Thông tin Tổng quan về phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

Thứ sáu - 28/05/2021 17:00 936 0

Thông tin Tổng quan về phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

1. Đặc điểm, tình hình:

- Địa điểm trụ sở chính: Khu phố An Bình, phường An Tịnh, Thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

-Số điện thoại: 02763.880.220

-Địa chỉ trang điện tử: ubndantinh_trb.tayninh.gov.vn

Phường An Tònh naèm veà phía ñoâng nam Thị xã Traûng Baøng, laø cöûa ngoõ tieáp giaùp huyeän Cuû Chi – TP HCM, vôùi dieän tích töï nhieân 3 330,46 ha, goàm 9 khu phố, quoác loä 22 nay laø ñöôøng xuyeân AÙ chaïy ngang chia xaõ thaønh 02 khu vöïc. Khu vöïc phía ñoâng nam 05 khu phố, khu vöïc phía taây baéc coù 04 khu phố, coù 5 554 hoä vôùi 22 650 nhaân khaåu.

 Ñöôïc tænh choïn phường laøm khu coâng nghieäp vôùi toång dieän tích 400 ha, coù  165 döï aùn ñaàu tö coøn hieäu löïc. Vôùi toång soá voán ñaàu tö ñaêng kyù töông ñöông 606,6 trieäu USD , ñi vaøo hoaït ñoäng 125 döï aùn, 10 döï aùn ñang trieån khai xaây döïng, 21 döï aùn tieáp tuïc trieån khai xaây döïng. Hôn 33.000 coâng nhaân laøm vieäc taïi khu coâng nghieäp .

Hiện nay phường An Tịnh là một trong những phường, xã nằm trong vùng động lực phát triển của Thị xã Trảng Bàng, kinh tế phụ thuộc và vào sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên phường An Tịnh có khả năng đô thị hóa, thuận lợi cho phát triển kinh tế công nghiệp, thương mại – dịch vụ. Do vậy, công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị phường.

 Cơ cấu tổ chức bộ máy ở phường gồm: Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, bộ phận giúp việc cho Ủy ban nhân dân xã có 07 ngành chuyên môn. Có 05 tổ chức đoàn thể chính trị. Bộ máy nhân sự hiện có 102 người (trong đó: Cán bộ 11 người, công chức 13 người, những người hoạt động không chuyên trách 78 người). Đội ngũ cán bộ công chức phường thường xuyên được bồi dưỡng 

2. Chức năng, nhiệm vụ:

Ủy ban nhân dân là cơ quan hành chính nhà nước tại cơ sở, tổ chức quản lý điều hành các mặt kinh tế - văn hóa, xã hội - quốc phòng an ninh của địa phương theo nghị quyết của Đảng, đặt dưới sự giám sát của Hội đồng nhân dân cùng cấp và cơ quan thẩm quyền cấp trên. 


  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập6
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm3
  • Hôm nay2,210
  • Tháng hiện tại43,873
  • Tổng lượt truy cập1,326,117
học tập làm theo tấm gương đạo đức HCM
Công khai minh bạch
góp ý dự thảo
hợp không giấy
Thư điện tử
công báo tỉnh
cải cách hành chính
dịch vụ điện trực tuyến
xúc tiến đầu tư
csdl quốc gia
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây