Thông báo: Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2025 thị xã Trảng Bàng

Thứ ba - 02/07/2024 20:33 98 0
Thông báo: Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2025 thị xã Trảng Bàng
Thông báo: Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất trong  kế hoạch sử dụng đất năm 2025 thị xã Trảng Bàng

        Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 3740/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Căn cứ Công văn số 1352/UBND-KTTC ngày 25/6/2020 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh công tác lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện;

Căn cứ Công văn số 1068/UBND-KT ngày 13/4/2023 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương;

Căn cứ Công văn số 1569/UBND-KT ngày 26/5/2023 của UBND tỉnh về việc thực hiện Công văn số 315/TTg-NN ngày 27/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ (hoàn thành Quy hoạch tỉnh, Kế hoạch sử dụng đất tỉnh, lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất).

Căn cứ Công văn số 4980/STNMT-PQLĐĐ  ngày 17/7/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai công tác lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm, báo cáo định kỳ kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện.

Để đảm bảo công tác lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 của thị xã được triển khai và thực hiện đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. UBND thị xã thực hiện thông báo đăng ký nhu cầu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng năm 2025 trên địa bàn thị xã Trảng Bàng, trên trang Công thông tin điện tử thị xã tại địa chỉ https://trangbang.tayninh.gov.vn và đồng thời thông báo đến các sở, ngành tỉnh, các phòng, bàn, ngành thị xã, UBND các xã, phường và các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư để thực hiện đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2025 theo quy định như sau:

  1. Đối tượng đăng ký:

- Đối với tổ chức: Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường đăng ký nhu cầu sử dụng đất của đơn vị, địa phương mình theo mẫu số 01 (đính kèm)

- Đối với hộ gia đình, cá nhân, công đồng dân cư đăng ký nhu cầu sử dụng đất của mình theo mẫu số 02 (đính kèm)

2. Thành phần hồ sơ đăng ký:

  2.1. Đối với tổ chức:

  - Bản đăng ký theo Mẫu số 01 (bản chính)

- Quyết định đầu tư, Quyết định phân khai vốn hoặc Quyết định báo cáo kinh tế - kỹ thuật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (bản sao)

- Trích lục, trích đo khu đất hoặc hồ sơ thể hiện khu đất (bản sao)

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản sao)

2.2 Đối với cá nhân:

- Bản đăng ký theo Mẫu số 02 (bản chính)

- Trích lục, trích đo khu đất hoặc hồ sơ thể hiện khu đất (bản sao)

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản sao)

3. Địa điểm đăng ký nhu cầu:

Tại trụ sở của UBND các xã, phường nơi có đất thực hiện công trình dự án hoặc chuyển mục đích sử dụng đất

4. Thời gian đăng ký: 30 ngày (kể từ ngày 01/07/2024 đến hết ngày 01/08/2024)

5. Tổ chức thực hiện:

 5.1. Đề nghị các sở, ban, ngành, tỉnh

Đăng ký danh mục thông tin pháp lý liên quan đến các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và các dự án cần thu hồi đất thực hiện trong năm 2025 trên địa bàn thị xã Trảng Bàng để cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2025, tạo cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện.

5.2. Các phòng, ban, ngành thị xã

- Giao Văn phòng HĐND và UBND thị xã có trách nhiệm đăng tải Thông báo này và hồ sơ đăng ký nhu cầu lên trang Công thông tin điện tử của UBND thị xã Trảng Bàng.

- Giao Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thị xã có trách nhiệm thông báo trên hệ thống truyền thanh của thị xã để các phòng, ban phòng, ngành và các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư trên địa bàn thị xã được biết và thực hiện đăng ký nhu cầu sử dụng đất để lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 thị xã.

-  Đăng ký danh mục công trình, dự án có nhu cầu sử dụng đất trồng lúa,  thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai năm 2013 đã được HĐND tỉnh thông qua để thực hiện trong năm 2025.

- Đăng ký danh mục công trình, dự án thuộc trường hợp thu hồi đất quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 đã được HĐND tỉnh thông qua để thực hiện trong năm 2025 (dự án đầu tư mới, mở rộng, các dự án đã và đang triển khai nhưng chưa lập thủ tục đất đai).

Lưu ý: Dự án đăng ký đảm bảo đúng tên, diện tích theo Quyết định đầu tư, Quyết định phân khai vốn, Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan có thẩm quyền, trong đó xác định rõ diện tích đất cần thu hồi, chuyển mục đích; đất chuyên trồng lúa nước, đất trồng lúa nước còn lại.

- Giao phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận nhu cầu sử dụng đất của các đơn vị, địa phương gửi về tổng hợp, cân đối nhu cầu sử dụng đất và phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất của thị xã đến từng xã, phường và tham mưu UBND thị xã lập kế hoạch sử dụng đất năm 2025.

5.3. Đối với UBND các xã, phường

- Thông báo công khai trên Đài Truyền thanh của địa phương đến các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư trên địa bàn để đăng ký nhu cầu sử dụng đất thuộc trường hợp giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; danh mục công trình, dự án có nhu cầu sử dụng đất trồng lúa năm 2025. 

- Thực hiện rà soát, tổng hợp các danh mục dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 đã được UBND tỉnh phê duyệt (theo danh mục - Biểu số 10/CH kèm theo) và đăng ký chuyển tiếp, đăng ký mới bổ sung các công trình, dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2025, gồm:

+ Quy mô, số lượng các công trình, dự án năm 2024 được phê duyệt đã triển khai thực hiện hoặc đang triển khai thực hiện.

+ Quy mô, số lượng các công trình, dự án năm 2024 được phê duyệt chưa triển khai thực hiện hoặc không triển khai thực hiện cần loại bỏ khỏi Kế hoạch sử dụng đất năm 2025.

+ Quy mô, số lượng các công trình dự án năm 2024 được phê duyệt chưa triển khai thực hiện và có nhu cầu chuyển tiếp sang Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 để tiếp tục thực hiện.

+ Đăng ký mới, bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất theo loại đất (gồm chỉ tiêu sử dụng đất theo loại đất và chỉ tiêu sử dụng đất theo khu chức năng); xác định, đăng ký nhu cầu sử dụng đất của địa phương trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2025. (Mẫu số 03)

Lưu ý: Việc đề xuất nhu cầu sử dụng đất đảm bảo phù hợp Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của thị xã đã được UBND tỉnh phê duyệt.

5.4. Các tổ chức, cá nhân liên quan

- Đăng ký danh mục công trình, dự án thuộc trường hợp giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; công trình, dự án có nhu cầu sử dụng đất trồng lúa, thực hiện trong năm 2024 tại UBND các xã, phường và nhu cầu chuyển mục đích của hộ gia đình, cá nhân trong năm 2024.

Lưu ý:

Việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2025 rất quan trọng; trường hợp cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không đăng ký thì xem như không có nhu cầu sử dụng đất trong năm 2025. Mọi thắc mắc, khiếu nại liên quan sau này UBND thị xã không giải quyết và việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục dích sử dụng đất, thu hồi, bồi thường, hỗ trợ đất để thực hiện dự án trong năm 2025 sẽ không thực hiện được thì các đơn vị, tổ chức, cá nhân tự chịu trách nhiệm.

Trên đây là Thông báo đăng ký nhu cầu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2025 thị xã Trảng Bàng. UBND thị xã Trảng Bàng thông báo đến các cơ quan, địa phương và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, công động dân cứ có đất trên địa bàn Thị xã biết, thực hiện./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập22
  • Máy chủ tìm kiếm10
  • Khách viếng thăm12
  • Hôm nay128
  • Tháng hiện tại89,567
  • Tổng lượt truy cập1,752,040

học tập làm theo tấm gương đạo đức HCM
Công khai minh bạch
góp ý dự thảo
hợp không giấy
Thư điện tử
công báo tỉnh
cải cách hành chính
dịch vụ điện trực tuyến
xúc tiến đầu tư
csdl quốc gia
ZALO OA Phòng LĐTBXH
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây