Cơ cấu tổ chức Ủy Ban nhân dân xã Phước Bình

Thứ tư - 11/01/2017 00:00 463 0

Cơ cấu tổ chức Ủy Ban nhân dân xã Phước Bình

Thông tin Uỷ ban nhân dân xã Phước Bình

​SƠ ĐỒ TỔ CHỨC 

so_do_thuong_lan.bmp


 

  1. Chủ tịch UBND xã Phước Bình

 

 Nguyễn Phước Nhiên
Điện thoại: 0329521234

Nhiệm vụ: 

- Lãnh đạo và điều hành mọi công việc của Uỷ ban nhân dân, chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình, đồng thời cùng uỷ ban nhân dân xã chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Uỷ ban nhân dân trước Đảng ủy, Hội đồng nhân dân xã và Ủy ban nhân dân thị xã.

- Chủ trì các phiên họp và các hội nghị khác của Ủy ban nhân dân, khi vắng mặt thì uỷ quyền Phó Chủ tịch chủ trì thay; bảo đảm việc chấp hành Pháp luật, các văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên, Nghị quyết của Đảng ủy và Hội đồng nhân dân xã.

- Quyết định những vấn đề quan trọng, liên quan đến nhiều nội dung công việc, những vấn đề đột xuất, phức tạp trên địa bàn; những vấn đề còn ý kiến khác nhau hoặc vượt quá thẩm quyền của Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân xã.

- Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác; phân công nhiệm vụ, đôn đốc thực hiện, kiểm tra các thành viên Ủy ban nhân dân xã và các cán bộ, công chức khác thuộc Uỷ ban nhân xã, Trưởng ấp trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Ký ban hành những văn bản thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân xã và quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân theo quy định của Pháp Luật.

- Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, hoạt động của Ủy ban nhân dân với Đảng ủy, Hội đồng nhân dân xã và Ủy ban nhân dân thị xã.

- Chỉ đạo trực tiếp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

  1. Phó Chủ tịch UBND xã Phước Bình


     Võ Công Nhân
      Điện thoại: 0366677121

Email: vocongnhan585@gmail.com

Nhiệm vụ: 

- Đôn đốc cán bộ, công chức, trưởng ấp thực hiện các chủ trương chính sách và pháp luật thuộc lĩnh vực xây dựng, tài nguyên và môi trường, nông nghiệp, nông thôn, khuyến nông, thú y...

- Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai các công việc theo lĩnh vực được phân công trên địa bàn. Được sử dụng quyền hạn của Chủ tịch khi giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực xây dựng, tài nguyên và môi trường.

- Chịu trách nhiệm cá nhân trước chủ tịch, trước Ủy ban nhân dân và Hội đồng nhân dân xã về quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, giao thông nông thôn,tài nguyên và môi trường, nông nghiệp, nông thôn, khuyến nông, thú y.

- Tổ chức việc tiếp dân, xem xét giải quyết các khiếu nại tố cáo và kiến nghị của nhân dân theo quy định của Pháp luật. Chịu trách nhiệm giải quyết tranh chấp đất đai.

- Trực tiếp tham gia làm trưởng các Ban thuộc khối kinh tế theo yêu cầu nhiệm vụ và sự chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thị xã.

- Cùng Chủ tịch và các thành viên khác của Ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm tập thể về toàn bộ hoạt động của Ủy ban nhân dân trước Đảng ủy, Hội đồng nhân dân xã và Ủy ban nhân dân thị xã. Đối với những vấn đề vượt quá phạm vi thẩm quyền thì báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân quyết định.

- Ký các hồ sơ liên quan đến đất đai, nông nghiệp, nông thôn, khuyến nông, thú y.

  1. Phó Chủ tịch UBND xã Phước Bình


 

 

 

BIỆN VIỆT TRUNG
  Điện thoại: 0937828784

Email: bientrung1011982@gmail.com

 

Nhiệm vụ: 

- Đôn đốc cán bộ, công chức, trưởng ấp thực hiện các chủ trương chính sách và pháp luật thuộc lĩnh vực văn hóa – xã hội.

- Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai các công việc theo lĩnh vực được phân công trên địa bàn. Được sử dụng quyền hạn của Chủ tịch khi giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực văn hóa – xã hội.

- Chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch, trước Ủy ban nhân dân và Hội đồng nhân dân xã về Lao động – Thương binh & Xã hội, Văn hóa – Thông tin, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Tư pháp – Hộ tịch, dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản, giao thông nông thôn.

- Trực tiếp tham gia làm trưởng các Ban thuộc khối Văn hóa – Xã hội theo yêu cầu nhiệm vụ và sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thị xã.

- Cùng Chủ tịch và các thành viên khác của Ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm tập thể về toàn bộ hoạt động của Ủy ban nhân dân trước Đảng ủy, Hội đồng nhân dân xã và Ủy ban nhân dân thị xã. Đối với những vấn đề vượt quá phạm vi thẩm quyền thì báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân quyết định.

- Trực tiếp ký thay Chủ tịch UBND xã các thủ tục tại Bộ phận một cửa. 

  1. Phó Chủ tịch UBND xã Phước Bình


 

 

 

Trần Bùi Thuý Loan
  Điện thoại: 0903018856

Email: bientrung1011982@gmail.com


Nhiệm vụ: Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực

- Lĩnh vực tài chính kế toán, lĩnh vực thuế.

- Thương mại, dịch vụ.

- Giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc lĩnh vực Tài chính kế toán.

- Các lĩnh vực được phân công phụ trách khác khi Chủ tịch giao.

- Đôn đốc cán bộ, công chức, trưởng ấp thực hiện các chủ trương, chính sách và pháp luật thuộc lĩnh vực phát triển sản xuất thuơng mại, dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

- Chủ động xây dựng chương trìn, kế hoạch triển khai các công việc theo lĩnh vực được phân công trên địa bàn. Được sử dụng quyền hạn của Chủ tịch khi giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực được phân công.

- Chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch, trước Uỷ ban nhân dân và Hội đồng nhân dânn xã về phát triển sản xuất thương mại, dịch vụ,công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, kế toán, thuế.

- Trực tiếp tham gia làm trưởng các Ban thuộc khối Văn hóa – Xã hội theo yêu cầu nhiệm vụ và sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thị xã.

- Trực tiếp tham gia làm trưởng các Ban thuộc lĩnh vực phân công theo yêu cầu nhiệm vụ và sự chỉ đạo của UBND thị xã.


I. Đặc điểm, tình hình:

- Phước Bình là xã Biên giới thuộc thị xã Trảng Bàng trên cơ sở sáp nhập xã Phước Lưu - Bình Thạnh có đường biên giới Việt Nam - Campuchia dài 06 km, toàn xã có 10 ấp, trong đó: 03 ấp biên giới (Bình Phú, Bình Phước, Bình Qưới), 06 ấp nội địa (Bình Hoà, Bình Thuận, Phước Tân, Gò Ngãi, Phước Thành, Phước Lợi) và 01 ấp ven sông Vàm Cỏ Đông (ấp Phước Giang). Toàn xã có tổng diện tích 3.465,85 ha, dân số toàn xã có 4.432 hộ với 16.254 nhân khẩu.

- Cơ cấu tổ chức bộ máy ở xã gồm: Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, bộ phận giúp việc cho Ủy ban nhân dân xã có 07 ngành chuyên môn. Có 05 tổ chức đoàn thể chính trị, 06 tổ chức đoàn thể xã hội. Bộ máy nhân sự hiện có 84 người (trong dó: Chuyên trách 11, công chức 22, không chuyên trách 54, hợp đồng 06). Đội ngũ cán bộ công chức xã thường xuyên được bồi dưỡng đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ và chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

 II. Chức năng, nhiệm vụ:

Ủy ban nhân dân là cơ quan hành chính nhà nước tại cơ sở, tổ chức quản lý điều hành các mặt kinh tế, văn hóa -xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương theo Nghị quyết của Đảng, đặt dưới sự giám sát của Hội đồng nhân dân cùng cấp và cơ quan thẩm quyền cấp trên. Trong năm 2021, căn cứ chức năng va fnhiemej vụ được giao từ đầu năm:

1. Kinh tế: 

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Đảng uỷ xã về các mặt phát triển đời sống kinh tế - văn hóa xã hội, Uỷ ban nhân dân tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhân dân đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho nhân dân địa phương, nâng cao thu nhập phát triển kinh tế, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng lên. Duy trì sản xuất tăng vụ, nâng số vòng quay của đất lên 2,9 vòng. Tổng diện tích gieo trồng là 7.560, phối hợp các ngành chuyên môn hướng dân nông dân áp dụng mô hình "Liên kết 4 nhà" trong sản xuất lúa, năng xuất bình quân đạt tư 5,5 đến 6 tấn/ha. Thương mại - dịch vụ trên địa bàn xã duy trì phát triển ổn định. Cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn được chú trọng thực hiện nâng cấp, mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại và vận chuyển hàng hóa góp phần phát triển kinh tế địa phương, tạo vẽ mỹ quan nông thôn mới (trong năm, vận động nhân dân đóng góp:

+ Lắp đặt cầu sắt lắp qua kênh biên giới, kinh phí: 35.000.000 đồng.

+ Xây 02 cầu bắc kênh cầu Ông Sải, kinh phí: 195.000.000 đồng.

+ Lắp đặt cầu sắt đường kênh ấp Bình Phước, kinh phí: 27.000.000 đồng.

+ Nâng cấp đường giao thông nội đồng từ cánh bắc đến nhà ông Nguyễn Văn Được, kinh phí: 25.000.000 đồng.

+ Thắp sáng đường quê 03 tuyến đường, kinh phí: 37.000.000 đồng

+ Nâng cấp tuyến đường cánh nam kênh Bình Phước, kinh phí: 35.000.000 đồng.

+ Tổ chức nghiệm thu và đưa vào sử dụng tuyến đường láng nhựa Gò ngãi bìa chiều dài 630m, tổng mức đầu tư 1.339.000.000đ (vốn hỗ trợ lúa nước).

+ Khởi công nâng cấp phún đa dâm tuyến đường Gò Ngãi dài 135m và san lắp mặt bằng, móc mương đường bờ thành ấp Bình Hòa, Bình Thuận dài 2km

* Công tác thu ngân sách nhà nước: Tổng thu: 5.085.000.000 đồng/4.459.000.000 đồng đạt 114%.

 2. Văn hoá – xã hội:

Gắn liền với phát triển kinh tế, nhu cầu về đời sống tinh thần của nhân dân trong điều kiện hội nhập là vấn đề mà Đảng và chính quyền địa phương quan tâm. Phong trào giáo dục địa phương luôn được duy trì và giữ vững ổn định, công tác phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở, trẻ trong độ tuổi ra lớp hàng năm đạt 100%, xét hoàn thành chương trình tiểu học, tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 100%.

Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân ngày càng được quan tâm nhiều hơn, các chương trình quốc gia về y tế được thực hiện đạt kế hoạch. Trạm y tế được công nhận duy trì chuẩn quốc gia về y tế; Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên hàng năm duy trì và giữ vững 1,06%. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng chiều cao 10,01%.

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" luôn được cả hệ thống chính trị địa phương quan tâm thực hiện gắn với cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", duy trì danh hiệu các ấp văn hóa, xã văn hóa, cơ quan văn hóa, xét thi đua cuối năm phong trào "TDĐKXDĐSVH" được xếp loại A.

Đài truyền thanh xã, các cụm loa ấp đảm bảo công tác tiếp âm, truyền thanh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và nghị quyết năm của địa phương.

Xã có sân bóng đá và 10/10 ấp đều có sân bóng chuyền, xã có Trung tâm văn hóa thể thao, học tập cộng đồng có nội dung chương trình hoạt động thường xuyên.Tỷ lệ người dân tham gia luyện tập thể dục, thể thao đạt trên 30%

Công tác xoá đói giảm nghèo luôn được quan tâm thực hiện tốt, Uỷ ban nhân dân duy trì thường xuyên công tác phối hợp các đoàn thể chính trị - xã hội, các ngành chuyên môn cấp trên tuyên truyền vận động, giúp đỡ những hộ nghèo cố gắng vươn lên thoát nghèo bằng nhiều hình thức như: dạy nghề, giới thiệu việc làm, tạo điều kiện vay vốn ngân hàng chính sách sản xuất kinh doanh, trong năm mở được 1 lớp dạy nghề.

 Công tác chi trả trợ cấp hàng tháng cho đối tượng chính sách, đối tượng hưởng nhận trợ cấp hàng tháng, cụ 80 tuổi trở lên, cấp phát tiền điện cho hộ nghèo được thực hiện tốt.

Trong năm 2020 giới thiệu việc làm cho 400/400 lao động đạt 100%.

Trong năm mở 01 lớp đào tạo nghề nông thôn với 30 học viên tham dự.

UBND xã đã vận động mạnh thường quân trong và ngoài xã tặng quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, tổng cộng: 3.638 phần quà. Tổng trị giá thành tiền: 1.637.100.000đ (Trong đó quà tết 2.130 phần, quà vận động 1.508 phần).

UBND xã tổ chức xây mới và sửa chữa 10 căn nhà nhà đại đoàn kết, trị giá 630 triệu (Trong đó xây mới 09 căn, sửa chữa 01).Vận động quỹ vì người nghèo đạt 545.000.000/100.000.000 đạt 545%. Thu quỹ đền ơn đáp được 31.000.000đ/31.000.000đ, đạt 100%.

Số người tham gia BHYT toàn xã: 14.293/16.255 đạt 87,47%. 

3. Quốc phòng – an ninh:

Nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội là mục tiêu hàng đầu của địa phương, Uỷ ban nhân dân xã thường xuyên quan tâm củng cố lực lượng Công an - Quân sự đủ số lượng, hoạt động có chất lượng. Thường xuyên duy trì thực hiện tốt phong trào quần chúng tham gia bảo vệ tổ quốc. Phối hợp Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã xây dựng được 108 tổ tự quản.

Lực lượng công an được kiện toàn, xây dựng theo hướng hiện đại; trình độ chính trị, chuyên môn ngày càng được nâng cao; đáp ứng yêu cầu công tác bảo vệ ANCT và TTATXH ở địa phương. Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, chương trình mục tiêu "4 giảm" của tỉnh được tổ chức thực hiện thường xuyên góp phần giữ vững ổn định trật tự xã hội, kéo giảm được tai nạn giao thông trên địa bàn xã.

Ban chỉ huy quân sự xã được xây dựng vững mạnh toàn diện, công tác xây dựng lực lượng nồng cốt được thực hiện tốt, xét tuyển thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự được thực hiện từng bước theo quy định, giao quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao (27/27  thanh niên).

Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, công tác hoà giải luôn được quan tâm thực hiện đạt kết quả khá tốt đã góp phần củng cố lòng tin của nhân dân vào chính quyền và nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân. Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được triển khai thực hiện thường xuyên, góp phần ngăn chặn có hiệu quả các hiện tượng tiêu cực. Công tác cải cách hành chính theo cơ chế "Một cửa" và chế độ làm việc ngày thứ 7 được duy trì thực hiện khá tốt; các văn bản có liên quan đến thủ tục hành chính, phí, lệ phí  đều được niêm yết công khai tại trụ sở Uỷ ban nhân dân xã. Các hồ sơ của công dân được thực hiện theo đúng quy định, không gây phiền hà cho nhân dân.

4. Xây dựng chính quyền, cải cách hành chính:

Bộ máy nhân sự được biên chế đúng chức danh theo Nghị định 34/2019/NĐ-CP, đội ngũ cán bộ thường xuyên được đưa đi bồi dưỡng nghiệp vụ theo chiêu sinh.

Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả đã tiếp nhận 6.264 hồ sơ, hồ sơ được giao trả kịp thời không có tồn đọng.

Thực hiện tốt pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo, luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có tín ngưỡng hoạt động tôn giáo theo chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước.

Phối hợp UBMTTQVN xã tổ chức 04 buổi tiếp tôn giáo định kỳ hàng quý thông qua kết quả hoạt động của địa phương.

5. Công tác xây dựng nông thôn mới:

BCĐ, BQL, Ban phát triển 10 ấp được kiện toàn tổ tuyên truyền các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới được 62 cuộc 1.120 lượt người dự, tuyên truyền thường xuyên trên đài truyền thanh xã, trạm truyền thanh các ấp về mục tiêu và các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Huy động các nguồn lực từ nhân dân, doanh nghiệp để đầu tư xây dựng nông thôn mới được tiến hành thường xuyên, qua nhiều hình thức vận động. 

Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Phước Bình đã được Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thị xã Trảng Bàng công nhận đạt được 14/19 tiêu chí bao gồm các tiêu chí sau: Tiêu chí 3 (Thủy lợi); tiêu chí 4 (Điện); tiêu chí 5 (Trường học); tiêu chí 7 (cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn); tiêu chí 8 (Thông tin và truyền thông); tiêu chí 9 (Nhà ở dân cư); tiêu chí 11 (Hộ nghèo); tiêu chí 12 (Lao động có việc làm); tiêu chí 13 (Tổ chức sản xuất); tiêu chí 15 (Y tế); tiêu chí 16 (Văn hóa); tiêu chí 17 (Môi trường và an toàn thực phẩm); tiêu chí 18 (Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật); tiêu chí 19 (Quốc phòng và an ninh).    Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập26
  • Máy chủ tìm kiếm9
  • Khách viếng thăm17
  • Hôm nay2,074
  • Tháng hiện tại56,857
  • Tổng lượt truy cập1,613,487

học tập làm theo tấm gương đạo đức HCM
Công khai minh bạch
góp ý dự thảo
hợp không giấy
Thư điện tử
công báo tỉnh
cải cách hành chính
dịch vụ điện trực tuyến
xúc tiến đầu tư
csdl quốc gia
ZALO OA Phòng LĐTBXH
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây