Phường An Hòa: Tuyên truyền Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024

Thứ năm - 20/06/2024 15:42 61 0
Phường An Hòa: Tuyên truyền Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024
Quang cảnh họp tuyên truyền công tác CCHC năm 2024
Quang cảnh họp tuyên truyền công tác CCHC năm 2024

 

-Nhằm Triển khai, cụ thể hoá các nội dung Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về công tác CCHC cho phù hợp với tình hình thực tế của phường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Thực hiện có hiệu quả, có trọng tâm trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, chú trọng cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm cải thiện công tác phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp tốt hơn, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phát triển kinh tế xã hội của phường. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính ở ba lĩnh vực trọng điểm là cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và xây dựng chính quyền điện tử. Giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ hướng tới nền hành chính công khai, minh bạch hoạt động có hiệu lực, hiệu quả cao. UBND phường ban hành Quyết định số 33/KH-UBND ngày  18/3/2024 về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính trên địa bàn phường An Hoà năm 2024.

-Kế hoạch cải cách hành chính nhằm đạt được các yêu cầu: Công tác CCHC phải được tiến hành thường xuyên đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát các mục tiêu đã đề ra trong các đề án, kế hoạch của Chính phủ, của UBND tỉnh, của UBND thị xã đã ban hành. Các CBCC phường, các khu phố nhận thức đầy đủ, xác định công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trên cơ sở tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở cơ quan, đơn vị mình. Kế thừa và phát huy những kinh nghiệm tốt trong CCHC thời gian vừa qua, đng thời chđộng nghiên cứu, sáng tạo, quyết liệt áp dụng nhưng giải pháp mới để đẩy mạnh CCHC trong những năm tiếp theo. Đổi mới công tác tuyên truyền, chú trọng vào việc xây dựng các ấn phẩm truyền thông để tuyên truyền kịp thời, sâu rộng, đa chiều các lĩnh vực CCHC đến người dân.

-Với 8 nhiệm vụ gồm:

  1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành

- Tiếp tục ban hành các văn bản nhằm triển khai và tổ chức có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ CCHC trên địa bàn phường; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và các cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính.

- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu phường trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực phụ trách. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, giúp cho nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức hiểu và tham gia tích cực công tác cải cách hành chính.

- Tăng cường kiểm tra cải cách hành chính, nhất là kiểm tra công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức; công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

- Tổ chức đánh giá công tác cải cách hành chính định kỳ quý, 6 tháng, 9 tháng, năm của UBND phường.

- Thực hiện đúng quy định về chế độ thông tin, báo cáo; đề xuất cấp có thẩm quyền các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, xử lý các vấn đề còn hạn chế.

2. Cải cách thể chế

- Triển khai, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách, chương trình, đề án, kế hoạch của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, liên quan đến thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 để đưa vào thực hiện trên địa bàn phường.

- Tiếp tục thực hiện quy trình xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được ban hành năm 2020 (sau đây viết tắt là Luật Ban hành văn bản QPPL đã được sửa đổi, bổ sung) và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 34/2016/NĐ-CP; nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức triển khai, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành.

- Thường xuyên rà soát, kiểm tra, tự kiểm tra và hệ thống hoá các văn bản quy phạm pháp luật ngành, lĩnh vực để kịp thời sửa đi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc công bố hết hiu lực theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp trên có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ.

3. Cải cách thủ tục hành chính gắn với việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông

- Nâng cao chất lượng tiếp nhận, giải quyết TTHC tại Bộ nhận một cửa các cấp. Tiếp tục thực hiện việc công bố, công khai, minh bạch và niêm yết tất cả TTHC thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết (niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn phường.

b) Tiếp tục thực hiện việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Đẩy mạnh truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC bằng nhiều hình thức thiết thực, đặc biệt là truyền thông trong việc tuyên truyền quy trình giải quyết TTHC, cách thực hiện phản ánh, kiến nghị qua Cổng Hành chính công tỉnh Tây Ninh (Zalo), dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4... và tăng cường đối thoại với cá nhân, tổ chức trong giải quyết TTHC.

c) Tăng cường tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo các cấp với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính.

d) Quán triệt và triển khai các nhiệm vụ tại cơ quan hành chính các cấp trong việc triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHCNghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 6/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ.

đ) Kiện toàn và bố trí cán bộ, công chức đủ năng lực, đúng chuyên môn, nghiệp vụ, có đạo đức, tác phong tốt làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường.

e) Nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc, đặc biệt là giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa cho tổ chức và cá nhân.

4. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

- Rà soát chức năng, nhiệm vụ của cơ quan hành chính nhà nước; khắc phục những chồng chéo, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan hành chính nhà nước.

- Thực hiện tốt các quy định về đổi mới cơ chế hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, nâng cao chất lượng trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở cấp xã.

5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức

- Tiếp tục thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo các đề án, kế hoạch của cấp trên cho cán bộ, công chức.

- Xây dựng cơ cấu công chức, hợp lý gắn với vị trí việc làm.

- Nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức của cán bộ, công chức.

- Thực hiện các quy định về tuyển dụng, bổ nhiệm, sử dụng và đánh giá cán bộ , công chức.

- Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, theo các đề án kế hoạch của UBND thị xã; đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành hàng năm.

6. Cải cách tài chính công

- Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ tại cơ quan hành chính nhà nước theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005.

- Thực hiện cơ chế khoán biên chế, kinh phí hành chính.

7. Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử:

- Tiếp tục hoàn thiện và mở rộng các hệ thống thông tin, hạ tầng kỹ thuật nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước, đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp.

- Triển khai, sử dụng có hiệu quả, đúng quy định các hệ thống thông tin nhằm tăng cường trao đổi văn bản điện tử, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành (văn phòng điện tử, chữ ký số, họp không giấy, thư điện tử công vụ (@tayninh.gov.vn,...); các hệ thống thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp (cổng thông tin điện tử, một cửa điện tử,...).

- Cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, dịch vụ công trực tuyến; đảm bảo 100% TTHC được cập nhật trên cổng/trang thông tin điện tử; Ưu tiên triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

- Ứng dụng mạnh công nghệ thông tin vào các hoạt động hành chính nhà nước để giúp cá nhân, tổ chức thực hiện nhanh chóng các TTHC, tiết kiệm thời gian, chi phí, ngăn ngừa tham nhũng.

8. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001

Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Phê duyệt Kế hoạch xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước và Quyết định số 2274/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập12
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm10
  • Hôm nay178
  • Tháng hiện tại89,617
  • Tổng lượt truy cập1,752,090

học tập làm theo tấm gương đạo đức HCM
Công khai minh bạch
góp ý dự thảo
hợp không giấy
Thư điện tử
công báo tỉnh
cải cách hành chính
dịch vụ điện trực tuyến
xúc tiến đầu tư
csdl quốc gia
ZALO OA Phòng LĐTBXH
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây