Trảng Bàng: Kế hoạch khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; dự toán ngân sách KHCN năm 2024

Thứ hai - 27/11/2023 16:34 190 0
Trảng Bàng: Kế hoạch khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; dự toán ngân sách KHCN năm 2024
Trảng Bàng: Kế hoạch khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; dự toán ngân sách KHCN năm 2024

 

Thực hiện Công văn số 433/KHCN-KH  ngày  09/5/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về việc xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và dự toán ngân sách KH&CN của các huyện, thị xã, thành phố năm 2024.

UBND thị xã Trảng Bàng xây dựng Kế hoạch khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; dự toán ngân sách KH&CN của thị xã Trảng Bàng năm 2024 như sau:

 

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO, DỰ TOÁN NGÂN SÁCH KH&CN NĂM 2023    

1. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH, CN & ĐMST) những tháng đầu năm 2023 và ước thực hiện những tháng cuối năm 2023

- Được sự quan tâm Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Thị uỷ Trảng Bàng, UBND thị xã,  đã tập trung thực hiện một số nhiệm vụ được giao và những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội trên địa bàn thị xã.

- Đẩy mạnh công tác chuyển giao, ứng dụng công nghệ. Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và phát triển công nghệ ngày càng chuyển biến trên các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, khoa học kỹ thuật công nghệ phù hợp với điều kiện của thị xã.

- UBND thị xã phối hợp với Sở KH&CN tổ chức tập huấn giúp cho cán bộ, công chức, các tổ chức, cá nhân tiếp cận các quy định về hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ; phát triển thị trường, công nghệ, tài sản trí tuệ trên địa bàn thị xã Trảng Bàng; các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và các lĩnh vực khác liên quan đến KH&CN đang được triển khai và ứng dụng mang lại hiệu quả. Nâng cao kiến thức, sự hiểu biết về hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ; phát triển thị trường công nghệ, các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật đang được triển khai ứng dụng mang lại hiệu quả vào trong sản xuất và đời sống.

- Hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, hợp tác xã đăng ký nhãn hiệu hàng hóa.

- Phối hợp với Ban chỉ đạo 389 của thị xã, Đội Quản lý thị trường số 1 kiểm tra việc thực hiện các quy định về nhãn hiệu hàng hóa, hàng hóa kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, sở hữu trí tuệ và tiêu chuẩn đo lường chất lượng như quản lý nhãn hiệu hàng hóa, chất lượng đo lường của các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thị xã.

- Hoàn thành các nhiệm vụ theo yêu cầu của Sở KH&CN như: Xây dựng kế hoạch hoạt động và dự toán kinh phí hoạt động KH&CN năm 2022; Đăng ký tổ chức tập huấn KH&CN cấp thị xã; Tham gia các lớp tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn đảm bảo theo đúng quy định.

2. Tình hình phân bổ và sử dụng kinh phí những tháng đầu năm và ước thực hiện những tháng cuối năm 2023.

+ Kinh phí được cấp trong năm 2023:

+ Kinh phí đã sử dụng:

 + Các nội dung chi:

+ Kinh phí được cấp trong năm 2023: 130.000.000 đồng

+ Kinh phí đã sử dụng: Chưa sử dụng

+ Các nội dung chi:

Đơn vị tính: triệu đồng                                                                                  

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Số lượng

Năm 2023

Ghi chú

Tính đến tháng 5

Ước thực hiện

I

Hoạt động tuyên truyền triển khai văn bản quy phạm pháp luật, đưa thông tin các tiến bộ kỹ thuật công nghệ đến cơ sở

 

 

0

03

 

01

Phổ biến, hướng dẫn thực hiện văn b ản về KH&CN

Lớp

01

0

02

 

02

Tổ chức tuyên truyền ngày Khoa học và Công nghệ năm 2022

 

 

0

01

 

03

Tuyên truyền về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

 

 

 

 

 

 

 

II

Triển khai ứng dụng kết quả đề tài, dự án đã nghiệm thu; các mô hình tiến bộ khoa học và kỹ thuật

 

 

0

100

 

01

Chuyển giao, ứmg dụng kết quả đề tài, dự án đã nghiệm thu trên địa bàn (nếu có)

 

 

 

 

 

02

Triển khai thực hiện mô hình

Mô hình

01

0

100

 

III

Phối hợp thực hiện hoạt động quản lý nhà nước về tiêu chuẩn-đo lường-chất lượng, sở hữu trí tuệ

 

 

0

01

 

01

Tiêu chuẩn-đo lường-chất lượng

Đợt

01

0

01

 

02

Sở hữu trí tuệ (nhãn hiệu hàng hóa, sáng kiến...)

 

 

 

 

 

IV

Phối hợp thanh tra, kiểm tra trên địa bàn

 

 

 

0

 

V

Chi hoạt động thường xuyên

 

 

0

13

 

01

Chi tham gia các lớp đào tạo nâng cao nghiệp vụ quản lý về KH&CN do Sở KH&CN thông báo

 

 

 

02

 

02

Chi Cổng thông tin điện tử

 

 

 

10

 

03

Chi Hội nghị, hội thảo, họp sơ kết cho hoạt động KH&CN (nếu có)

 

 

 

 

 

04

Chi tham gia các lớp đào tạo nâng cao nghiệp vụ quản lý về KH&CN do Sơ KH&CN thông báo

 

 

01

 

01

 

05

Hội đồng sáng kiến

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

 

 

117

 

Bảng 1: Tổng hợp các nội dung chi trong năm 2022

- Được sự quan tâm Lãnh đạo của Sở, ngành tỉnh hoạt động KH&CN trên địa bàn thị xã đã có nhiều chuyển biến tích cực; cán bộ quản lý KH&CN thường xuyên được củng cố, kiện toàn; công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý KH&CN được chú trọng góp phần nâng cao năng lực quản lý hoạt động KH&CN, phát huy vai trò trong việc triển khai ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ KH&CN vào sản xuất, đời sống.

           - Trong năm qua thực hiện việc nghiên cứu các mô hình ứng dụng Khoa học và Công nghệ, UBND thị xã đăng ký thực hiện mô hình điện chiếu sáng GTNT xã nông thôn mới là nhu cầu cần thiết trong việc thực hiện chương trình xây dựng xã Nông thôn mới Gia Lộc, Lộc Hưng, Phước Chỉ, Phước Bình Góp phần thực hiện hoàn thành các tiêu chí về điện, về đường giao thông, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương.

      - Triển khai thực hiện kế hoạch chương trình hành động về phát triển KH&CN phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế (Nghị quyết số 20-NQ/TW) và kế hoạch thực hiện hoạt động KH&CN.

- Thường xuyên phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trong công tác quản lý, kiểm tra, thanh tra hoạt động KH&CN, tạo được sự gắn kết với các nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và nông dân trong việc triển khai các đề tài, dự án, chương trình. Hoạt động KH&CN thời gian qua trên địa bàn thị xã mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội.

- Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động KH&CN với việc triển khai, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ vào sản xuất và đời sống của người dân trên địa bàn thị xã vẫn còn gặp không ít khó khăn, chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của sự phát triển. Hoạt động KH&CN là vấn đề mới, người dân tiếp thu còn chậm. Các đề tài khoa học được áp dụng thực tế còn ít.

II. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CHO KH&CN NĂM 2024

  1. Xây dựng kế hoạch hoạt động quản lý nhà nước về KH&CN

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước về  KH&CN; gắn các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KH&CN với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thị xã. Nâng cao hiệu quả công tác ứng dụng KH &CN, lựa chọn các dự án có giá trị kinh tế cao ứng dụng vào sản xuất và đời sống.

- Quan tâm chỉ đạo việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và nguồn lực về KH&CN trên địa bàn thị xã. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động KH&CN; quản lý chặt chẽ trong quá trình các đề tài, dự án được triển khai thực hiện; đánh giá nghiệm thu kết quả các đề tài, dự án đúng theo quy trình hướng dẫn, đảm bảo có giá trị trong thực tiễn.

- Tiếp tục thông báo đề xuất các mô hình ứng dụng KH&CN cấp thị xã năm 2024.

- Tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên môn quản lý hoạt động KH&CN cho các ban, ngành, UBND các xã, phường, các doanh nghiệp, cơ sở trên địa bàn thị xã.

- Triển khai chuyển giao các mô hình ứng dụng KH&CN cho các cá nhân, tổ chức.

- Phối hợp với Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, BCĐ 389 thị xã kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sở hữu trí tuệ.

- Phối hp vi S Khoa hc và Công ngh t chc các lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cho cộng đồng về pháp luật KH&CN.

- Công tác quản lý nhà nước v Tiêu chun đo lường cht lượng.

- Phối hp vi Chi cc Tiêu chun đo lường cht lượng tnh t chc kim tra, kim đnh mt s phương tin cân, đo tại  các chợ trên địa bàn thị xã.

- Tham gia phối hp Đoàn kim tra liên ngành cp tnh thanh tra, kim tra, x lý vi phm trong kinh doanh xăng dầu.

- Hoạt đng nghip v khác: Đào tạo nâng cao trình độ, học tập kinh nghiệm do KH&CN tổ chức.          

2. Dự toán ngân sách KH&CN của thị xã Trảng Bàng năm 2024

Đơn vị tính: triệu đồng

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Số lượng

Kinh phí

Ghi chú

I

Hoạt động tuyên truyền phổ biến các văn bản KH&CN, thông tin các tiến bộ khoa học kỹ thuật đến cơ sở

 

 

09

 

1

Phổ biến, hướng dẫn các văn bản quản lý nhà nước về KH&CN

Lần

01

3

 

2

Tuyên truyền, phổ biến thông tin các kết quả, tiến bộ KH&CN

Lần

 

01

3

 

3

Tuyên truyền về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

Lần

01

3

 

II

Triển khai thực hiện, ứng dụng kết quả đề tài, dự án đã nghiệm thu; ứng dụng các mô hình KH&CN

 

 

110

 

1

Triển khai thực hiện đề tài, dự án KH&CN cấp cơ sở (nếu có)

 

 

 

 

2

Chuyển giao, ứng dụng kết quả đề tài, dự án đã nghiệm thu trên địa bàn

 

 

 

 

3

Triển khai thực hiện mô hình ứng dụng tiến bộ KH và kỹ thuật

Mô hình

01

110

 

III

Phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng, sở hữu trí tuệ

 

 

02

 

1

Tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng

Lần

1

01

 

2

Sở hữu trí tuệ (nhãn hiệu hàng hóa, sáng kiến,…)

Lần

1

01

 

IV

Phối hợp kiểm tra trên địa bàn

 

 

03

 

1

Phối hợp kiểm tra về đo lường

Lần

1

01

 

2

Phối hợp kiểm tra về chất lượng sản phẩm và hàng hòa

Lần

1

01

 

3

Phối hợp kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành chính sách, pháp luật về KH&CN

Lần

1

01

 

V

Chi đào tạo

 

 

22

 

1

Chi đào tạo tham gia các lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ quản lý về KH&CN do Sở KH&CN thông báo

Lần

1

05

 

2

Chi Công thông tin điện tử

Lần

04

12

 

3

Chi khác

 

 

05

 

Tổng cộng:

152

 

                                 Bảng 2: dự toán kế hoạch nội dung chi trong năm 2024

Trên đây là Kế hoạch Khoa học và Công nghệ và đổi mới sáng tạo; dự toán ngân sách Khoa học và Công nghệ năm 2024 của UBND thi xã Trảng Bàng, kính trình Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh xem xét, tổng hợp./.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập20
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm13
  • Hôm nay1,735
  • Tháng hiện tại56,518
  • Tổng lượt truy cập1,613,148

học tập làm theo tấm gương đạo đức HCM
Công khai minh bạch
góp ý dự thảo
hợp không giấy
Thư điện tử
công báo tỉnh
cải cách hành chính
dịch vụ điện trực tuyến
xúc tiến đầu tư
csdl quốc gia
ZALO OA Phòng LĐTBXH
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây