Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh

Thứ năm - 07/09/2023 08:28 36 0
​Xuyên suốt trong quá trình hoạt động, Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác.
Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính và Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm chủ trì hội thảo công tác tham mưu của các cơ quan Đảng Trung ương.
Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính và Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm chủ trì hội thảo công tác tham mưu của các cơ quan Đảng Trung ương.

Đảng bộ tỉnh hiện có 13 đảng bộ cấp trên cơ sở với 597 tổ chức cơ sở đảng, 38.869 đảng viên, chiếm 3,24% dân số toàn tỉnh (trong đó, 20 Đảng bộ xã biên giới có 3.816 đảng viên, chiếm 2,18% so với dân số các xã biên giới); từ đầu nhiệm kỳ đến nay, kết nạp được được 3.105 đảng viên, chiếm 64,29% (Nghị quyết 4.830), đạt chỉ tiêu tỷ lệ đảng viên so với dân số toàn tỉnh theo Nghị quyết đề ra (Nghị quyết 3,4%).

Xác định công tác tổ chức, xây dựng Đảng là lĩnh vực trọng yếu của Đảng, đóng vai trò to lớn, quyết định sự thành công của sự nghiệp cách mạng, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Trong thời gian qua, nhất là qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới tại địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nghiêm túc quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện đồng bộ, sâu rộng, hiệu quả các quan điểm, định hướng, chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm cho biết, bước vào thời kỳ xây dựng đất nước sau chiến tranh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh đã phát huy truyền thống quê hương trung dũng, kiên cường, trung thành với sự nghiệp xây dựng của Đảng, đoàn kết, quyết tâm khắc phục khó khăn, triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách của Đảng, nhất là đường lối đổi mới, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hoà bình, phát triển; đồng thời đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu cùng các địa phương trong vùng và cả nước đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.
 

Trưởng đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tây Ninh.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng đảng trên các mặt công tác về: chính trị, tư tưởng, tổ chức cũng được thực hiện chặt chẽ, quyết liệt, đồng bộ, đạt được nhiều kết quả tích cực, xây dựng đảng bộ, chính quyền đoàn kết về chính trị, vững vàng về tư tưởng và tổ chức bộ máy vững mạnh.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nhất là quán triệt, thực hiện nghiêm theo quan điểm, mục tiêu Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17.11.2022 của Ban Chấp hành Trung ương (Khoá XIII) để xây dựng đồng bộ quy chế hoạt động của Cấp uỷ tỉnh; xác định rõ chức trách, nhiệm vụ của từng chức danh; quy định các mối quan hệ giữa cấp uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và hành động, triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Việc nghiên cứu, đánh giá tình hình thực tiễn địa phương gắn với chủ trương của Trung ương cũng được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện quyết liệt và ban hành các Đề án tổ chức thực hiện thí điểm cho từng mô hình mới trên địa bàn tỉnh.

Theo ông Nguyễn Đức Hà- nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Tây Ninh là một trong các địa phương hết sức quan tâm, chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, có nhiều nét mới, nhiều việc mà có thể làm gương cho các địa phương khác như đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ và một số chủ trương, chính sách của Tây Ninh đã có tác dụng và từng bước đi vào cuộc sống.

Bên cạnh đó, các cấp uỷ, tổ chức Đảng cũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát việc rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của các cơ quan, đơn vị có thực hiện thí điểm kiêm nhiệm chức danh và mô hình tổ chức mới để phù hợp với thực tiễn. Đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát việc rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của các cơ quan, đơn vị có thực hiện thí điểm kiêm nhiệm chức danh và mô hình tổ chức mới để phù hợp với thực tiễn.

Kịp thời rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác phần nào đã khắc phục được tình trạng chồng chéo, trùng lặp trong phân công nhiệm vụ; tổ chức bộ máy, biên chế tinh gọn, giúp cho các cơ quan, đơn vị chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, kiểm soát tốt các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, góp phần triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, góp phần tăng cường hiệu quả hoạt động của bộ máy các cơ quan, đơn vị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái trao bằng khen cho các cá nhân tại hội nghị tổng kết xây dựng Đảng.

Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương cũng luôn được quan tâm chú trọng. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã bám sát quan điểm, chủ trương của Trung ương để lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, xây dựng các Đề án, phương án, kế hoạch, giải pháp củng cố, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị của tỉnh.

Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ thực hiện đúng chủ trương của Đảng, kế hoạch, đề án của tỉnh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Đồng thời, đã rà soát, sắp xếp, kiện toàn các phòng chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc theo hướng tinh gọn, hợp lý. Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ, sau khi sắp xếp có 6 cơ quan, trong đó đầu mối bên trong giảm 10 cấp phòng, giảm 26 biên chế.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc tặng cờ đơn vị dẫn đầu thi đua cho các tập thể.

Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ sau khi sáp nhập, sắp xếp đã phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao đồng bộ, thống nhất, hiệu quả được nâng lên.

Đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tham mưu từng bước được nâng cao về chất lượng. Đến nay, đội ngũ cán bộ, công chức cơ bản đạt chuẩn theo quy định; tinh thần phục vụ, đạo đức công vụ, các kỹ năng nghiệp vụ, giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức được cải thiện từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác. 

Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tập trung xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm cán bộ, giới thiệu cán bộ ứng cử; các nguyên tắc, quy trình, thủ tục trong công tác cán bộ từng bước được cụ thể hóa, chặt chẽ, đưa công tác cán bộ đi vào nền nếp, phát huy vai trò của cơ quan tham mưu và người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị và tập thể thực hiện công tác cán bộ bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng quy trình, thủ tục.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái trao quyết định bổ nhiệm 

Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Với những kết quả đạt được qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đó cũng là tiền đề, động lực để Đảng bộ tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tố Tuấn

Nguồn BTNO

Tác giả: quantritrangbang quantritrangbang

Nguồn tin: www.tayninh.dcs.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập13
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm10
  • Hôm nay1,206
  • Tháng hiện tại1,206
  • Tổng lượt truy cập1,033,080
học tập làm theo tấm gương đạo đức HCM
Công khai minh bạch
góp ý dự thảo
hợp không giấy
Thư điện tử
công báo tỉnh
cải cách hành chính
dịch vụ điện trực tuyến
xúc tiến đầu tư
csdl quốc gia
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây