên đài truyền thanh xã, trạm truyền thanh các ấp về mục tiêu và các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Huy động các nguồn lực từ nhân dân, doanh nghiệp để đầu tư xây dựng nông thôn mới được tiến hành thường xuyên, qua nhiều hình thức vận động.

Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Bình Thạnh đã được Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Trảng Bàng công nhận đạt được 14/19 tiêu chí gồm: tiêu chí 1(quy hoạch), tiêu chí 4 (điện), tiêu chí 3 về (thủy lợi), tiêu chí 08 (bưu điện), tiêu chí 09 về (nhà ở),  tiêu chí 11 về (hộ nghèo), tiêu chí 12 về (cơ cấu lao động), tiêu chí 13 về (hình thức sản xuất), tiêu chí 15 về (y tế), tiêu chí 16(xã văn hóa), tiêu chí 18 (hệ thống chính trị), tiêu chí 19 về (an ninh trật tự), tiêu chí 7 (chợ), tiêu chí 10 (thu nhập).


Rau rừng nhà trồng chuẩn VietGAPXã Gia LộcRau rừng nhà trồng chuẩn VietGAP/PublishingImages/2018-01/rau rung viet gap GL_Key_09012018080018.jpg
Rau rừng nhà trồng chuẩn VietGAP ăn kèm đặc sản Trảng Bàng
1/9/2018 8:00 AMNoĐã ban hành

Ông Lê Văn Dĩ (54 tuổi, ngụ ấp Lộc Trát, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) đã đưa những cây rau rừng về mảnh vườn nhà thuần dưỡng và hiện trở thành vườn rau rừng đạt chuẩn VietGAP độc đáo đầu tiên ở Tây Ninh.

 


Thanh Niên.

Giới thiệu Xã Gia LộcXã Gia LộcGiới thiệu Xã Gia Lộc/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/5/2018 12:00 PMNoĐã ban hành
Quy trình biểu mẫu thủ tục hành chính cấp xãXã Gia LộcQuy trình biểu mẫu thủ tục hành chính cấp xã/PublishingImages/2018-01/thutuc_Key_03012018153541.jpg
Hướng dẫn quy trình biểu mẫu thủ tục hành chính cấp xã
1/3/2018 4:00 PMNoĐã ban hành

       Dịch vụ hành chính công - một cửa điện tử” được xây dựng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân tổ chức có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính một cách nhanh chóng tại một địa chỉ truy cập duy nhất. Cung cấp thông tin một cách tự động và trực tuyến về tình trạng giải quyết hồ sơ, cấp phép. Người dân có thể thông qua mạng internet kiểm tra, giám sát về tình trạng giải quyết hồ sơ. Hệ thống cung cấp một nền tảng ứng dụng để từng bước cho phép các cơ quan hành chính nhà nước phối hợp giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng một cách xuyên suốt, nhất quán theo tinh thần “một cửa liên thông”

     Để thuận tiện cho người dân trong thực hiện thủ tục hành chính Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cung cấp trang http://dichvucong.tayninh.gov.vn/ 

     Trang Dịch vụ công Tây Ninh cung cấp đầy đủ quy trình, biểu mẩu thủ tục hành chính từ cấp sở, huyện đến cấp xã.

TẶNG CỜ THI ĐUA CHO NHÂN DÂN VÀ CÁN BỘ XÃ GIA LỘC VỀ PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC NĂM 2017Xã Gia LộcTẶNG CỜ THI ĐUA CHO NHÂN DÂN VÀ CÁN BỘ XÃ GIA LỘC VỀ PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC NĂM 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
     BÁO CÁO TÓM TẮT THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ BỘ CÔNG AN TẶNG CỜ THI ĐUA CHO NHÂN DÂN VÀ CÁN BỘ XÃ GIA LỘC VỀ PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC NĂM 2017
1/3/2018 3:00 PMNoĐã ban hành

     Xã Gia Lộc là một xã thuộc phía Bắc của huyện Trảng Bàng, phía Đông giáp xã An Tịnh, Lộc Hưng; phía Tây giáp xã An Hòa, Gia Bình; phía Nam giáp Thị trấn Trảng Bàng; phía Bắc giáp với xã Phước Đông, huyện Gò Dầu. Tổng diện tích tự nhiên toàn xã là 3.022,7 ha, có  6.949 hộ, với 27.347 nhân khẩu được phân bố ở 06 ấp: Lộc Trát, Lộc Khê, Gia Tân, Gia Huỳnh, Gia Lâm, Tân Lộc. Trụ sở UBND xã tại ấp Lộc Trát, trên tuyến đường 782 cách trung tâm hành chính huyện khoảng 03km về phía Bắc, số ĐT: 02763.880.430; toàn xã có 116 Tổ dân cư tự quản, với đại đa số nhân dân sống bằng nghề nông nghiệp chiếm khoảng 80% dân số, còn lại 20% sống bằng nghề tiểu thủ công nghiệp và buôn bán nhỏ lẻ. Xã Có 06 chùa phật và 04 tôn giáo chính gồm: Phật giáo, Cao đài, Tin lành, Thiên chúa giáo (Trong đó cao đài tập trung tại 02 ấp Tân Lộc và Lộc Trát, chiếm khoảng 80% dân số 02 ấp).

     Hệ thống chính trị của xã gồm một Đảng bộ có 14 chi bộ trực thuộc với 302 Đảng viên, Ủy ban nhân dân xã có 05 thành viên; Hội đồng nhân dân xã có 33 đại biểu; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã có 35 thành viên; Hội Nông dân có 1.283 hội viên; Hội Phụ nữ có 2.830 hội viên; Hội Cựu chiến binh có 127 hội viên; Đoàn thanh niên có 652 Đoàn viên; Hội Liên hiệp Thanh niên có 731 hội viên; Hội Chữ thập đỏ có 162 hội viên; Hội Người cao tuổi có 1.052 hội viên. Trên địa bàn xã hiện có 19 Công ty, doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh và 02 xí nghiệp Giày Da, hàng năm đã giải quyết việc làm cho hơn 2.500 lao động tại địa phương.

     Trong năm qua, kinh tế địa phương tiếp tục phát triển, tình hình ANCT-TTXH được giữ vững ổn định, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người hàng năm, nhận thức và ý thức chấp hành Chủ trương của Đảng, chính sách Pháp Luật Nhà nước của người dân tăng lên rỏ rệt, các tệ nạn xã hội từng bước được kéo giảm.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn những khó khăn nhất định: thời tiết diễn biến không thuận lợi, xuất hiện một số bệnh trên các loại cây trồng, vật nuôi, giá cả nông sản, hàng hóa chưa ổn định, đã gây khó khăn đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân. Tình hình tệ nạn xã hội, an ninh trật tự tuy có giảm nhưng còn diễn biến phức tạp như: Phạm pháp hình sự có nguy cơ phát sinh, tệ nạn xã hội tiềm ẩn phức tạp, số đối tượng từ nơi khác đến địa bàn hoạt động như trộm cắp, đánh nhau, gây rối trật tự công cộng…Xác định tình hình, trong thời gian qua, với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ Quốc, các Hội đoàn thể; sự năng động tích cực của cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân. Đặc biệt là Ban lãnh đạo Công an xã với vai trò tham mưu Đảng ủy – UBND xã và là đơn vị phối kết hợp cùng các Hội đoàn thể còn là lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ xã đề ra.

     Công tác chỉ đạo điều hành

     Quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước đến từng cán bộ, Đảng viên, công chức UBND xã. Với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định, trong những năm qua công tác lãnh đạo, điều hành có nhiều tiến bộ, cấp ủy, chính quyền địa phương đề ra nhiều Nghị quyết, kế hoạch nhằm bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Cụ thể, trong năm Ban chỉ huy Công an xã đã tham mưu cho Đảng ủy ban hành 01 Nghị quyết; 06 Kế hoạch; 02 Công văn. Tham mưu UBND xã ban hành 17 kế hoạch.

     Xây dựng củng cố vững chắc Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hỗ trợ phát triển kinh tế - văn hóa xã hội, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

     Định kỳ hàng tháng Ban chấp hành Đảng bộ xã họp định kỳ, đánh giá vai trò của từng thành viên Ban chỉ đạo Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhằm kịp thời cho chủ trương xử lý những tồn tại khó khăn của các ngành và Ban chỉ đạo. Hàng tháng UBND tham dự cuộc họp giao ban định kỳ với Ban chỉ huy công an xã, có mời các đồng chí Bí thư chi bộ ấp tham dự nghe báo cáo tình hình của các đồng chí công an viên phụ trách địa bàn, kết quả thực hiện Thông tư 23/2012/TT-BCA và tiêu chí số 19.2 trong Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, Ban chỉ huy công an báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng qua, đề xuất kiến nghị những khó khăn, vướng mắc và các ấp báo cáo đánh giá công tác phối hợp, tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn ấp mình để kịp thời nắm bắt tình hình, chỉ đạo xử lý những tồn tại, khó khăn của ngành. Hàng quí, Ban chỉ huy công an xã phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ xã tổ chức Họp mặt Ban điều hành Tổ tự quản để nắm bắt tình hình an ninh trật tự, cũng như kịp thời đóng góp tinh thần thái độ phục vụ của công việc mà Nghị quyết của Đảng ủy - HĐND đề ra trong năm đều cơ bản hoàn thành trên mọi lĩnh vực

     Công tác triển khai và kết quả

     - Công tác tuyên truyền: Xác định công tác tuyên truyền đóng vai trò hết sức quan trọng, Đảng ủy - UBND xã luôn quan tâm đến công tác này, thời gian qua đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ, công chức và quần chúng nhân dân về các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội như: Kế hoạch số 19-KH/HU của Ban thường vụ Huyện ủy thực hiện Kết luận 86-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 14/10/2006 của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới; Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về "chiến lược bảo vệ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"; Chỉ thị 21-CT/TW ngày 26 tháng 3 năm 2010 của Bộ chính trị  về " Tiếp tục tăng cường lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới"; Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…kết quả qua công tác tuyên truyền từng cán bộ, công chức và nhân dân đã có chuyển biến về bài trừ tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu 04 giảm của UBND tỉnh; thực hiện nghiêm túc Thông tư số 23/2012/TT-BCA của Bộ Công an và tiêu chí số 19.2 trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt 6 nội dung.

     - Công tác phối kết hợp: Các đoàn thể phối hợp tốt với lực lượng Công an, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, kế hoạch liên tịch đã ký kết. Công an xã đã xây dựng kế hoạch liên tịch với MTTQ xã, Hội phụ nữ, Đoàn thành niên, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, gắn với thực hiện kế hoạch xây dựng xã không có tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm…..Kế hoạch tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông; Kế hoạch phối hợp với Hội phụ nữ thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống mua bán người trên địa bàn; Kế hoạch phối hợp với Đoàn thanh niên về công tác tuyên truyền pháp luật trong lứa tuổi thanh thiếu niên; định kỳ có tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm và bàn biện pháp trong thời gian tới. Phối hợp triển khai phong trào xây dựng khu dân cư an toàn gắn với xây dựng đồi sống văn hóa ở khu dân cư.

     Phối hợp thực hiện tốt công tác cảm hóa giáo dục đối tượng tại cộng đồng dân cư, ngoài việc quản lý tại tổ dân cư tự quản, ấp. Công an xã đã tổ chức kiểm danh, kiểm diện, gọi hỏi răn đe giáo dục 172 lượt đối tượng. Qua đó, các đối tượng đều chấp hành tốt chính sách pháp luật của Nhà nước, không có biểu hiện vi phạm. Ngoài ra, Công an xã còn phân loại đối tượng giao cho đoàn thể quản lý theo từng giới, đã đem lại hiệu quả cao trong việc quản lý, giáo dục cảm hóa những người vi phạm, đồng thời giáo dục răn đe các đối tượng góp phần hạn chế tình hình tái phạm của các loại đối tượng. Kết quả, trong năm qua đã phối hợp với các đoàn thể quản lý: tù tha đặc xá 55 đối tượng, "4+1" 10 đối tượng, CY: 11 đối tượng, áp dụng 111/NĐ-CP: 06 đối tượng, áp dụng 221/NĐ-CP: 10 đối tượng đưa Trung tâm cai nghiện bắt buộc tại K48 tỉnh Tây Ninh.

     Thực hiện Nghị quyết 09/CP của Chính phủ và chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, đã tổ chức triển khai tinh thần Nghị quyết đến ban ngành, đoàn thể xã, ấp và tổ dân cư tự quản; Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư; Quyết định 521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc lấy ngày 19 tháng 8 hàng năm là ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc. Từ những hiệu quả của các phong trào trên, trong năm qua quần chúng nhân dân, tổ dân cư tự quản đã cung cấp cho lực lượng Công an xã 79 nguồn tin có giá trị, từ đó Công an xã đã xử lý và chủ động xây dựng các kế hoạch triệt xóa các tụ điểm tệ nạn xã hội trên địa bàn, kết quả đã tổ chức lực lượng triệt xóa 13 điểm, ghi số đề, đá gà, lắc tài xỉu, đánh bạc, xử phạt hành chính 45 đối tượng; Giúp cho Công an xã đấu tranh triệt phá 04 vụ trộm cắp tài sản, 01 vụ trộm chó, 01 vụ vận chuyển 1.000 bao thuốc lá, còn lại 03 vụ trộm nóng không rõ đối tượng. Từ những thành tích trên 04 năm liền Công an xã Gia Lộc đạt danh hiệu đơn vị Quyết thắng, tập thể nhân dân và cán bộ xã 03 năm liền được Bộ Công an tặng Bằng khen về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (năm 2013, 2014, 2015).

Thực hiện tốt kế hoạch xây dựng xã Gia Lộc an toàn về phòng cháy chữa cháy theo chỉ đạo của cấp trên. Kết quả, cơ bản xã đạt theo yêu cầu tiêu chuẩn, đã đề nghị cấp trên tiến hành thẩm định công nhận xã đạt Tiêu chuẩn an toàn về phòng cháy chữa cháy năm 2017. Tổ chức kêu gọi, vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, đã tuyên truyền vận động nhân dân tăng cường công tác phòng chống cháy nổ. Qua đó, người dân đã giao nộp 05 khẩu súng tự chế; cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng thu giữ tiêu hủy 04 quả pháo 105 ly còn sót lại sau chiến tranh. Kết quả, do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động trong năm địa bàn không xảy ra cháy nổ và tai nạn lao động, góp phần ổn định an ninh trật tự tại địa phương.

      Do làm tốt công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc, cùng với việc tổ chức thực hiện nghiêm túc Thông tư 23/2012/TT-BCA của Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự", trong năm qua xã cơ bản duy trì và thực hiện hoàn thành tiêu chí số 19.2 trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt 6 nội dung.

     - Công tác xây dựng lực lượng chuyên trách, lực lượng nòng cốt:

     Đối với lực lượng Công an xã, Đảng ủy-UBND xã thường xuyên quan tâm, củng cố lực lượng Công an xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Hiện tại lực lượng Công an xã gồm 18/18 đồng chí đúng biên chế. Về chế độ, chính sách đối với lực lượng Công an xã thường xuyên được chú trọng về kinh phí hoạt động cũng như: Vận động các hộ kinh doanh trên địa bàn hỗ trợ vật chất, tiền khoảng 8.000.000đ/ tháng để bổ sung thêm chế độ ăn cho lực lượng Công an xã, tuần tra nhân dân thường trực, xây dựng bếp ăn tập thể, chỗ nghỉ được gọn gàng, ngăn nắp, đảm bảo sức khỏe cho lực lượng Công an xã cơ bản đáp ứng nhu cầu cuộc sống cho lực lượng Công an xã an tâm công tác. Trong năm được ngành cấp trên quan tâm tập huấn nghiệp vụ, mở lớp đào tạo cho lực lượng Công an xã nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, từng đồng chí Công an xã cơ bản nắm được quy trình công tác, chấp hành nghiêm 06 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, đối với các đồng chí tập huấn học tập dài hạn UBND xã hỗ trợ thêm 500.000đ/tháng/ 01 đồng chí nhằm động viên tinh thần học tập, kinh phí hỗ trợ từ nguồn vận động. Hàng năm tổ chức diễn đàn Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân. Qua đó, quần chúng tham gia đóng góp nhiều ý kiến, đề ra nhiều biện pháp có hiệu quả, tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Toàn thể Công an xã tiếp tục thực hiện cuộc vận động " Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ" trong lực lượng Công an xã. Trong năm, không có cán bộ chiến sỹ vi phạm phải bị xử lý kỷ luật. Về khen thưởng được Ban Giám Đốc Công an tỉnh tặng 01 giấy khen cho 01 cá nhân Công an xã có thành tích xuất sắc trong Đề án công an xã giai đoạn 2013-2016.

     UBND xã chi bồi dưỡng cho lực lượng Công an xã theo quyết định số 08/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Hàng năm dự trù kinh phí xử phạt vi phạm hành chính trình Hội đồng nhân dân xã phê duyệt. Năm 2017 dự trù số tiền 80.000.000đ (Bàng chữ: Tám mươi triệu đồng.) đến nay đã sử dụng hết 80% còn lại 20% tiếp tục thực hiện đến cuối năm.

     *Mô hình tổ dân cư tự quản:

    Toàn xã có 116 tổ dân cư tự quản, có nhiệm vụ phối hợp với Công an xã nắm chắc số nhân khẩu, số hộ, quản lý tạm trú, tạm vắng trong tổ, giải quyết các mâu thuẫn nhỏ trong nôi bộ quần chúng nhân dân. Thường xuyên phối hợp với MTTQ củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ dân cư tự quản theo Quyết định số 06/QĐ-UBND của UBND tỉnh và Hướng dẫn số 05/HD-CA-MTTQ của Công an tỉnh và UBMTTQ tỉnh. Đặc biệt từ khi Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh có hiệu lực, Công an xã đã tham mưu cho UBND xã tổ chức sơ kết công tác củng cố, kiện toàn Tổ tự quản với Ban điều hành 232 thành viên. Phân công Công an viên xã phụ trách địa bàn thường xuyên tham gia sinh hoạt tổ, ban điều hành, hàng tháng thông báo tình hình, phương thúc thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, gương điển hình và tài liệu tuyên truyền của cấp trên. Qua kết quả đánh giá phân loại tổ tự quản cuối năm có 104 tổ đạt loại mạnh, 12 tổ đạt loại khá, không có tổ hoạt động trung bình, yếu kém. Đạt được kết quả trên là nhờ sự phối hợp giữa Công an và MTTQ xã hỗ trợ sổ họp tổ, biên bản họp, cung cấp danh sách các loại đối tượng, các cơ sở kinh doanh… Số điện thoại Công an xã, Ban chỉ huy, Công an viên phụ trách ấp, đồng thời nhân dịp Tết nguyên đán hàng năm tổ chức vận động bà Nguyễn Ngọc Thu –tổng giám đốc làng nướng Nam Bộ TP.HCM tặng quà cho ban điều hành tổ mỗi phần trị giá 400.000đ (quà 300.000đ và 100.000đ tiền mặt). Trong năm được Ban Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng 02 giấy khen, UBND Huyện khen thưởng 03 giấy khen, UBND xã khen thưởng 03 giấy khen cho quần chúng có thành tích trong phát hiện, truy bắt và tố giác tội phạm là động lực khích lệ tinh thần cho Ban điều hành tổ tự quản hoạt động khá mạnh.

     * Mô hình tuần tra nhân dân:

     Ngay từ đầu năm Ban chỉ huy Công an xã đã củng cố 07 đội tuần tra nhân dân với 82 thành viên theo Quyết định 09/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh; tiến hành mua Bảo hiểm y tế cho tuần tra nhân dân theo Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc quy định mức và nguồn kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho lực lượng tuần tra nhân dân. Công an xã xây dựng kế hoạch huy động tuần tra nhân dân tham gia tuần tra đảm bảo an ninh trật tự. Qua phân loại, đánh giá cuối năm có 05 đội hoạt động mạnh, 02 đội hoạt động khá, không có đội hoạt động trung bình. Hàng năm Công an xã vận động nhà tài trợ xây 01 căn nhà đại đoàn kết trị giá 40.000.000đ/ 01 căn (6 năm liền) cho thành viên đội tuần tra nhân dân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, nhân dịp tết Nguyên đán vận động hỗ trợ cho mỗi thành viên 01 phần quà trị giá 400.000đ (6 năm liền, mỗi phần quà gồm quà 300.000đ và 100.000đ tiền mặt).

Trong năm, được UBND huyện tặng giấy khen cho 03 cá nhân công an xã có thành tích xuất sắc trong phong trào "toàn dân bảo vên an ninh tổ quốc".

     * Mô hình toàn dân vận động tố giác, truy bắt tội phạm

     Kết quả sinh hoạt mô hình: Được sự quan tâm, chỉ đạo tham gia sinh hoạt của cấp ủy Đảng, chính quyền và ban ngành đoàn thể xã và ban điều hành trong năm đã sinh hoạt 36 cuộc với 2.263 lượt người tham dự. Thông qua sinh hoạt lồng ghép công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm, phương thức hoạt động của các loại tội phạm. Luật giao thông đường bộ, phòng, chống mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, tố giác truy bắt tội phạm làm hạn chế xuống mức thấp nhất các loại tội phạm trong năm 2017.

     Đối với các ngành liên tịch :

     Đối với UB.MTTQVN xã thực hiện Nghị quyết của Đảng Ủy xã về việc xây dựng Tổ tự quản vững mạnh đảm bảo thực chất kết quả đã củng cố được 17 TTQ và Xây dựng Khu dân cư xanh – sạch – đẹp ra mắt được ở 06 ấp với 357 lượt người tham gia , trong đó lồng ghép với mô hình toàn dân vận động tố giác truy bắt tội phạm , trong năm qua nhân dân cung cấp cho mặt trận 67 tin về tin hình an ninh trật tự trên địa bàn xã để phản ánh cho ngành công an xã để xử lý. Tuyên truyền các văn bản pháp luật được 116 cuộc có 3.026 lượt người tham gia từ đó góp phần nâng cao nhận thức của người dân về phòng chống tội phạm trên địa bàn xã. Bên cạnh đó MTTQ xã còn vận động các tôn giáo thực hiện tốt phương châm tốt đời đẹp đạo ,trong năm qua phối hợp với Họ đạo cao đài liên xã giải quyết dứt điểm 05 vụ cao đài ly khai đến hành đạo trái phép.

     Đối với Đoàn thanh niên xã thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy – UBND trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Ngay từ đầu năm BCH xã đoàn đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện triển khai đến từng chi đoàn và đạt một số kết quả như: phối hợp với các ban ngành đoàn thể tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng chống ma túy, các biện pháp phòng chống ma túy trong thanh niên, phòng chống mại dâm, luật phòng chống mua bán người, luật ATGT, luật phòng chống HIV, tuyên truyền mô hình toàn dân vận động tố giác truy bắt tội phạm, tổ chức các hội thi, các buổi diễn đàn, các buổi diễu hành…được 60 cuộc với hơn 5.000 lượt ĐVTN tham dự. Ngoài ra, còn triển khai thực hiện các mô hình, các công trình thanh niên đem lại hiệu quả như: mô hình thanh niên thắp sáng đường quê, đội hình thanh niên tình nguyện phản ứng nhanh, mô hình hòm thư xanh tố giác tội phạm, mô hình cổng trường an toàn, đội hình thanh niên tình nguyện thắp sáng niềm tin giúp đở thanh niên sau cai tái hòa nhập cộng đồng. Với những kêt quả như trên trong 04 năm liền tập thể BCH xã đoàn được giám đốc công an tỉnh Tây Ninh tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào TDBVANTQ và nhiều giấy khen, bằng khen của UBND xã, huyện, tỉnh. 

     Đối với Hội Phụ nữ thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy về việc quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội, tuyên truyền ra hội viên được 1.825 lượt người dự, Hội xây dựng kế hoạch ký kết chương trình hoạt động năm 2017. Thành lập mô hình phụ nữ tham gia vận động tố giác truy bắt tội phạm trên 06/06 ấp có 72 thành viên, duy trì mô hình địa chỉ tin cậy tại cộng đồng qua đó chị em phụ nữ có cách ứng xử xây dựng gia đình bền vững, con em không tham gia vào các tệ nạn xã hội dẫn đến giảm nguy cơ phạm tội.

     Đối với Hội Cựu chiến binh xã thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy xã trong năm 2017 Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh triển khai nói chuyện truyền thống quê hương Gia Lộc trong thời kỳ chống Pháp, Mỹ, cũng như quê hương Gia Lộc Anh hùng trong thời kỳ đổi mới lồng ghép các mô hình như: Tổ dân cư tự quản, toàn dân vận động tham gia tố giác truy bắt tội phạm và các văn bản pháp luật được 36 cuộc với 1.260 lượt người tham dự góp phần giảm các loại tội phạm trên địa bàn xã xuống mức thấp nhất.

     Đối với Hội nông dân xã Hội đi vào hoạt động nề nếp phân ra từng tổ hội để dễ dàng quản lý, xây dựng được 16 cơ sở tai mắt trong hội viên nông dân, phục vụ nhiều nguồn tin kịp thời phá án nhất là mô hình toàn dân vận động tố giác, truy bắt tội phạm, mô hình tổ dân cư tự quản, mô hình tham gia đội tuần tra nhân dân, cung cấp được 39 nguồn tin có giá trị về tệ nạn xã hội, thanh thiếu niên chuẩn bị đánh nhau, gây rối có hung khí. Ngoài ra tuyên truyền các văn bản pháp luật như phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm được 12 cuộc với 420 lượt người tham dự, kết hợp với các ban ngành phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

     Nhìn chung, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã tương đối ổn định. Trong năm xảy ra 45/56 vụ, việc (giảm 11 vụ, việc so với năm 2016), chuyển Công an huyện xử lý theo thẩm quyền 15/19 vụ giảm 04 vụ, Công an xã lập hồ sơ xử lý hành chính 45 vụ, việc gồm 77 đối tượng phạt hành chính 73.425.000đ. Số vụ, việc thuộc án ít nghiêm trọng và gây mất trật tự, đánh nhau, trộm cấp tài sản, đánh bạc. Án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng không xảy ra; tình hình tệ nạn xã hội được kéo giảm; tai nạn giao thông chết người không xảy ra.

     Đánh giá khái quát tác động của phong trào:

     Do làm tốt công tác chỉ đạo điều hành trên các lĩnh vực trong đó có phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc đã góp phần không nhỏ đến những kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

     Đời sống nhân dân trên địa bàn từng bước được nâng lên. Nhân dân đã mạnh dạn đầu tư sản xuất, diện tích các loại cây trồng hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu, trong năm đã vận động nhân dân xuống giống được 3.115,32ha/ 2.800ha ñaït 111,26% so keá hoaïch năm 2016. Thực hiện chủ trương nhà nước và nhân dân cùng làm đường giao thông nông thôn đạt chuẩn nông thôn mới gồm 45 tuyến đường (bao gồm 11 tuyến đường nhựa, 23 tuyến đỗ đá 04, 08 tuyến đỗ phún sỏi, 03 tuyến nâng cấp nền hạ).

     Thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới, hoàn chỉnh đồ án, đề án quy hoạch nông thôn mới, triển khai lấy ý kiến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân được 11 cuộc có 356 lượt người tham dự, đa số ý kiến cán bộ, công chức và nhân dân đồng tình thống nhất cao theo Đồ án và đề án quy hoạch. Tính đến nay theo bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới xã đạt 19/19 tiêu chí đã hoàn tất gồ sơ gửi cấp trên thẩm định, công nhận.

Chú trọng công tác giải quyết tranh chấp trong dân nhằm ổn định tình hình, hạn chế tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài vượt cấp. Kết quả trong năm đã tiếp nhận 22 đơn, tổ chức hòa giải thành 16 đơn, không thành 6 đơn đang trong thời gian xác minh giải quyết.

Về văn hóa - xã hội cũng đạt được những thành tích cao trên các lĩnh vực. Chú trọng công tác dạy và học ở các trường. Duy trì tốt công tác phổ cập - xóa mù chữ, phổ cập đúng độ tuổi, phổ cập mầm non trẻ 05 tuổi và phổ cập trung học cơ sở. vận động trẻ em 06 tuổi ra lớp 1 đạt 100% .

     Thực hiện tốt chương trình y tế quốc gia, triển khai thực hiện bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế. Thực hiện tốt công tác khám và điều trị tại trạm y tế là 5.420 lượt người đạt 100,57%. Quan tâm công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong năm không xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm trên địa bàn.

Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Trong năm đã tổ chức 02 giải bóng chuyền, giao lưu bóng chuyền 96 trận, giao lưu bóng đá 20 trận.

     -Ngoài ra còn tham gia giải bóng chuyền, bóng đá mini do huyện tổ chức; tham gia hội thi " Tiếng ca dâng Đảng; Công nông Binh; Giọng ca nhí; Đội sao giỏi; Chi hội phụ nữ giỏi; mùa hè xanh". Tiếp nhận 120 sinh viên Trường CĐCSND II về công tác thực tế tại xã Gia Lộc, tổ chức các hoạt động thể thao, làm công tác dân vận, làm đường Giao thông nông thôn được 02 tuyến với chiều dài 1.900m. Trong đó: Đỗ đá 04 được 06 tuyến chiều dài 1.200 m tổng kinh phí thực hiện 184.000.000đ (vận động 100.000.000đ, ngày công thực hiện 84.000.000đ); Tham gia cùng đội tuần tra các ấp tổ chức tuần tra được 08 đêm, có 160 lượt đồng chí tham gia..Tổ chức truyên truyền được 08 cuộc có 248 lượt người tham gia. Nội dung: Tuyên truyền Luật nghĩa vụ Quân sự, ATGT.

     Từng bước nâng cao chất lượng hoạt động Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", phát động đăng ký khu dân cư, gia đình văn hóa năm 2017 kết quả cuối năm tỉ lệ hộ gia đình đạt gia đình văn hóa chiếm tỉ lệ 98%.

     Công tác tôn giáo được quan tâm, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn hoạt động tốt, có đăng ký chương trình hoạt động với chính quyền địa phương đúng quy định, nhìn chung các tôn giáo tổ chức lễ hội theo thông lệ hàng năm, thường xuyên phối hợp tốt với chính quyền địa phương trong công tác xã hội từ thiện đóng góp xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, thăm và tặng quà cho người nghèo trên địa bàn xã nhân các dịp lễ, tết.

Công tác chăm lo đời sống cho đối tượng chính sách, người có công cấp phát trợ cấp ưu đãi hàng tháng đối tượng chính sách, người có công kịp thời, đầy đủ.

     Tổ chức họp mặt gia đình chính sách nhân dịp tết nguyên đán đúng thời gian quy định, thăm hỏi tặng quà được 853 phần quà tổng trị giá  255.900.000đ.

Trong năm tiến hành xây mới và bàn giao 04 căn nhà tình nghĩa (110.000.000đ/ căn), quan tâm chăm lo đời sống cho hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người tàn tật, người già neo đơn, kết quả đã vận động các tổ chức mạnh thường quân thăm và tặng quà cho hộ nghèo, cận nghèo, với 960 phần quà, tổng trị giá 346.000.000đồng.

     Vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa được 140.000.000đ/ 35.000.000đ Đạt 400%.

     Vận động quỹ ngày vì người nghèo được 200.000.000đ/130.000.000đ Đạt 153,84%, vận động xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo được 07 căn nhà trị giá 280.000.000đ (40.000.000đ/ Căn).

     Thực hiện đề án 1956 tổ chức mở 03 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tạo điều kiện giải quyết việc làm cho 695 lao động.

     Công tác quốc phòng an ninh được quan tâm chỉ đạo sâu sát. Tình hình an  ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tương đối ổn định. Trong năm, trật tự xã hội xãy ra 45/56 vụ so với năm 2016 giảm 11 vụ.

     Công tác quân sự quốc phòng được quan tâm chú trọng, trong năm 2017 tổ chức huấn luyện dân quân tham gia bắn đạn thật đạt yêu cầu theo Thông tư số 79 của Bộ quốc phòng. Thực hiện tốt công tác khám sức khỏe cho thanh niên sẵn sàng nhập ngũ năm 2018.

     - Đối với cơ quan, doanh nghiệp: Nhìn chung tất cả các cơ quan, doanh nghiệp, trường học thực hiện tốt Chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật nhà nước, các cơ quan, doanh nghiệp đều đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự năm 2017 theo thông tư 23/2012/TT-BCA.

     Kết quả phân loại thi đua:

     Qua kết quả đánh giá, phân loại cuối năm các ban ngành, đoàn thể xã đạt loại mạnh; các tổ chức Đảng đạt trong sạch vững mạnh, trong năm không có cán bộ, đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật. Được huyện công nhận đơn vị hoành thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2016 và công nhận 05 chiến sĩ thi đua. UBND xã ra quyết định công nhận 55 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

     Kết quả khen thưởng đã đạt được trong năm:

 

NămDanh hiệu thi đuaSố, ngày tháng, năm ban hànhCơ quan ban hành

2013
Bộ Công an tặng bằng khen nhân dân và cán bộ xã gia lộc có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2013.

Số 88 ngày 05/01/2013


Bộ Công an

2014
Bộ Công an tặng bằng khen nhân dân và cán bộ xã gia lộc có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2014.

Tháng 01 năm 2014


Bộ Công an

2015
Bộ Công an tặng bằng khen nhân dân và cán bộ xã gia lộc có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2015.

Tháng 01 năm 2015


Bộ Công an

 

      Đánh giá chung:

     Trong năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng phát triển và củng cố vững chắc, trước hết là nhờ sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của UBND xã cùng với sự nhiệt tình hướng dẫn của ngành cấp trên trong phong trào và thực hiện Thông tư số 23/2012/TT--BCA của Bộ Công an. Công an xã làm tốt vai trò nòng cốt tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương. Đặc biệt là sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể xã và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân xã Gia Lộc, biết phát huy, nhân rộng các mô hình về an ninh trật tự trên địa bàn, biết dựa vào nhân dân trong suốt quá trình công tác; xây dựng lực lượng Công an xã thật sự trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2017 và Kế hoạch phát triển năm 2018Xã Gia LộcThực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2017 và Kế hoạch phát triển năm 2018/PublishingImages/2018-01/trong-hoa-cong-nghe-cao-dan-phuong-2-large_Key_03012018151334.jpg
     Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2017 và Kế hoạch phát triển năm 2018
1/3/2018 3:00 PMNoĐã ban hành

       KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG AN NINH NĂM 2017

       I.LĨNH VỰC KINH TẾ:

       1. Sản xuất nông nghiệp:

       - Tổng diện tích gieo trồng, nuôi thủy sản từ đầu năm đến nay được 3.241,72 ha/ 2.800 ha đạt 115,78% so kế hoạch. Trong đó:

       + Cây lúa: 940,2/ 1.320 ha                                     Đạt 71,23% so kế hoạch.

       + Cây ngắn ngày: 831/ 849,79 ha                          Đạt 97,79% so kế hoạch.

       + Cây mì: 30/ 92 ha.                                                Đạt 32,61% so kế hoạch.

       + Cây mía: 15/ 69 ha.                                              Đạt 21,74% so kế hoạch.

       + Cây bắp: 50/ 39 ha.                                              Đạt 128,21% so kế hoạch.

       + Cây đậu phộng 22/ 25 ha                                     Đạt 88% so kế hoạch.

       + Hoa màu các loại: 1.152/ 650 ha                        Đạt 177,23% so kế hoạch.

       + Cây lâu năm: 196,93 ha/ 196,93 ha                   Đạt 100% so kế hoạch.

        Trong đó:

                  + Cây nhãn: 19,69 ha.

                  + Cây cau su: 177,24 ha.

       - Nuôi trồng thủy sản: 24,90 ha.                            Đạt 100% so kế hoạch.

       2. Công tác thủy lợi:

       Xí nghiệp Thủy lợi Trảng Bàng phục vụ nước tưới cho nhân dân kịp thời.

       Vận động nhân dân nạo vét kênh tưới, tiêu được 8 đợt, với tổng chiều dài 10.800 mét.

       3. Chăn nuôi - thú y:

       Tiêm phòng định kỳ theo tháng, quý đạt chỉ tiêu của ngành thú y huyện giao.

       Thực hiện tốt công tác tiêu độc, khử trùng, vệ sinh chuồng trại, tiêm ngừa, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, bệnh lở mồm long móng, không để        xảy ra dịch bệnh trên địa bàn xã.

       4. Công tác Địa chính, xây dựng, môi trường:

       Tiếp nhận và giải quyết 765 hồ sơ chuyển nhượng, tặng cho, cấp đổi quyền sử dụng đất với tổng diện tích 688,318,1 m2

       Thường xuyên theo dõi đối chiếu tình hình biến động đất đai trên địa bàn xã.

       Thường xuyên kiểm tra, quản lý tốt quỹ đất công trên địa bàn xã, có kế hoạch tham mưu cấp trên quy hoạch kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy trình.

       Hòa giải tranh chấp liên quan QSD Đ không để hồ sơ tồn đọng kéo dài, phối hợp cùng các ngành cấp trên thẩm định, kê biên tài sản đúng theo quy định.

       Kiểm tra thường xuyên việc xây dựng các công trình trên địa bàn không để việc xây dựng trái quy định xảy ra nhất là các trục đường chính, phối hợp cùng phòng Tài nguyên môi trường huyện kiểm tra việc chăn nuôi heo, xã nước thải gây ô nhiễm môi trường, tiến hành mời nhiều đối tượng về UBND xã yêu cầu khắc phục.

       5. Công tác xây dựng nông thôn mới:

       - Vận động nhân dân đóng góp nâng cấp làm đường giao thông nông thôn được 26 tuyến với tổng chiều dài 7.690 mét, kinh phí thực hiện 401,1 trđ.

       Bao gồm:

       + ấp Gia Lâm: 02 tuyến chiều dài 2.000 m, kinh phí thực hiện 62trđ.

       +  ấp Gia Tân: 10 tuyến chiều dài 2.940 m, kinh phí thực hiện 125,9trđ.

       + ấp Gia Huỳnh: 02 tuyến chiều dài 500 m, kinh phí 30,5trđ.

       + ấp Lộc Khê: 06 tuyến chiều dài1.500 m, kinh phí thực hiện 136trđ.

       + ấp Lộc Trát: 03 tuyến chiều dài 1.200m, kinh phí thực hiện 43,6 trđ.

       + ấp Tân Lộc: 03 tuyến chiều dài 650 mét., kinh phí thực hiện 38,1trđ.

 •  Vận động nhân dân đống góp thực hiện được 04 công trình thắp sáng đường quê.

  + Công trình 1: Điểm đầu nhà ông 3 Me – Điểm cuối nhà ông 8 Xàng, chiều dài 1.000 mét, kinh phí 11.500.000đ (ấp Gia Tân).

  + Công trình 2: Điểm đầu nhà ông Hiếu – Điểm cuối nhà 6 Thẻo, chiều dài 500 mét, kinh phí 4.500.000đ (ấp Gia Tân).

   + Công trình 3: Điểm đầu Ngã 3 Cây Da – Điểm cuối đường tỉnh lộ 782, chiều dài 750 mét, kinh phí thực hiện 37.200.000đ (ấp Lộc Trát)

  + Công trình 4: Điểm đầu Ngã 3 Cây Da – Điểm cuối quốc lộ 22B, chiều dài 850 mét,  kinh phí thực hiện 36.500.000đ (ấp Lộc Trát).

  -  Thực hiện bê tông hóa các tuyến kênh trên địa bàn xã 13 tuyến, tổng chiều dài 6.811 mét hoàn tất trong tháng 12/2017.

  - Vận động các ấp và nhân dân giữ vững  các chỉ tiêu đã đạt được về việc xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, hiện nay xã đã đạt được 19/ 19 tiêu chí đang trình ngành cấp trên thẩm định, phê duyệt.

  6. Công tác thu – chi ngân sách:

  Ước thu ngân sách xã (1)/ 6.738.070.087/ 5.571.675.502đ đ , Đạt 120,93% Dự toán thu (kể cả bổ sung trong năm).

  Ước chi ngân sách xã 4.697.151.263 (2)/ 5.571.675.502đ, Đạt ,84,30% Dự toán chi (kể cả bổ sung trong năm).

  II. LĨNH VỰC VĂN HÓA – XÃ HỘI:

            1. Công tác y tế: 

           - Từng bước nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh, sơ cấp cứu tai nạn lao động, tai nạn giao thông, kịp thời chuyển về tuyến trên để điều trị, thực hiện tốt các chương trình y tế vì sức khỏe cộng đồng, tiêm chủng đầy đủ Vacxin cho trẻ em  dưới 6 tuổi theo quy định.

           - Thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng tránh bệnh sốt rét, sốt  xuất huyết, phòng chống bệnh ung thư, phòng chống HIV/ AIDS trên địa bàn xã.

           - Thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh ăn uống, phòng ngừa ngộ độc an toàn thực phẩm trên địa bàn xã.

            2. Công Tác giáo dục:

           - Tổ chức lễ khai giảng năm học 2017-2018 xã vận động các nhà mạnh thường quân được 9.000 quyển tập và 8 triệu đồng tặng mỗi điểm trường 2 triệu đồng và 16 chiếc xe đạp cho các em học sinh.

           - Vận động nhân dân đưa trẻ đến trường đúng độ tuổi, thực hiện tốt công tác giáo dục trung học cơ sở đạt chỉ tiêu ngành cấp trên giao.

           - Vận động các em học sinh tập thể dục rèn luyện thân thể, tham gia đầy đủ các phong trào do xã tổ chức như tổ chức ngày chạy olypic, tham gia hội thi hoa phượng đỏ, hội thi chi, chào màu …

           - Phối hợp tổ chức khám sức khỏe cho các em mẫu giáo trên địa bàn xã, tiến hành tiêm VAT tại trường THCS Gia Lộc được 94 trường hợp.

           3. Hoạt động VHTT-TDTT:

           - Thường xuyên tổ chức kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh liên quan lĩnh vực văn hóa như nhà nghỉ (nhà trọ), các điểm karaoke, quán cà phê có người giúp việc …, có kế hoạch tuyên truyền trong nhân dân trong dịp lễ tết, đặc biệt các ngày lễ lớn trong năm, vận động nhân dân treo cờ đúng quy định.

           - Tham gia hội thi duyên dáng mùa xuân, hội thi chim chào màu, phối hợp cùng Công đoàn xã tổ chức thành công hội thi tiếng hát karaoke dành cho cán bộ công chức, người lao động trên địa bàn xã.

           - Tham gia đầy đủ các phong trào thể thao do huyện tổ chức như: bóng chuyền, bóng đá, bida, cờ tướng, Hội thi hoa phượng đỏ vòng huyện ... xã tổ chức ngày chạy olypic toàn dân nhằm phát động phong trào rèn luyện sức khỏe cho nhân dân, tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao xã, tham dự đại hội thể dục thể theo huyện nhiệm kỳ 2017 -2022 theo đúng yêu cầu cấp trên đề ra.

           - Trang bị nhiều đầu sách phục vụ tốt cho nghiệp vụ cán bộ công chức xã, góp phần phục vụ tốt việc tiếp dân, giải quyết công việc hàng ngày, tổ chức luân chuyển sách để phục vụ nhân dân đúng quy định.

           - Tiếp âm đài truyền thanh 03 lần/ ngày theo đúng quy định (30 phút/ lần).

           - Phát động nhân dân tham gia giao lưu văn nghệ tại câu lạc bộ đờn ca tài tử, tổ chức họp định kỳ các câu lạc bộ hàng tháng.

           - Tổ chức tết trung thu cho các em thiếu nhi tại xã tặng 350 phần quà trung thu cho trẻ em tổng giá trị 52,5 triệu đồng (150.000đồng/ phần quà).

         4. Công tác Lao động thương binh xã hội
            - Xác nhận hồ sơ xin việc chuyển đến các Công ty, xí nghiệp, cơ sở kinh doanh  trong và ngoài huyện đến nay 745/500 lao động đạt 149% so Kế hoạch năm.

- Chi trả trợ cấp cho các đối tượng kịp thời, Lũy kế chi trả được 6.122.204.533đ.

- Tiếp nhận, chuyển về trên nhanh chóng các hồ sơ giải quyết chế độ chính sách đúng đối tượng.

- Tổ chức tốt công tác họp mặt gia đình chính sách, chăm lo cho các đối tượng gia đình chính sách.

- Vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa được  140.000.000đ/ 35.000.000đ, Đạt 400% chỉ tiêu trên giao.

- Vận động quỹ ngày vì người nghèo được 200.000.000đ/ 135.000.000đ đạt 148,15% so với kế hoạch.

           5. Công tác Tư pháp, hộ tịch:

           - Thường xuyên phối hợp cùng UBMTTQVN xã, ấp thực hiện tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước ra quần chúng nhân dân, nội dung tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự, đảm bảo trật tự ATGT… được 20 cuộc, 671 lượt người tham dự.

           - Niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính, kiểm tra, rà soát văn bản, Chứng thực các hợp đồng giao dịch như hợp đồng kinh tế và hợp đồng liên quan đến lĩnh vực đất đai, chứng thực chữ ký, hòa giải đúng theo quy định.

           - Lập, kiểm tra việc xử lý vi phạm hành chính theo đúng thẩm quyền.

           - Giải quyết được 5.234 hồ sơ cho cá nhân như: đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn, nhận cha mẹ con, cải chính bổ sung hộ tịch, xác nhận tình trạng hôn nhân, trích lục hộ tịch…

           - Công tác tiếp dân; giải quyết khiếu nại tố cáo: từ đầu năm không phát sinh đơn

          III. LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG AN NINH
          1. Công an:
          a. An ninh chính trị: ổn b. Trật tự an toàn xã hội:
          - Các cơ sở tôn giáo, tín đồ hoạt động bình thường chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm pháp luật về tôn giáo.
          - Công an xã phối hợp lực lượng Tuần tra nhân dân các ấp tuần tra kiểm soát nhắc nhở người dân tham gia giao thông đội nón bảo hiểm, kết hợp tuần tra vũ trang, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, không sử dụng vật liệu nổ.
          - Tuyên truyền bằng xe loa đến khu vực đông dân cư về công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
          - Thường xuyên kiện toàn các đội tuần tra nhân dân xã, ấp theo đúng quy định.
          - Thường xuyên tổ chức tuần tra, truy quét các tụ điểm đánh bài ăn tiền, đá gà, đánh số đề, xử phạt các cá nhân gây rối trật tự công cộng tại địa phương. Có kế hoạch ngăn ngừa phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm.. kịp thời đưa vào cơ sở giáo dưỡng bắt buộc, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại khu dân cư, ấp văn hóa.
          2. Quân sự:
          Tham mưu tốt Đảng ủy - Ủy ban xã về công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, quân nhân dự bị, dân quân tự vệ, PTKT nền kinh tế quốc dân năm 2017.
          Tổ chức tốt công tác sơ tuyển, điều khám sức khỏe cho thanh niên sẵn sàng nhập ngũ vào năm 2018 đạt 99%.
          Tổ chức bồi dưỡng lớp kiến thức quốc phòng cho đối tượng 4 năm 2017 theo đúng quy định.
          Xây dựng kế hoạch, tổ chức trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu đảm bảo ANCT-TTATXH trên địa bàn.
          Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, có kế hoạch vệ sinh doanh trại, lau chùi vũ khí đúng theo chế độ quy định.
          Tổ chức cho lực lượng dân quân thường trực tăng gia sản xuất nhằm nâng cao thêm chất lượng bửa ăn hàng ngày nhằm nâng cao sức khỏe tại đơn vị.

          KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2018

          Căn cứ vào Nghị quyết của Đảng uỷ – HĐND xã, phát huy những việc làm được, khắc phục các tồn tại, UBND xã Gia Lộc xây dựng định hướng phát triển kinh tế- xã hội và Quốc phòng an ninh năm 2018 về nhiệm vụ và giải pháp cụ thể như sau:

          A/ MỤC TIÊU TỔNG QUÁT:

          Đẩy mạnh phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng nhanh và bền vững. Nâng cao chất lượng hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế, chủ động và tích cực hợp tác phát triển, tạo chuyễn biến mạnh mẽ trong chuyễn đổi cơ cấu kinh tế. Đổi mới khoa học kỹ thuật và công nghệ, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, y tế, văn hoá, thể dục thể thao tập trung phát triển nguồn nhân lực, cải thiện đời sống nhân dân đi đôi với xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội. Giử vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh trật tự an toàn xã hội.

          1. Các chỉ tiêu về kinh tế:

Cơ cấu chuyển dịch theo hướng giá trị nông nghiệp bình quân hàng năm chiếm 65%, giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chiếm 15%, giá trị dịch vụ thương mại chiếm 20%. Trong đó giá trị nông nghiệp tăng bình quân hàng năm 15%, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng 10%, dịch vụ tăng 12%. Kinh tế phát triển tạo ra tổng thu ngân sách tăng bình quân hàng năm  là 10%.

          2. Các chỉ tiêu về xã hội:

Để đảm bảo cân đối giữa tỷ lệ phát triển kinh tế và tỷ lệ tăng dân số tự nhiên. Phấn đấu giảm tỷ lệ pht triển dn số hàng năm xuống dưới 1%. Tạo điều kiện giải quyết việc làm hàng năm cho 500 lao động.

Thực hiện phổ cập bậc THPT. Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng bình quân còn dưới 15%. Bảo đảm có 100% hộ sử dụng điện quốc gia. Có 100% hộ dân dùng nước hợp vệ sinh. Phấn đấu xóa hộ nghèo địa phương, giảm hộ nghèo TW xuống còn dưới  1%, đảm bảo x phường phù hợp với trẻ em.

          B. NHIỆM VỤ VÀ  GIẢI PHÁP CHÍNH:

          I. VỀ KINH TẾ:

          1. Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp:

          Tổng diện tích gieo trồng các loại cây là 3.241,72 ha (tăng hệ số vịng quay của đất 2,7 lần/ năm), cụ thể như sau:

+ Cây lúa: 1.320 ha.

+ Cây ngắn ngày: 849,79 ha.

+ Cây mì:  92 ha.

+ Cây mía: 69 ha.

+ Cây bắp: 39 ha.

+ Cây đậu phộng 25 ha.

+ Hoa màu các loại: 650 ha.

+ Cây lâu năm: 196,93 ha.

 Trong đó:

                  + Cây nhãn: 19,69 ha.

                  + Cây cau su: 177,24 ha.

- Nuôi trồng thủy sản: 24,90 ha.

          Ổn định phát triển chăn nuôi trên địa bàn xã, thực hiện tốt kế hoạch tiêm phòng các loại vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc gia cầm và các dịch bệnh khác trên đàn gia súc.

          Củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động các HTX đã có và phát triển thêm HTX mới khi có đủ điều kiện.

          Thực hiện tốt chương trình nước sạch, đảm bảo hộ nông dân sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh đạt 99%.

          Thực hiện kế hoạch chống hạn, chống ngập úng cục bộ trong mùa mưa, có kế hoạch duy tu sữa chữa kênh mương.

          2. Công tác Địa chính – xây dựng, môi trường:

          Tập trung rà soát diện tích chưa đăng ký, tiến hành tổ chức đăng ký, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch cấp giấy được giao vào cuối năm 2018.

          Tăng cường quản lý chặt chẽ việc sử dụng quỹ đất công trên địa bàn và kế hoạch sử dụng các loại đất đúng mục đích, có hiệu quả và tham mưu giải quyết các hồ sơ giao đất, thu hồi đất, cho thuê đất, chuyển nhượng đất, tranh chấp đất đai theo đúng quy định pháp luật.

          Tăng cường công tác quản lý kiến trúc xây dựng, tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường, kiểm tra việc thực hiện bảng cam kết bảo vệ môi trường ở các công ty, cơ sở giết mổ tập trung trên địa bàn, kiên quyết xử lý các cơ sở vi phạm theo đúng quy định pháp luật.

          Vận động nhân dân trên địa bàn xã tiếp tục thực hiện những vấn đề liên quan đến 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tiếp tục vận động nhân dân thực hiện xây dựng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng đảm bảo đi lại và vận chuyển hoàng hóa cho nhân dân dễ dàng.

          4. Lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp – Thương mại dịch vụ:

          Thực hiện tốt các chính sách khuyến khích, hỗ trợ của nhà nước trong sản xuất công  nghiệp - tiểu thủ công  nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư phát triển các ngành nghề không gây ô nhiễm môi trường. Xây dựng và củng cố các làng nghề truyền thống hiện có như rèn, bánh tráng …

          Xây dựng các giải pháp phát triển đa dạng hoá các loại hình dịch vụ.

          5. Công tác xây dựng cơ bản:

          Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp và công trình mới năm 2017 sử dụng đạt 100% kế hoạch vốn phân khai.

          6. Tài chính:

          Phấn đấu đến cuối năm thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu trên giao.

          Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

          Tích cực tổ chức trieån khai thu thueá söû duïng ñaát phi noâng nghieäp, khai thác tốt các nguồn thu, kiên quyết thu nợ tồn động. Tập trung cho các nguồn thu còn đạt thấp, đảm bảo thu đúng, thu đủ, công bằng.

          Đảm bảo chi đúng theo chế độ, thực hiện tốt chủ trương tiết kiệm, chống thất thoát – lãng phí.

          II. LĨNH VC VĂN HOÁ – XÃ HI:

          1. Về Giáo dục:

          Tổ chức tổng kết năm học 2017 -2018 và kiểm tra cơ sở vật chất trường học và tiến hành sữa chữa, xây dựng các lớp học cho năm học 2017 - 2018.

          Phấn đấu trẻ em đến 5 tuổi ra lớp đạt 100%, phổ cập các cấp đạt 85% trở lên, Trường Tiểu học Lộc Khê đạt chuẩn quốc gia.

          2. Về Y tế:

          Thực hiện tốt các chương trình y tế Quốc gia đến cuối năm các chương trình đều đạt trên 95%, phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng đến cuối năm còn dưới 15 %. Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Trạm y tế, tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn.

          Đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động kế hoạch hoá gia đình, phấn đấu đến cuối năm đạt chỉ tiêu tỷ lệ tăng dân số tự nhiên xuống dưới 1%.

          Đảm bảo duy trì trạm y tế đạt chuẩn Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2018.

          3. Văn hoá xã hội:

         Tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng các chỉ thị, Nghị quyết, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là tuyên truyền xây dựng nông thôn mới rộng rải đến quần chúng nhân dân. Tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ rộng khắc để chào mừng các ngày lễ. Củng cố xây dựng các đội văn nghệ quần chúng, bóng đá, bóng chuyền, vận động mọi lứa tuổi tham gia để tiếp tục nâng cao sức khoẻ cộng đồng, nâng số người thường xuyên luyện tập thể dục thể thao đạt từ 20% trở lên.

         Thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của ấp văn hoá, phấn đấu đến cuối năm đạt trên 75% gia đình văn hoá.

         Tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ - TDTT kỷ niệm các ngày lể lớn trong năm 2018.

         4. Công tác lao động thương binh xã hội:

         Thực hiện tốt kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn, mở một lớp đào tạo nghề trong năm 2018, đồng thời giải quyết việc làm cho 500 lao động.

         Thực hiện tốt công tác chăm lo gia đình chính sách người có công, công tác  xoá đói giảm nghèo, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn dưới 1%.          Chăm lo tốt cho gia đình nghèo, neo đơn, trẻ em không nơi nương tựa. Tiếp tục vận động xây dựng, sữa chữa nhà tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết, vận động thu quỹ "đền ơn đáp nghĩa" đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao.

         Tiếp tục duy trì chuẩn xã phường phù hợp trẻ em, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.

         Tiếp tục duy trì xã phường lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm. Thường xuyên củng cố Ban bình đẳng giới vì sự tiến bộ củ Phụ nữ.

         III. LĨNH VC NI CHÍNH:

         1.Tiếp tục xây dựng mạng lưới an ninh nhân dân, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của UBND tỉnh về mục tiêu 4 giảm, củng cố hoạt động của tổ dân phòng nhằm tăng cường giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư, ấp văn hoá.

         2. Hoạt động quân sự quốc phòng địa phương: Duy trì, thực hiện tốt công tác huấn luyện các lực lượng thưòng trực, DBĐV, DQTV, xây dựng lực lượng sẳn sang chiến đấu. Tiếp tục phúc tra, sắp xếp, bổ sung biên chế DBĐV, thực hiện kế hoạch luân phiên DQTV và phát triển DQTV theo Pháp lệnh.

         3. Tiếp tục triển khai, tuyên truyền giáo dục pháp luật trong cán bộ và nhân dân, đảm bảo hoàn thành 100% kế hoạch triển khai, tuyên truyền giáo dục pháp luật năm 2018.

         4. Quan tâm thường xuyên việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

         5. Công tác chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm - chống lãng phí:

         Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân chống tham nhũng, chống lãng phí trong quản lý và sử dụng tài sản nhà nước của cán bộ, công chức nhà nước ở các cấp, ngành.

         IV. CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN-CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH:

         Tiếp tục thực hiện tốt cải cách hành chính theo cơ chế "một cửa", nâng cao năng lực phẩm chất đội ngũ cán bộ, công chức, đảm bảo chuẩn hoá, công khai hoá các quy trình thủ tục hành chính với nguyên tắc đơn giản, công khai, minh bạch, đúng  luật, thống nhất một cửa, giải quyết nhanh chống, thuận lợi, giảm phiền hà cho nhân dân.

         Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

         Thực hiện khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể tích cực, đồng thời kiên quyết xử lý cán bộ công chức vi phạm pháp luật, không hoàn thành nhiệm vụ. 

Thông tin liên hệ cơ quan Công quyền xã Gia LộcXã Gia LộcThông tin liên hệ cơ quan Công quyền xã Gia Lộc/PublishingImages/2017-12/1644387_orig_Key_27122017114437.gif
Thông tin liên hệ
1/2/2018 5:00 PMNoĐã ban hành

STTHọ tênChức vụSố diện thoại di độngĐịa chỉ Mail
1Nguyễn Thị Thủy CúcBí thư đảng ủy 0913955448 
2Phạm Văn LiêmPhó Chủ tịch HĐND 0917170603liempv@tayninh.gov.vn
3Phạm Văn Diện Phó bí thư Đảng ủy 0938385658dienpv@tayninh.gov.vn
4Lê Long BáChủ tịch UBND 0909757397ball@tayninh.gov.vn
5Phan Văn TấnPhó Chủ tịch UBND 0909881835tanpv@tayninh.gov.vn
6Võ Văn TèoChủ tịch MTTQ0939019334teovv@tayninh.gov.vn
7Lê Trung NgânBí thư Đoàn Thanh niên0906310302lengan@tayninh.gov.vn
8Trần Thị Thôn NữChủ tịch Hội Phụ nữ01674710299thonnu@tayninh.gov.vn
9Lê Văn HòaChủ tịch Hội Nông dân0909166140hoavv@tayninh.gov.vn
10Phạm Minh TấnChủ tịch Hội cựu chiến binh01654089692tanpm@tayninh.gov.vn
11Hồ Xi TaTrưởng Công an0947121984 
12Dương Thanh TúChỉ huy trưởng quân sự0918385065tudt@tayninh.gov.vn
13Đồng Văn TâmVăn hóa Thông tin0907047222tamdv@tayninh.gov.vn
14Phạm Thanh NhãVăn phòng - thống kê0903198072nhapt@tayninh.gov.vn
15Nguyễn Tuấn AnVăn phòng - thống kê0922355080annt@tayninh.gov.vn
16Lê Công TínhTài chính - Kế toán0663618680tinhle@tayninh.gov.vn
17Nguyễn Kinh NghiệmĐịa chính - xây dựng0937413869nghiemnk@tayninh.gov.vn
18Nguyễn Thị Thanh NhànĐịa chính - xây dựng01689433226nttnhan@tayninh.gov.vn
19Huỳnh Văn QuốcTư pháp - Hộ tịch0918644635quochv@tayninh.gov.vn
20Nguyễn Thị HạnhTư pháp - Hộ tịch0938651996hanhnt@tayninh.gov.vn
21Võ Thị Thu ThủyTài chính - Kế toán0907337331thuyvtt@tayninh.gov.vn
22Phan Thị ThàTài chính - Kế toán01239251239thapt@tayninh.gov.vn
23Tạ Thị Hồng CẩmVăn hóa - Xã hội0906828979camtth@tayninh.gov.vn

Ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện quy ước  năm 2017 trên địa bàn xã Gia Lộc Xã Gia LộcBan hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện quy ước  năm 2017 trên địa bàn xã Gia Lộc /PublishingImages/2018-01/download_Key_02012018163455.jpg
Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện quy ước  năm 2017 trên địa bàn xã Gia Lộc
1/2/2018 5:00 PMNoĐã ban hành

PL1.jpg.jpg

PL2.jpg.jpg

PL3.jpg.jpgCông tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật , xây dựng và thực hiện quy ước năm 2017Xã Gia LộcCông tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật , xây dựng và thực hiện quy ước năm 2017/PublishingImages/2018-01/4a7e6a82-5352-43eb-a6a7-5ad01f808375_Key_03012018145508.png
     Thực hiện Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật , xây dựng và thực hiện quy ước năm 2017
1/2/2018 3:00 PMNoĐã ban hành

     I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

     1. Mục đích:

     - Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 14/02/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh về việc Ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện quy ước năm 2017 và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật; tiếp tục thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân; Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW; Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân ở cơ sở và các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành tư pháp năm 2017.

     - Tăng cường tuyên truyền, phổ biến nghị quyết của Đảng, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 (gọi tắt là Hiến pháp), các văn bản luật mới được ban hành; gắn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) với tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

     - Triển khai có trọng tâm, trọng điểm; đổi mới, đa dạng hóa các mô hình, hình thức PBGDPL, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, từng bước đưa công tác PBGDPL đi vào thực chất, hiệu quả.

     2. Yêu cầu:

     - Bám sát nội dung, yêu cầu nêu trong các văn bản của Đảng về PBGDPL; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật Hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện quy ước và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; các nhiệm vụ trọng tâm của ngành tư pháp năm 2017 và chương trình, đề án về PBGDPL.

     - Phát huy vai trò hiệu quả của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện quy ước năm 2017 trên địa bàn xã.

     II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

     1. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật:

Thực hiện tốt các nhiệm vụ cụ thể tại Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 và tập trung triển khai Hiến pháp, Luật Đất đai 2013, các luật mới được Quốc hội thông qua và văn bản pháp luật quan trọng khác liên quan tới hoạt động và đời sống của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, cụ thể:

     1.1. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam:

Tập trung cao điểm giới thiệu phổ biến sâu rộng Hiến pháp tới cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân bằng các hình thức phù hợp với từng đối tượng, địa bàn theo Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ (tổ chức Hội nghị giới thiệu, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; tập huấn chuyên sâu về nội dung của Hiến pháp cho cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý, các ngành, đoàn thể; phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, tổ chức và nhân dân; hưởng ứng cuộc thi viết"Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"... )

     1.2 Tuyên truyền, phổ biến các luật, pháp lệnh, văn bản  mới ban hành năm 2016, năm 2017 và thực hiện ngày pháp luật.

     1.3. Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu phổ biến sâu rộng chủ trương, quan điểm, chính sách mới hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế trong các dự thảo luật, pháp lệnh dự kiến trình ban hành trong năm 2017, năm 2018 như: Luật Công an xã, Luật Đường thương, Luật quản lý,sử dụng vũ khí,sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi), Luật Thủy Lợi, Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước (sửa đổi), Luật quy hoạch, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ, Nghị quyết của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018.

     1.4. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chủ trương, quan điểm, nội dung chính sách, các văn bản về cải cách hành chính, chủ trương, nhiệm vụ, quan điểm về cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp; nội dung chính thể hiện trong các văn bản pháp luật liên quan đến phạm vị được giao quản lý như:

     - Công khai bộ thủ tục hành chính tại UBND xã.

     -Tuyên truyền phổ biến về chủ trương, quan điểm,yêu cầu, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp theo Chương trình phối hợp số 28-CTrBCĐCCTPTW-HĐPHTW ngày 14/7/2014 của ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương và Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương về phối hợp thông tin, tuyên truyền phổ biến chử trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp giai đoạn 2015-2020 chú trọng quán triệt, phổ biến những nội dung mới được thể chế hóa trong các văn bản luật mới được ban hành.

     1.5. Củng cố kiện toàn Hội đồng phối hơp PBGDPL xã phát huy vai trò trách nhiệm của từng thành viện trong Hội đồng, tiếp tục đổi mới và nâng cao hoạt động của Hội đồng.

     1.6. Tiếp tục rà soát,  củng cố, kiện toàn đội ngủ tuyên truyền viên pháp luật.

     1.7. Tiếp tục thực hiện các Chương trình, Đề án về PBGDPL cho Thanh thiếu niên, PBGDPL cho người dân nông thân và trong nhà trường.

     1.8. Tuyên truyền phổ biến, giới thiệu các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các thòa thuận quốc tế liên quan đến người dân, doanh nghiệp.

     1.9. Tiếp tục nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác PBGDPL được tổng kết từ việc thực hiện các Chương trình, Đề án, Kế hoạch về      PBGDPL.

     2. Công tác hòa giải ở cơ sở:

     2.1. Tiếp tục hướng dẫn, thi hành Luật hòa giải cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành.

     2.2. Hướng dẫn củng cố, kiện toàn mạng lưới Tổ hòa giải và đội ngủ hòa giải viên.

     2.3. Nguyên cứu, đề xuất giải pháp hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở gắn với áp dụng các biện pháp xử lý chuyển hướng và công nhận kết quả hòa giải và các biện pháp giải quyết tranh chấp ngoài tòa án để người dân tích cực sử dụng hòa giải khi giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp.

     2.4. Tổ chức kiểm tra công tác hòa giải ở cơ sở và tình hình thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở:

     3. Đánh giá, công nhận, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: xây dựng thực hiện quy ước.

     3.1. Ban hành văn bản hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 318/QĐ-UBND, ngày 14/02/2017 của Chủ tịch UBNd tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện quy ước năm 2017;

     3.2. Thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật; tổ chức đánh giá, công nhận, xếp hạng, công bố, khen thưởng các địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định:

     3.3. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.

     4. Công tác xây dựng và thực hiện quy ước của ấp.

     4.1 Theo dõi việc triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng, thực hiện quy ước.

     4.2  Hướng dẫn nghiệp vụ quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện quy ước.

     III. HÌNH THỨC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT.

     1. Phổ biến giáo dục trực tiếp: tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật, cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật.

     2. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh.

     3. Thông qua công tác hòa giải, hoạt động tiếp công dân.

     4. Lồng ghép trong sinh hoạt của các tổ chức chính trị và các đoàn thể, câu lạc bộ, tủ sách pháp luật.

     IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

     1. Công chức Tư pháp – Hộ tịch chủ trì tham mưu, phối hợp với các ngành, đoàn thể, Trưởng ấp các ấp tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

     2. Các ngành, đoàn thể, Trưởng ấp các ấp tổ chức triển khai thực hiện; định kỳ 6 tháng (trước ngày 02/6), hàng năm (trước ngày 02/12) báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân xã.

     3. Kinh phí triển khai thực hiện các hoạt động tại Kế hoạch này được bố trí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Kinh phí thực hiện các chương trình, đề án thực hiện theo quy định tại các quyết định ban hành, phê duyệt các chương trình, đề án đó.

     4. Công chức Tài chính – kế toán có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan tham mưu UBND xã bố trí kinh phí cho công tác PBGDPL và hoạt động của công tác PBGDPL, kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở và kinh phí thực hiện chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở để tạo điều kiện cho các công tác này đạt hiệu quả.

Thông tin Tổng quan về xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây NinhXã Gia LộcThông tin Tổng quan về xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2018-01/ban do gl_Key_03012018115633.jpg
Giới thiệu điều kiện tự nhiên, đời sống xã hội xã Gia Lộc
1/11/2017 12:00 PMNoĐã ban hành
    1. Vị trí địa lý
     Xã Gia Lộc là một xã thuộc huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh  thuộc miền Đông Nam Bộ có vị trí như sau:
     Phía Bắc giáp : Xã Đông Thuận – Lộc Hưng
     Phía Đông giáp : Xã An Tịnh – Lộc Hưng
     Phía Nam giáp : Thị trấn Trảng Bàng – Xã An Tịnh
     Phía Tây giáp : Xã Gia Bình – Phước Đông

bandogl.jpg
Bản đồ xã Gia Lộc
     2. Điều kiện khí hậu
  Khí hậu của xã Gia Lôc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh mang tính đặc trưng của vùng nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, với hai mùa rõ rệt là mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 10 - 11 và mùa khô  bắt đầu từ tháng 11 - 12 đến tháng 4 năm sau. Đặc trưng cơ bản là có bức xạ dồi dào nên nhiệt độ cao tương đối ổn định và sự phân hóa mưa theo gió mùa. Vì gần núi Bà Đen nên khí hậu rất nóng nhiệt độ trung bình 30 – 350C có khi lên đến 37,50C.
Trong mùa mưa gió mùa Tây Nam hoạt động gây ra mưa rất lớn vào tháng 6 đến tháng 8  trung bìng mưa là từ 170 -200 mm, tháng 01 đến tháng 5 và tháng 9 đến tháng 12 lượng mưa thấp hơn. Thời tiết khu vực mùa khô hạn hán gây gắt xảy ra, một số nơi nguồn nước các sông, suối, kênh cạn kiệt, nhiều diện tích cây nông nghiệp và cây ăn trái bị thiệt hại do khô hạn.
       - Mùa mưa: bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 10, lượng mưa chiếm 85,6 - 87,4% tổng lượng mưa của cả năm. Trong mùa mưa thường xảy ra dạng mưa rào to, nặng hạt, mau tạnh, vào những tháng đầu mùa mưa thường có giông, sấm sét, trong mùa mưa có gió mùa Tây Nam.
Số ngày mưa bình qun năm: 116 ngy.
       - Ma khô: lượng mưa ít nhưng tính chung trong năm lượng mưa và lượng bốc hơi gần ngang nhau nên dẫn đến hiện tượng khan hiếm nước xảy ra hạn hán vào cuối mùa khô.
Độ bốc hơi: Lượng bốc hơi phân bố theo mùa khá r rệt: ma khơ v ma mưa, ít biến động theo không gian. Lượng bốc hơi trung bình trong tỉnh chiếm từ 65 - 70% lượng mưa hàng năm. Lượng bốc hơi trong mùa khô khá lớn và ngược  lại đối với mùa mưa. Lượng bốc hơi trong những tháng mùa mưa là khoảng 75 - 95mm, cịn vo ma khơ lượng bốc hơi trong tháng tương đối cao khoảng 150 - 190mm. Điều này gây nên tình trạng hạn hn, thiếu nước cho sinh hoạt và sản xuất trong mùa khô.
       Chế độ gió:
       - Chế độ gió ở  khu vực phản nh r rệt chế độ hoàn lưu gió mùa. Hướng gió thịnh hành trong năm thay đổi theo mùa, khác nhau theo cường độ và phạm vi hoạt động.
      - Gió mùa Đông Bắc từ tháng 11 đến tháng 12, là thời kỳ chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh cực đới phía Bắc, hướng gió thịnh hành trong các tháng này chủ yếu là hướng Bắc, Đông Bắc và Tây Bắc. Tốc độ gió trung bình 5 - 7m/s, tần suất 25 - 45%.
       - Gió mùa hạ từ tháng 5 đến tháng 10, là thời kỳ chịu ảnh hưởng các khối không khí nóng ẩm ở phía Tây Nam. Tháng 5 hướng gió thịnh hành là Đông Nam, từ tháng 6 trở đi đến cuối tháng 10 thịnh hành gió Tây Nam. Tốc độ gió 3 - 5m/s, chiếm 35 - 45%.
       - Giữa 2 mùa chính có một thời kỳ chuyển tiếp ngắn (tháng 3 và tháng 4) xen kẽ gió mùa Tây Nam và gió mùa Đông Nam.
       Bão: ít bị bão, thường bị ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới do các cơn bão ở miền Trung gây ra.
     3. Diện tích tự nhiên và phân vùng hành chánh
       Xã Gia Lộc có diện tích tự nhiên là 3052 hecta. Trong đó diện tích đất nông nghiệp chiếm gần 80% tổng diện tích đất. Diện tích đất còn lại  bao gồm đất nhà ở, giao thông, thủy lợi và đất chuyên dùng khác. Xã Gia Lộc có tất cả 5 ấp gồm  có ấp Lộc Trác, ấp Lộc Kê, ấp Gia Tân, ấp Gia Lâm, ấp Gia Huỳnh. 
       Bảng thống kê dân số, diện tích của 5 ấp của xã Gia Lộc
Stt Tên ấp        Diện tích   Đơn vị Dân số Đơn vị
1 Lộc Trác        610,400   ha         1215 Nhân khẩu
2 Lộc Khê        400,105   ha         4306 Nhân khẩu
3 Gia Tân        760,790   ha         4031 Nhân khẩu
4 Gia Lâm        870,600   ha         5946 Nhân khẩu
5 Gia Huỳnh    410,105   ha         4375 Nhân khẩu
     4. Địa hình
       Địa hình xã Gia Lộc tương đối bằng phẳng dạng địa hình đồng bằng với với bề mặt phù sa cổ được nâng cao trên diện tích rộng. Độ cao từ  6 – 7m so với mực nước biển.Có kênh hệ thống kênh chảy qua các ấp. Có đường quốc lộ 19, tỉnh lộ 6 cắt ngang. Bên cạnh đó, còn có các ao hồ sông suối.
     5. Thổ nhưỡng
       Đất ở khu vực thường là đất sét, đất cát, đất đen và các hạt thô. Có sự phân bố khác nhau theo chiều sâu.
     6. Thủy Văn
       Trên địa bàn xã có 4 tuyến kênh, 1 suối lớn và một số ao hồ vừa. Nước từ các kênh  này do hệ thống kênh Đông chảy từ Hồ Dầu Tiếng đổ về. Do đó, ta có thể tận dụng kênh và ao hồ trên cho nông nghiệp. Bên cạnh đó, nước ngầm là nguồn nước chủ yếu cho sinh hoạt và sản xuất trên địa bàn xã Gia Lộc nói riêng và huyện Trảng Bàng nói chung. Nó ảnh hưởng đến họat động thủy văn rất lớn. Chính vì vậy mà chúng ta cần xem xét và tìm hiểu để từ đó chúng ta có biện pháp sử dụng hợp lý.
     7. Nguồn nước ngầm 
       Theo tài liệu báo cáo sơ đồ địa chất thuỷ văn tỉnh Tây Ninh do Liên Đoàn 8 Địa chất lập năm 1998 thì huyện Trảng Bàng nằm trong vùng địa chất thuỷ văn có cấu tạo địa tầng chứa nước như sau:
       Tầng chứa nước lỗ hổng với các trầm tích phức hệ Plioxen : nước ngầm ở tầng này được khai thác rộng rãi bằng các giếng đào ở  độ sâu 8 - 15m. Nước có áp lực nhẹ (tối đa là 0,4 m trên mặt đất), mực nước tĩnh sâu 4 – 13m, chiều dày tầng chứa nước 10 – 25, lưu lượng khai thác khoảng 0,02 – 2,4l/s. Các giếng đào ở tầng này thường bị cạn về mùa khô, nguồn cung cấp nước  cho tầng chứa là nước mưa rơi tại chỗ, thấm xuyên từ trên xuống.
     8. Tài nguyên thiên nhiên
       Tài nguyên đất
       Đất ở đây có nhiều chủng loại và thành phần khác nhau. Nhưng có hai loại đất chiếm diên tích lớn là đất đen và đất pha phù sa. Hai loại đất này rất phù hợp cho việc trồng hoa màu và cây ăn trái (nhãn, sầu riêng, chôm chôm), và trồng lúa.
       Tài nguyên sinh vật
       Trên địa bàn có lượng tài nguyên sinh vật rất phong phú. Nhờ vào hệ thống kênh rạch, ao, hồ, suối...là nơi thích hợp cho các sinh vật nước tồn tại và phát triển như các loài bèo, rau muống, sen, súng...bên cạnh đó còn có một số loài như cóc, nhái, các loài cá (trê, lóc, rô), rắn, rắn mối, lươn...trên địa bàn còn là nơi thích hợp cho ngành chăn nuôi phát triển như nuôi bò sữa, bò thịt, trâu, heo đã đóng góp một phần rất lớn vào sự phát triển của xã Gia Lộc. 
     7. Điều kiện kinh tế – xã hội
     7.1 Điều kiện kinh tế
       Tiểu thủ công nghiệp
       Trên địa bàn xã có 1 cơ sở sản xuất bột mì với quy mô vừa với tổng cộng 60 công nhân và nằm xen trong khu dân cư.
       Nông nghiệp
       Hầu hết người dân địa phương ở xã đều sống phụ thuộc vào trồng cây lúa, và  cây hoa màu.Và sống nhờ vào chăn nuôi gia cầm và gia súc. Hiện tại, trên địa bàn xã chưa có dịch bệnh về gia súc và gia cầm.
       Thương mại – Dịch vụ
       Trên địa bàn xã có khỏang 200 hộ buôn bán tạp hóa nhỏ đủ cho cuộc sống hằng ngày. Phần lớn thanh niên ở xã đều làm ở các khu công nghiệp huyện Trảng Bàng, và thu nhập tương đối ổn định. Đời sống của người dân  nơi đây ngày một tăng. 
     7.2. Điều kiện xã hội
       Dân cư:
       Theo niên giám thống kê năm 2006: Tổng dân số xã Gia Lộc là 19873 người, gồm 4810 hộ. Dân địa phương sống chủ yếu phụ thuôc vào nông nghiệp. Phần lớn thanh niên đi làm công nhân cho các khu công nghiệp của huyện Trảng Bàng
       Hiện trạng kỹ thuật hạ tầng:
       - Giao thông: Quốc lộ 19, tỉnh lộ 6 thuận lợi cho việc giao thông vận chuyển cung cấp nguyên liệu và phân phối sản phẩm đến nơi tiêu thụ. Đây là tuyến giao thông chính của khu vực, nối liền quốc lộ 22 đi Thành phố Hồ Chí Minh.
       - Hiện trạng cấp điện: Nguồn cung cấp điện cho dự án là mạng lưới điện quốc gia thông qua đường dây trung thế kéo theo tỉnh lộ 19
       - Hiện trạng cấp nước: Khu vực hiện tại chưa có mạng lưới cấp nước sạch, người dân chủ yếu sử dụng nguồn nước từ giếng khoan ở độ sâu khoảng 34m làm nguồn nước cấp cho sinh hoạt.
       - Hiện trạng thoát nước: Trong khu vực chưa có hệ thống thoát nước. Nước thải của sinh họat và ăn uống vẫn được thải trực tiếp ra môi trường.
       - Vệ sinh môi trường: Hiện nay, trên địa bàn xã chưa có hệ thống thu gom rác thải và vệ sinh môi trừờng. Người dân vẫn thải rác trực tiếp ra môi trường, tự đốt hoặc chôn lấp.
       Y tế – Giáo dục:
       - Về y tế: Tại xã Gia Lộc có 1 trạm y tế với quy mô 10 giường bệnh
       - Về giáo dục: Toàn xã có 5 trường mẫu giáo, 4 tiểu học, 1 trường cấp 2.
Triệu Phương Linh.

Cơ cấu tổ chức Ủy Ban nhân dân xã Gia Lộc Xã Gia LộcCơ cấu tổ chức Ủy Ban nhân dân xã Gia Lộc /PublishingImages/2018-01/nong_thon_moi__1__Key_02012018161819.jpg
Thông tin Uỷ ban nhân dân xã Gia Lộc
1/10/2017 5:00 PMNoĐã ban hành

​SƠ ĐỒ TỔ CHỨC 

so_do_thuong_lan.bmp
sdtcgialoc.jpg
1. Chủ tịch UBND xã Gia Lộc 

le long ba.jpg
Lê Long Bá 
Điện thoại: 0909757397
Email: ball@tayninh.gov.vn
Nhiệm vụ: 

- Lãnh đạo và điều hành mọi công việc của Uỷ ban nhân dân, chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình, đồng thời cùng uỷ ban nhân dân xã chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Uỷ ban nhân dân trước Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân xã và Uỷ ban nhân dân huyện.

- Chủ trì các phiên họp và các hội nghị khác của Uỷ ban nhân dân, khi vắng mặt thì uỷ quyền Phó Chủ tịch chủ trì thay; bảo đảm việc chấp hành Pháp luật, các văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên, Nghị quyết của Đảng uỷ và Hội đồng nhân dân xã.

- Quyết định những vấn đề quan trọng, liên quan đến nhiều nội dung công việc, những vấn đề đột xuất, phức tạp trên địa bàn; những vấn đề còn ý kiến khác nhau hoặc vượt quá thẩm quyền của Phó Chủ tịch và Uỷ viên Uỷ ban nhân dân xã.

- Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác; phân công nhiệm vụ, đôn đốc thực hiện, kiểm tra các thành viên Uỷ ban nhân dân xã và các cán bộ, công chức khác thuộc Uỷ ban nhân xã, Trưởng ấp trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Ký ban hành những văn bản thuộc thẩm quyền Uỷ ban nhân dân xã và quyền Chủ tịch Uỷ ban nhân dân theo quy định của Pháp Luật.

- Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, hoạt động của Uỷ ban nhân dân với Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân xã và Uỷ ban nhân dân huyện.

- Chỉ đạo trực tiếp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

2. Phó Chủ tịch UBND xã Gia Lộc 

scan0001.jpg
Phan Văn Tấn
Điện thoại: 0909881835
Email: tanpv@tayninh.gov.vn
Nhiệm vụ: 

- Đôn đốc cán bộ, công chức, trưởng ấp thực hiện các chủ trương chính sách và pháp luật thuộc lĩnh vực kinh tế - tài nguyên và môi trường.

- Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai các công việc theo lĩnh vực được phân công trên địa bàn. Được sử dụng quyền hạn của Chủ tịch khi giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế.

- Chịu trách nhiệm cá nhân trước chủ tịch, trước Uỷ ban nhân dân và Hội đồng nhân dân xã về quản lý đất đai, phát triển sản xuất thương mại, dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản, giao thông nông thôn, phát triển kinh tế.

- Tổ chức việc tiếp dân, xem xét giải quyết các khiếu nại tố cáo và kiến nghị của nhân dân theo quy định của Pháp luật. Chịu trách nhiệm giải quyết tranh chấp đất đai.

- Trực tiếp tham gia làm trưởng các Ban thuộc khối kinh tế theo yêu cầu nhiệm vụ và sự chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân huyện.

- Cùng Chủ tịch và các thành viên khác của Uỷ ban nhân dân chịu trách nhiệm tập thể về toàn bộ hoạt động của Uỷ ban nhân dân trước Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân xã và Uỷ ban nhân dân huyện. Đối với những vấn đề vượt quá phạm vi thẩm quyền thì báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quyết định.

- Ký các hồ sơ liên quan đến đất đai.


I. Đặc điểm, tình hình:

Xã Gia Lộc nằm ở phía Tây Bắc huyện Trảng Bàng, cách trung tâm Huyện 04km. Xã có diện tích tự nhiên 3.024,86 ha, gồm có 06 ấp: ấp Tân Lộc, ấp Lộc Trát, ấp Gia Huỳnh, ấp Gia Lâm, ấp Gia Tân và ấp Lộc Khê

-  Cơ cấu tổ chức bộ máy ở xã gồm: Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, bộ phận giúp việc cho Ủy ban nhân dân xã có 07 ngành chuyên môn. Có 05 tổ chức đoàn thể chính trị, 06 tổ chức đoàn thể xã hội. Bộ máy nhân sự hiện có 90 người (trong dó: Chuyên trách 11, công chức 14, không chuyên trách 65, hợp đồng 01). Đội ngũ cán bộ công chức xã thường xuyên được bồi dưỡng đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ và chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

 II. Chức năng, nhiệm vụ:

Ủy ban nhân dân là cơ quan hành chính nhà nước tại cơ sở, tổ chức quản lý điều hành các mặt kinh tế - văn hóa, xã hội - an ninh quốc phòng của địa phương theo nghị quyết của Đảng, đặt dưới sự giám sát của Hội đồng nhân dân cùng cấp và cơ quan thẩm quyền cấp trên. Trong năm 2014, Căn cứ chức năng và nhiệm vụ được giao từ đầu năm. 

1. Kinh tế: 

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Đảng uỷ xã về các mặt phát triển đời sống kinh tế - văn hóa xã hội, Uỷ ban nhân dân tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhân dân đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho nhân dân địa phương, nâng cao thu nhập phát triển kinh tế, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng lên. Duy trì sản xuất tăng vụ, nâng số vòng quay của đất lên 2,7 vòng. Tổng diện tích gieo trồng là 2.979,43/2800ha, phối hợp các ngành chuyên môn hướng dẫn nông dân áp dụng mô hình "liên kết 4 nhà" trong sản xuất lúa, năng suất bình quân đạt từ 5,5 tấn/ha. Thương mại - dịch vụ trên địa bàn xã duy trì phát triển ổn định. Cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn được chú trọng thực hiện nâng cấp, mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại và vận chuyển hàng hóa góp phần phát triển kinh tế địa phương, tạo vẽ mỹ quan nông thôn mới (trong năm,vận động nhân dân đóng góp sữa chữa dậm dá được 26 tuyến đướng, với tổng chiều dài 16.880m. Tổng giá  trị thực hiện là 596.426.000đ.)

Trong năm qua, khủng hoảng kinh tế đã làm ảnh hưởng đến thu nhập của người dân nói chung và các hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã nói riêng, nhưng công tác thu thuế, thu ngân sách xã vẫn đạt và vượt kế hoạch năm (Thu thuế: 5.142.777.0003.966.967.000đ, đạt 129,64%.

 2. Văn hoá – xã hội:

Gắn liền với phát triển kinh tế, nhu cầu về đời sống tinh thần của nhân dân trong điều kiện hội nhập là vấn đề mà Đảng và chính quyền địa phương quan tâm. Phong trào giáo dục địa phương luôn được duy trì và giữ vững ổn định, công tác phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở, công tác phổ cập trẻ năm tuổi ra lớp đạt 99,7%, trẻ trong độ tuổi ra lớp hàng năm đạt 100%, xét hoàn thành chương trình tiểu học, tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 100%.

Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân ngày càng được quan tâm nhiều hơn, các chương trình quốc gia về y tế được thực hiện đạt kế hoạch. Trạm y tế được công nhận duy trì chuẩn quốc gia về y tế; Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên hàng năm được kéo giảm (còn dưới 0,95%). Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng được kéo giảm xuống còn 13,90%.

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" luôn được cả hệ thống chính trị địa phương quan tâm thực hiện gắn với cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", duy trì danh hiệu các ấp văn hóa, xã văn hóa, cơ quan văn hóa, xét thi đua cuối năm phong trào "TDĐKXDĐSVH" được xếp loại A.

Đài truyền thanh xã, các cụm loa ấp đảm bảo công tác tiếp âm, truyền thanh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và nghị quyết năm của địa phương.

Trung tâm văn hóa thể thao và học tập cộng đồng đạt hạng nhất toàn huyện năm 2014.

Công tác xoá đói giảm nghèo luôn được quan tâm thực hiện tốt, Uỷ ban nhân dân duy trì thường xuyên công tác phối hợp các đoàn thể chính trị - xã hội, các ngành chuyên môn cấp trên tuyên truyền vận động, giúp đỡ những hộ nghèo cố gắng vươn lên thoát nghèo bằng nhiều hình thức như: dạy nghề, giới thiệu việc làm, tạo điều kiện vay vốn ngân hàng chính sách sản xuất kinh doanh . trong năm mở được 2 lớp dạy nghề.

 Công tác chi trả trợ cấp hàng tháng cho đối tượng chính sách, đối tượng hưởng nhận trợ cấp hàng tháng, cụ 80 tuổi trở lên, cấp phát tiền điện cho hộ nghèo được thực hiện tốt. Trong các đợt lễ tết đã vận động mạnh thường quân đóng góp trao tặng 562 phần quà cho đối tượng chính sách, các hộ nghèo của địa phương với số tiền là 169.1000.000đ.

Vận động quỹ " Vì người nghèo" được 158.000.000/130.000.000đ

Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" vận động được 70.000.000đ/35.000.000đ

3. Quốc phòng – an ninh:

Nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội là mục tiêu hàng đầu của địa phương, Uỷ ban nhân dân xã thường xuyên quan tâm củng cố lực lượng Công an - Quân sự đủ số lượng, hoạt động có chất lượng. Thường xuyên duy trì thực hiện tốt phong trào quần chúng tham gia bảo vệ tổ quốc. Phối hợp Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã xây dựng được 114 tổ tự quản.

Lực lượng công an được kiện toàn, xây dựng theo hướng hiện đại; trình độ chính trị, chuyên môn ngày càng được nâng cao; đáp ứng yêu cầu công tác bảo vệ ANCT và TTATXH ở địa phương. Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, chương trình mục tiêu "4 giảm" của Tỉnh được tổ chức thực hiện thường xuyên góp phần giữ vững ổn định trật tự xã hội, kéo giảm được tai nạn giao thông trên địa bàn xã.

Ban chỉ huy quân sự xã được xây dựng vững mạnh toàn diện, công tác xây dựng lực lượng nồng cốt được thực hiện tốt, xét tuyển thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự được thực hiện từng bước theo quy định, giao quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao (25/25  thanh niên).

Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, công tác hoà giải luôn được quan tâm thực hiện đạt kết quả khá tốt đã góp phần củng cố lòng tin của nhân dân vào chính quyền và nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân. Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được triển khai thực hiện thường xuyên, góp phần ngăn chặn có hiệu quả các hiện tượng tiêu cực. Công tác cải cách hành chính theo cơ chế "Một cửa" và chế độ làm việc ngày thứ 7 được duy trì thực hiện khá tốt; các văn bản có liên quan đến thủ tục hành chính, phí, lệ phí  đều được niêm yết công khai tại trụ sở Uỷ ban nhân dân xã. Các hồ sơ của công dân được thực hiện theo đúng quy định, không gây phiền hà cho nhân dân.

4. Xây dựng chính quyền, cải cách hành chính:

Bộ máy nhân sự được biên chế đúng chức danh theo Nghị định 92/2009/NĐ-CP, đội ngũ cán bộ thường xuyên được đưa đi bồi dưỡng nghiệp vụ theo chiêu sinh.

Kết hợp HĐND xã tổ chức thành công kỳ họp HĐND xã lần thứ 9 nhiệm kỳ 2011-2016.

Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả đã tiếp nhận 4.969 hồ sơ, hồ sơ được giao trả kịp thời không có tồn đọng.

Thực hiện tốt pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo, luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có tín ngưỡng hoạt động tôn giáo theo chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước.

Phối hợp UBMTTQ xã tổ chức 04 buổi tiếp tôn giáo định kỳ hàng quý thông qua kết quả hoạt động của địa phương.

5. Công tác xây dựng nông thôn mới:

BCĐ, BQL, Ban phát triển 06 ấp được kiện toàn tổ tuyên truyền các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới được 62 cuộc 1.120 lượt người dự, tuyên truyền thường xuyên trên đài truyền thanh xã, trạm truyền thanh các ấp về mục tiêu và các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Huy động các nguồn lực từ nhân dân, doanh nghiệp để đầu tư xây dựng nông thôn mới được tiến hành thường xuyên, qua nhiều hình thức vận động. trong năm 2014 xã đạt thêm 2 tiêu chí.