Công khai minh bạch
Tiêu đề: Dự toán ngân sách địa phương trình HĐND tỉnh năm 2019
Phân loại:
Ngày ban hành: 14/12/2018
Người ký: Nguyễn Văn Lam
Tóm tắt:
Nội dung: