Trảng Bàng: Kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2023

Thứ sáu - 17/11/2023 08:34 3.894 0
Trảng Bàng: Kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2023
Trảng Bàng: Kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2023

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghi định 33/2023/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Căn cứ Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh quy định bố trí các chức danh cán bộ, công chức và tiêu chuẩn của các chức danh công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 05/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc Ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Uỷ ban nhân dân  tỉnh Tây Ninh;

Để đảm bảo việc tuyển dụng, bố trí công chức cấp xã theo quy định, Ủy ban nhân dân thị xã Trảng Bàng xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2023 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Nhằm tuyển chọn những người có đầy đủ các tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, trình độ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định, có trách nhiệm với công việc, có tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ ở xã, phường.

Việc tuyển chọn phải căn cứ vào chỉ tiêu số lượng công chức được giao, cơ cấu chức danh công chức của từng xã, phường để tuyển dụng; đảm bảo đủ số lượng, chất lượng, đúng đối tượng, tiêu chuẩn của công chức cấp xã theo quy định.

Đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, nghiêm túc, công bằng và chất lượng theo quy định hiện hành.

II. THỰC TRẠNG, NHU CẦU TUYỂN DỤNG

1. Thực trạng đội ngũ công chức cấp xã

a) Số lượng công chức cấp xã theo quy định:

- Phường loại 1: 11 người.

- Xã loại 1: 10 người.

* Thị xã Trảng Bàng có 10/10 xã, phường (đều đã bố trí Trưởng công an xã, phường là công an chính quy) trong đó:

- 06 phường loại 1 (Trảng Bàng, An Tịnh, An Hòa, Gia Lộc, Gia Bình, Lộc Hưng): tổng số công chức theo quy định là 66 người (11 người / phường).

- 04 xã loại 1 (Hưng Thuận, Đôn Thuận, Phước Bình, Phước Chỉ): tổng số công chức theo quy định là 40 người. (10 người / xã).

Như vậy, tổng số công chức cấp xã trên toàn thị xã theo quy định là 106 người.

b) Số lượng công chức cấp xã hiện có mặt: 99/106 người (khuyết 07). Tuy nhiên, đang làm quy trình xét chuyển 01 công chức cấp xã thành công chức cấp huyện. Do đó, sau khi sắp xếp thì số lượng công chức cấp xã là 98/106 (khuyết 08)

2. Nhu cầu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu

05 chỉ tiêu  công chức Tài chính – kế toán

01 công chức Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường.

01 công chức Địa chính – nông nghiệp - xây dựng và môi trường.

01 công chức Văn hóa – xã hội (phụ trách lĩnh vực Xã hội)

 (Theo Phụ lục 1 đính kèm)

3. Số lượng, chức danh, tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh, đơn vị tuyển dụng công chức

(Theo Phụ lục 2 đính kèm)

III. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI TUYỂN, XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

1. Đối tượng, điều kiện đăng ký thi tuyển công chức thực hiện theo quy định tại khoản 1, Điều 36 Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008, cụ thể:

1.1 Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn xin dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

g) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

2. Nội dung thi tuyển

Thi tuyển công chức cấp xã được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

2.1 Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên giấy.

a) Nội dung thi trắc nghiệm gồm 2 phần:

Phn I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thời gian thi 60 phút;

Phần II: Tin học 30 câu hỏi về kiến thức cơ bản, kỹ năng ứng dụng tin học văn phòng vào nhiệm vụ chuyên môn. Thời gian thi 30 phút;

b) Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán - tin tr lên;

c) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu hỏi trả lời đúng cho từng phần thi trắc nghiệm nói trên, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho tng phn thi thì người dự tuyển được thi tiếp ng 2;

đ) Việc chấm thi thực hiện như sau:

Chậm nhất là 15 ngày sau ngày kết thúc thi vòng 1, hoàn thành việc chấm thi vòng 1;

Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc chấm thi vòng 1 sẽ công bố kết quả điểm thi để người dự tuyển biết và thông báo việc nhận đơn phúc khảo trong thời hạn 15 ngày sau ngày thông báo kết quả điểm thi trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân thị xã;

Trường hợp có đơn phúc khảo thì chậm nhất là 15 ngày sau ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo, hoàn thành việc chấm phúc khảo và công bố kết quả chấm phúc khảo để người dự tuyển được biết;

Căn cứ vào điều kiện thực tiễn trong quá trình tổ chức chấm thi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã được quyết định kéo dài thời hạn thực hiện các công việc của việc chấm thi vòng 1 và phúc khảo (nếu có) nhưng không quá 15 ngày.

e) Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc chấm thi vòng 1 và phúc khảo (nếu có), Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã thông báo triệu tập người dự tuyển đủ điều kiện dự thi vòng 2;

Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập người dự tuyển được tham dự vòng 2 thì tổ chức thi vòng 2.

2.2 Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển dụng.

b) Hình thức thi: Thi viết.

c) Thời gian thi: 180 phút.

d) Thang điểm: 100 điểm.

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

 Hồ sơ đăng ký dự tuyển đựng trong 01 túi hồ sơ ghi đầy đủ họ và tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ và danh mục thành phần tài liệu gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển (có đính kèm)

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu chức danh dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

- Giấy chứng nhận ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

- 02 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ người dự tuyển.

4. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển

4.1 Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức cấp xã phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng chức danh công chức.

4.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã quyết định người trúng tuyển.

4.3. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức cấp xã không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

IV. ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG

1. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

2. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

3. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

Trường hợp người dự thi tuyển công chức cấp xã thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại các khoản nói trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

V. THỜI GIAN, ĐA ĐIM TỔ CHỨC THI TUYỂN, PHÍ TUYỂN DỤNG

1. Thông báo tuyển dụng

Ủy ban nhân dân thị xã sẽ thông báo công khai Kế hoạch thi tuyển công chức cấp xã trên phương tiện thông tin đại chúng (báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình); đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của UBND thị xã Trảng Bàng và niêm yết công khai tại Phòng Nội vụ thị xã Trảng Bàng, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các xã, phường nơi tuyển dụng công chức.

- Nội dung thông báo tuyển dụng bao gồm:

+ Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển;

+ Số lượng công chức cần tuyển tương ứng với vị trí việc làm của từng trường hợp.

+ Thời hạn và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển; số điện thoại của bộ phận được phân công tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển;

+ Hình thức, nội dung thi tuyển; thời gian và địa điểm thi tuyển.

- Khi có thay đổi về nội dung thông báo tuyển dụng thì đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng công chức sẽ thực hiện việc công khai thông báo tuyển dụng bổ sung theo quy định.

- Thời gian thông báo: ngày 20/11/2023

2. Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển

- Người đăng ký dự tuyển công chức phải nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu ban hành kèm theo.

- Địa điểm tiếp nhận: Phòng Nội vụ thị xã Trảng Bàng. Địa chỉ: Số 3 đường Gia Long, khu phố Lộc An, phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Số điện thoại: 0276.3881.984

- Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: từ ngày 21/11/2023 đến ngày 21/12/2023 (30 ngày, kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai)

3. Niêm yết công khai danh sách người có đủ điều kiện dự tuyển

Chậm nhất là 05 ngày làm việc trước ngày tổ chức thi tuyển, Ủy ban nhân dân thị xã lập danh sách người có đủ điều kiện dự tuyển, niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân thị xã và trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tuyển dụng và gửi thông báo tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký.

4. Thời gian, địa điểm ôn tập thi tuyển

- Thời gian ôn tập thi tuyển: dự kiến trong tháng 01/2024 (sẽ có thông báo cụ thể sau).

- Địa điểm ôn tập thi tuyển: sẽ có thông báo cụ thể sau.

5. Phí tuyển dụng

Thực hiện theo quy định tại Thông tư sô 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

VI. THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VÀ HỒ SƠ CỦA NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

1. Thông báo kết quả tuyển dụng

1.1. Chậm nhất là 10 ngày sau ngày nhận được báo cáo kết quả vòng 2 của Hội đồng tuyển dụng hoặc Phòng Nội vụ thị xã trong trường hợp không thành lập Hội đồng tuyển dụng, Ủy ban nhân dân thị xã niêm yết công khai kết quả thi tuyển, danh sách người dự kiến trúng tuyển tại trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân thị xã và trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tuyển dụng và trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân thị xã; gửi thông báo kết quả thi tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký.

1.2. Trong thời hạn 15 ngày sau ngày niêm yết công khai kết quả vòng 2, người dự tuyển có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả. Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng có trách nhiệm tổ chức chấm phúc khảo và công bố kết quả chấm phúc khảo chậm nhất là 15 ngày sau ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo theo quy định.

1.3. Sau khi thực hiện các quy định tại các khoản nói trên, Hội đồng tuyển dụng báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã phê duyệt kết quả tuyển dụng và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản (có ghi rõ thời gian người trúng tuyển đến Ủy ban nhân dân thị xã nhận quyết định tuyển dụng) tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký.

1.4. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc Hội đồng tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển và thông báo cho người dự tuyển, đồng thời thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

1.5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã quyết định công nhận kết quả trúng tuyển đối với người dự tuyển có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề so với kết quả tuyển dụng của người trúng tuyển đã bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển theo quy định nói trên.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã quyết định người trúng tuyển.

2. Hồ sơ của người trúng tuyển công chức cấp xã

Người trúng tuyển công chức cấp xã phải hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định, bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người trúng tuyển công tác hoặc cư trú;

- Bản sao giấy khai sinh;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được dịch thuật sang tiếng Việt, được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức cấp xã (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế đủ điều kiện cấp và trong thời hạn sử dụng theo quy định;

- Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Giao Phòng Nội vụ thị xã chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch thi tuyển công chức cấp xã năm 2023.

- Thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin, đăng Báo Tây Ninh, Cổng thông tin điện tử thị xã và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của y ban nhân dân thị xã về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng và chức danh công chức cần tuyển, thời hạn và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển.

- Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023 (nếu số lượng người đăng ký dự tuyển từ 20 người trở lên).

- Báo cáo Sở Nội vụ về việc không thành lập Hội đồng tuyển dụng (nếu số lượng người đăng ký dự tuyển dưới 20 người), sau khi có ý kiến thống nhất của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện việc tuyển dụng công chức cấp xã đúng theo quy định.

 - Phối hợp Trường Chính trị tỉnh tổ chức ôn thi và thi tuyển công chức cấp xã năm 2023 đúng quy định.

 - Phối hợp Trường Chính trị tỉnh, Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã lập dự toán kinh phí tổ chức thi tuyển công chức cấp xã năm 2023, trình Ủy ban nhân dân thị xã phê duyệt.

2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thị xã

Thông báo trên hệ thống truyền thanh thị xã về Kế hoạch thi tuyển công chức cấp xã năm 2023 để các thí sinh biết và đăng ký dự thi.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường

- Thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin về Kế hoạch thi tuyển công chức cấp xã năm 2023 để các thí sinh biết, đăng ký dự thi đúng quy định.

- Niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc biệt là tại trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tuyển dụng công chức về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng và chức danh công chức cần tuyển, thời hạn và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển.

Trên đây là Kế hoạch thi tuyển công chức cấp xã năm 2023 của Ủy ban nhân dân thị xã Trảng Bàng/. 

Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 2 phiếu bầu

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập11
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm9
  • Hôm nay4,391
  • Tháng hiện tại89,403
  • Tổng lượt truy cập1,751,876

học tập làm theo tấm gương đạo đức HCM
Công khai minh bạch
góp ý dự thảo
hợp không giấy
Thư điện tử
công báo tỉnh
cải cách hành chính
dịch vụ điện trực tuyến
xúc tiến đầu tư
csdl quốc gia
ZALO OA Phòng LĐTBXH
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây