Trảng Bàng: Ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2023

Thứ hai - 13/11/2023 15:09 109 0
Trảng Bàng: Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

a) Triển khai, cụ thể hoá các nội dung Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ; Quyết định số 786/QĐ-BNV ngày 10/11/2022; Quyết định số 2370/QĐ-UBND ngày 28/5/2021, Quyết định số 12387/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của UBND thị xã [1] và các văn bản chỉ đạo của thị xã về công tác Cải cách hành chính (CCHC) cho phù hợp với tình hình thực tế của thị xã đáp ứng được các yêu cầu nhiệm vụ mới, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

b) Thực hiện có hiệu quả, có trọng tâm trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn thị xã, chú trọng cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút đầu tư trên địa bàn thị xã, phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp tốt hơn, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phát triển kinh tế xã hội của thị xã.

c) Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính ở ba lĩnh vực trọng điểm là cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và xây dựng chính quyền điện tử.

d) Giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ hướng tới nền hành chính công khai, minh bạch hoạt động có hiệu lực, hiệu quả cao.

2. Yêu cầu

a) Công tác CCHC phải được tiến hành thường xuyên đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát các mục tiêu đã đề ra trong các đề án, kế hoạch của Chính phủ, của UBND tỉnh đã ban hành.

b) Các phòng, ban, ngành thị xã; UBND các xã, phường nhận thức đầy đủ, xác định công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trên cơ sở tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, đơn vị mình.

c) Kế thừa và phát huy những kinh nghiệm tốt trong CCHC thời gian vừa qua, đng thời chđộng nghiên cứu, sáng tạo, quyết liệt áp dụng nhưng giải pháp mới để đẩy mạnh CCHC trong những năm tiếp theo.

d) Đổi mới công tác tuyên truyền, chú trọng vào việc xây dựng các ấn phẩm truyền thông để tuyên truyền kịp thời, sâu rộng, đa chiều các lĩnh vực CCHC đến người dân, doanh nghiệp.

II. NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

a) Tiếp tục ban hành các văn bản để triển khai và tổ chức có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ CCHC trên địa bàn thị xã; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và các cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính. Các nội dung tuyên truyền phải phong phú, đa dạng, có thể lồng ghép việc tuyên truyền về CCHC với các chương trình tuyên truyền về phổ biến giáo dục pháp luật, an toàn giao thông, tuyên truyền về chuyên môn của ngành…với nhiều hình thức, kết quả đa dạng khác nhau.

b) Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, các cấp trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực phụ trách. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, đi vào thực chất; tăng cường các hình thức hỏi đáp trực tuyến trên Cổng Hành chính công.

c) Tăng cường kiểm tra cải cách hành chính, nhất là kiểm tra công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức; công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; kiểm tra công vụ.

d) Tổ chức đánh giá, xếp hạng định kỳ hàng năm công tác cải cách hành chính đối với các phòng, ban, ngành thị xã, UBND các xã, phường theo đúng quy định; đánh giá mức độ chính quyền điện tử; đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước thị xã Trảng Bàng. Công bố kết quả xếp hạng để các cơ quan, đơn vị liên tục cải tiến, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính.

đ) Thực hiện đúng quy định về chế độ thông tin, báo cáo; đề xuất cấp có thẩm quyền các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, xử lý các vấn đề còn hạn chế.

2. Cải cách thể chế

a) Triển khai thi hành các Luật, Bộ Luật được Quốc hội thông qua tại các kỳ họp đảm bảo các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực được phổ biến rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân.

b) Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) thuộc thẩm quyền của thị xã, nhằm bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ và khả thi.

c) Tổ chức theo dõi tình hình thi hành pháp luật, đánh giá về hiệu lực, hiệu quả đối với các văn bản quy phạm pháp luật sau khi được HĐND, UBND thị xã ban hành.

d) Tăng cường kiểm tra, tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa các văn bản QPPL. Trong đó tập trung triển khai thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thị xã Trảng Bàng kỳ 2019-2023.

3. Cải cách thủ tục hành chính

a) Nâng cao chất lượng tiếp nhận, giải quyết TTHC tại Bộ nhận một cửa các cấp. Tiếp tục thực hiện việc công bố, công khai, minh bạch và niêm yết tất cả TTHC thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết tại 2 cấp chính quyền (niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả) bao gồm cấp huyện, cấp xã trên toàn địa bàn thị xã.

b) Tăng cường tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo các cấp với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính, nhất là các TTHC liên quan đến các lĩnh vực: cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy phép xây dựng, đầu tư, thuế. Thực hiện liên thông toàn bộ, toàn diện quy trình giải quyết TTHC trong lĩnh vực đất đai và thủ tục thực hiện nghĩa vụ tài chính thuế trên địa bàn thị xã giữa ngành thuế và tài nguyên - môi trường để tạo tạo môi trường công khai, minh bạch, hướng đến sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính.

c) Quán triệt và triển khai các nhiệm vụ tại cơ quan hành chính các cấp trong việc triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHCNghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 6/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ.

d) Kiện toàn và bố trí cán bộ, công chức đủ năng lực, đúng chuyên môn, nghiệp vụ, có đạo đức, tác phong tốt làm việc chuyên trách tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp.

đ) Nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc, đặc biệt là giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa cho tổ chức và cá nhân.

e) Đánh giá chất lượng giải quyết TTHC, dịch vụ công trên môi trường điện tử theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ đối với cơ quan hành chính các cấp.

g) Triển khai Kế hoạch rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025 theo Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Cải cách tổ chức bộ máy

a) Tiếp tục thực hiện rà soát, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trong thị xã.

b) Đẩy mạnh phân công, phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý cho các ngành, các cấp trên địa bàn thị xã; đồng thời kiểm tra, kiểm soát việc phân công, phân cấp theo thẩm quyền.

c) Triển khai thực hiện nghiêm việc tinh giản biên chế theo Kết luận số 28-KL/TW ngày 21/02/2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Kết luận số 40-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026. Triển khai thực hiện Đề án “Rà soát, điều chỉnh biên chế gắn với vị trí việc làm công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính thuộc UBND thị xã Trảng Bàng”. Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế theo quy định của tỉnh đảm bảo giai đoạn 2022-2026 thực hiện cắt giảm 5% biên chế công chức, 10% số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định.

5. Cải cách chế độ công vụ

a) Tham mưu UBND thị xã triển khai Đề án rà soát, điều chỉnh biên chế gắn với vị trí việc làm công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc UBND thị xã giai đoạn 2022-2026.

b) Thực hiện tuyển dụng công chức, viên chức theo tiêu chuẩn, chức danh và cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức trong Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt. Tổ chức thi tuyển công chức, viên chức theo nguyên tắc cạnh tranh.

c)Thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

d) Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của thị xã. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển nguồn nhân lực khu vực công chất lượng cao thị xã Trảng Bàng giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030.

e) Rà soát tham mưu UBND thị xã bố trí cấp phó cho các phòng chuyên môn đủ số lượng theo quy định.

g) Thường xuyên kiểm tra công vụ; nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

6. Cải cách tài chính công

a) Thực hiện kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ tại cơ quan hành chính nhà nước theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ; cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021của Chính phủ.

b) Hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; đôn đốc các đơn vị sự nghiệp công lập xây dựng phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2022-2025 theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ.

7. Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số

a) Tăng cường ứng dụng dữ liệu dùng chung được kết nối, sử dụng qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP).

b) Sử dụng có hiệu quả, đúng quy định các hệ thống thông tin nhằm tăng cường trao đổi văn bản điện tử, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành (Văn phòng điện tử, chữ ký số, họp không giấy...; các hệ thống thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp (Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của thị xã, Cổng Hành chính công,...).

c) Tăng tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết và cấp kết quả giải quyết TTHC điện tử đối với TTHC thuộc thẩm quyền của thị xã và cấp xã.

d) Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân biết sử dụng dịch vụ công trực tuyến nhằm tăng tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến.

8. Tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội

a) Về thu hút đầu tư: Triển khai Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn thị xã Trảng Bàng; Danh mục dự án thu hút đầu tư trên địa bàn thị xã năm 2023; Quyết định chủ trương đầu tư; tổ chức họp mặt doanh nghiệp; Các Chương trình hợp tác phát Triển kinh tế xã hội; Đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư vào thị xã, đặc biệt vào các khu công nghiệp đã được xây dựng hạ tầng.

b) Về phát triển doanh nghiệp: Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 07/02/2022 của UBND tỉnh ban hành Đề án Hỗ trợ DNNVV giai đoạn 2021-2025; triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ chuyển đổi số trong doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh giai đoạn 2021-2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

c) Về quản lý vốn đầu tư công: Xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023; tham mưu cấp thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đối với các nguồn vốn trong đó xác định danh mục công trình trọng tâm, trọng điểm có sức lan tỏa, thúc đẩy kinh tế - xã hội.

d) Thực hiện Đề án Cải thiện điểm số và nâng cao vị trí xếp hạng đối với các chỉ số: PCI, PAPI, PAR INDEX, SIPAS và ICT INDEX trên địa bàn trong giai đoạn 2021-2025.

đ) Cập nhật các TTHC mới ban hành trong lĩnh vực đầu tư và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh; thực hiện rà soát thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư nhằm cải tiến việc giải quyết các thủ tục hành chính để rút ngắn thời gian, chi phí cho doanh nghiệp.

(Phụ lục kèm theo)

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính do ngân sách thị xã và cấp xã đảm bảo, được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm cho các cơ quan, đơn vị.

2. Các cơ quan, đơn vị lập dự toán kinh phí gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định, bố trí kinh phí triển khai, thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này theo đúng quy định tài chính, định mức và chế độ hiện hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nhiệm vụ chung của tất cả các phòng ban, UBND cấp xã

a) Căn cứ các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các phần việc của mình, văn bản phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng đối với từng cá nhân, tổ chức, từng phòng, ban chuyên môn trực thuộc để thực hiện các nhiệm vụ được giao, gắn với thời gian thực hiện và các kết quả dự kiến đạt được.

b)  Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC. Cụ thể hóa việc gắn kết quả công tác CCHC của cơ quan, đơn vị với công tác thi đua - khen thưởng, công tác cán bộ.

2. Các phòng, ban, ngành thị xã

a) Thường xuyên rà soát, đề suất và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền cập nhật đầy đủ các quy trình TTHC lên Hệ thống một cửa điện tử, tích hợp lên trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

b) Rà soát đơn vị hành chính, tổ chức bộ máy hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, đề xuất điều chỉnh theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối. Thực hiện đúng Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính đã được phê duyệt.

c) Thực hiện kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý tài chính, tài sản công theo quy định.

d) Tăng cường thực hiện ứng dụng chữ ký số và thực hiện gửi liên thông văn bản trên hệ thống Văn phòng điện tử (Egov), hạn chế gửi văn bản giấy; tiếp tục thực hiện có hiệu quả hệ thống Một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công quốc gia; tiếp nhận, trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan về công tác CCHC và kiểm soát TTHC trên Trang thông tin điện tử của từng cơ quan, địa phương.

đ) Tổ chức đánh giá giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông để xác định mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức theo quy định.

e) Thực hiện đối thoại định kỳ với cá nhân, tổ chức về công tác CCHC, giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.

g) Đối với báo cáo định kỳ, các cơ quan thực hiện theo quy định về thực hiện báo cáo công tác CCHC và kiểm soát TTHC hàng năm.

h) Chủ động, sáng tạo trong việc ứng dụng các mô hình mới, cách làm hay, những kinh nghiệm tốt của các địa phương khác trong cả nước về CCHC đã triển khai, đã học tập kinh nghiệm để áp dụng vào việc CCHC tại cơ quan, địa phương.

3. Ủy ban nhân dân cấp xã

a) Thực hiện niêm yết, công khai đầy đủ các TTHC do Chủ tịch UBND tỉnh công bố tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp . Tăng cường công tác phối hợp để giải quyết các TTHC, xây dựng quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa liên thông đúng theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 6/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; tuyệt đối không yêu cầu thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định khi tiếp nhận TTHC.Thực hiện đầy đủ việc xin lỗi cá nhân, tổ chức khi giải quyết TTHC trễ hạn.

b) Duy trì hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã; kiện toàn nhân sự làm việc tại Bộ phận Một cửa đảm bảo đúng quy định, chú trọng và bố trí đầy đủ các trang thiết bị tại Bộ phận Một cửa.

c) Thực hiện đối thoại định kỳ với cá nhân, tổ chức về công tác CCHC, giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.

d) Tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền phổ biến sâu, rộng đến cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã về nhiệm vụ cải cách hành chính, kiểm soát TTHC năm 2023, nhất là việc triển khai dịch công trực tuyến, cách thức thực hiện các TTHC; việc tiếp nhận, trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích,...

đ) Tăng cường thực hiện ứng dụng chữ ký số và thực hiện gửi liên thông trên hệ thống Văn phòng điện tử, hạn chế gửi văn bản giấy.

4. Các phòng: Tư pháp, Nội vụ, Văn hoá và Thông tin

Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, tập huấn, hỗ trợ về chuyên môn các nội dung CCHC cho các phòng, ban ngành thị xã và UBND cấp xã.

5. Phòng Tài chính – Kế hoạch

a) Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn về cải cách tài chính cho các phòng, ban ngành thị xã và UBND cấp xã để hoàn thành tốt Kế hoạch CCHC và Kiểm soát TTHC năm 2023.

b) Phối hợp với các phòng, ngành có liên quan tổng hợp tham mưu UBND  thị xã bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định.

6. Văn phòng HĐND và UBND thị xã

a) Thực hiện tốt vai trò là đơn vị chủ trì tham mưu chung cho thị xã về công tác CCHC cũng như việc thực hiện Kế hoạch CCHC và Kiểm soát TTHC hàng năm của thị xã.

b) Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, địa phương trong quá trình thực hiện Kế hoạch CCHC và Kiểm soát TTHC để trình UBND thị xã xem xét, quyết định.

7. Các cơ quan ngành dọc và các cơ quan có liên quan trên địa bàn thị xã: Chi cục thuế, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, Công an thị xã…

a) Thường xuyên giữ mối liên hệ với Văn phòng HĐND và UBND thị xã để kịp thời trao đổi, thống nhất về các nội dung CCHC.

b) Công bố đầy đủ quy trình giải quyết đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thị xã, cấp xã theo quy định của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 khi có thay đổi, điều chỉnh.

8. Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thanh thị xã

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan dành chuyên mục và nhiều thời lượng để thông tin, tuyên truyền tới người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội về công tác cải cách hành chính; cách thức tiếp nhận, tra cứu, phản ánh kiến nghị về TTHC của người dân và doanh nghiệp qua mạng xã hội Zalo, dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích và công tác CCHC, kiểm soát TTHC trên địa bàn thị xã theo quy định. 

9. Bưu điện thị xã Trảng Bàng

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tuyên truyền về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo Khoản 4, Điều 15, Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích để tăng tỷ lệ số lượng hồ sơ phát sinh qua dịch vụ bưu chính công ích, góp phần nâng cao chỉ số CCHC của thị xã.

Trên đây là Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của UBND thị xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện có hiệu quả tại cơ quan, đơn vị mình./.

 

[1] Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; Quyết định số 786/QĐ-BNV ngày 10/11/2022 của Bộ Nội vụ Phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” giai đoạn 2022-2030; Quyết định số 2370/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 của UBND thị xã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XI về cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 12387/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của UBND thị xã về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn thị xã Trảng Bàng.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập31
  • Máy chủ tìm kiếm14
  • Khách viếng thăm17
  • Hôm nay3,130
  • Tháng hiện tại57,913
  • Tổng lượt truy cập1,614,543

học tập làm theo tấm gương đạo đức HCM
Công khai minh bạch
góp ý dự thảo
hợp không giấy
Thư điện tử
công báo tỉnh
cải cách hành chính
dịch vụ điện trực tuyến
xúc tiến đầu tư
csdl quốc gia
ZALO OA Phòng LĐTBXH
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây