Thông tin tuyên truyền xã Hưng Thuận

Thứ ba - 23/06/2020 16:00 167 0

Thông tin tuyên truyền xã Hưng Thuận

Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020

KẾ HOẠCH

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

 hòa giải cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 04 /QĐ-UBND, ngày  01/3/2020 của UBND xã Hưng Thuận)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích

- Tiếp tục thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt CTCPL theo Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Kết luận số 04-KL/TW, ngày 19/4/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, Chỉ thị mới thay thế Chỉ thị 32-CT/TW (sau khi được ban hành), Luật PBGDPL, Luật Tiếp cận thông tin, Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về PBGDPL, xây dựng cấp xã đạt CTCPL; các Điều ước quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam là thành viên và nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2020.

- Tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, CTCPL; nhân rộng các mô hình, cách làm mới có hiệu quả; nâng cao trách nhiệm tự học tập, tìm hiểu pháp luật của công dân; nghĩa vụ học tập pháp luật gắn với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, công chức, đảng viên nhằm tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật trong xã hội.

2. Yêu cầu

- Quán triệt và thực hiện đầy đủ chủ trương của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt CTCPL; bám sát các nhiệm vụ được giao trong Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật Hòa giải ở cơ sở, Quyết định 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (QĐ số 619), các Nghị quyết của Quốc hội; chỉ đạo, điều hành của ngành cấp trên gắn với nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.

- Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác PBGDPL; phát huy vai trò tham mưu, tư vấn của Hội đồng phối hợp PBGDPL -  Cơ quan Thường trực Hội đồng, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, bảo đảm sự phối hợp, kết nối, lồng ghép các hoạt động.

- Phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực và nhu cầu xã hội, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, chất lượng, hiệu quả; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; huy động, khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội tham gia công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt CTCPL.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

1.1. Triển khai thực hiện Chỉ thị của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong tình hình mới (thay thế Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư)

- Cơ quan chủ trì: Công chức Tư pháp - Hộ tịch.

- Cơ quan phối hợp: Các ngành xã và Trưởng ấp các ấp.

- Thời gian thực hiện: Quý I, II/2020.

1.2. Nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật về PBGDPL; Luật Hòa giải ở cơ sở trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; QĐ số 619, Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật

- Cơ quan chủ trì: Công chức Tư pháp - Hộ tịch.

- Cơ quan phối hợp: Các ngành, đoàn thể xã và Trưởng ấp các ấp.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

1.3.Phối hợp với Cán bộ Nông nghiệp thực hiện chỉ tiêu 18.5 trong bộ tiêu chí  xây dựng nông thôn mới.

- Cơ quan thực hiện: Công chức Tư pháp - Hộ tịch.

- Cơ quan phối hợp: Các ngành, đoàn thể xã và Trưởng ấp các ấp.

- Thời gian thực hiện: Theo hướng dẫn của ngành cấp trên.

1.4. Triển khai thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo nhiệm vụ được giao trong Chỉ thị số 32-CT/TW, Kết luận số 04-KL/TW, Chỉ thị mới thay thế Chỉ thị số 32-CT/TW (sau khi được ban hành), Luật PBGDPL, Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành, QĐ số 619, Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật, Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017– 2021, các Chương trình phối hợp, Đề án về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở theo hướng tăng cường công tác quản lý nhà nước.

- Cơ quan chủ trì: Công chức Tư pháp - Hộ tịch;

- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

1.5. Phối hợp với Phòng Tư pháp huyện tập huấn cấp, phát tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ, tài liệu pháp luật; theo dõi, kiểm tra nắm bắt tình hình thực tế và hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt CTCPL

- Cơ quan chủ trì: Công chức Tư pháp - Hộ tịch, đề nghị Trưởng ấp các ấp thực hiện theo trách nhiệm và phạm vi quản lý.

- Cơ quan phối hợp: Các ngành, đoàn thể có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

1.6. Nhân rộng các mô hình, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả về PBGDPL, hòa giải cơ sở, xây dựng cấp xã đạt CTCPL; tăng cường phối hợp, trao đổi kinh nghiệm giữa các địa phương thực hiện tốt lĩnh vực này

- Cơ quan chủ trì: Công chức Tư pháp - Hộ tịch; đề nghị các đơn vị có liên quan, Trưởng ấp các ấp thực hiện theo trách nhiệm và phạm vi quản lý.

- Cơ quan phối hợp: Đơn vị, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

2. Về phổ biến, giáo dục pháp luật

2.1. Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ tại Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021, các Đề án (có Kế hoạch triển khai Đề án năm 2020 riêng) và Chương trình phối hợp về PBGDPL;

- Cơ quan chủ trì: Công chức Tư pháp - Hộ tịch; đề nghị các đơn vị có liên quan, Trưởng ấp các ấp thực hiện theo trách nhiệm và phạm vi quản lý.

- Cơ quan phối hợp: Đơn vị, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo hướng dẫn chung của Phòng Tư pháp.

2.2. Tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL xã.

- Cơ quan chủ trì: Công chức Tư pháp - Hộ tịch.

- Cơ quan phối hợp: Đơn vị, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch hoạt động của Hội đồng.

2.3. Phổ biến chính sách, pháp luật bằng các hình thức phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, bám sát nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; tập trung vào các luật, pháp lệnh, văn bản mới ban hành hoặc thông qua năm 2019 và năm 2020; các văn bản pháp luật được giao chủ trì soạn thảo hoặc thuộc phạm vi quản lý; các quy định pháp luật, dự thảo luật, pháp lệnh quan trọng, liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, trọng tâm là các lĩnh vựccải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, hỗ trợ khởi nghiệp, khiếu nại, tố cáo, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông đường bộ; pháp luật về biển, đảo; vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; các điều ước quốc tế ký kết giữa Việt Nam với các nước có chung đường biên giới; các điều ước quốc tế về biển mà Việt Nam là thành viên...

- Cơ quan chủ trì: Công chức Tư pháp - Hộ tịch; đề nghị các đơn vị có liên quan, Trưởng ấp các ấp thực hiện theo trách nhiệm và phạm vi quản lý.

- Cơ quan phối hợp: Đơn vị, tổ chức có liên quan

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

2.4. Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2020 đi vào chiều sâu, thiết thực gắn với thực hiện các Chương trình, Đề án về PBGDPL và nhiệm vụ trọng tâm địa phương.

- Cơ quan chủ trì: Công chức Tư pháp - Hộ tịch; đề nghị các đơn vị có liên quan, Trưởng ấp các ấp thực hiện theo trách nhiệm và phạm vi quản lý.

- Cơ quan phối hợp: Đơn vị, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm, cao điểm từ ngày 01/11 đến 09/11/2020.

2.5. Phối hợp PBGDPL trong nhà trường, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức giảng dạy, học tập môn học pháp luật và giáo dục công dân, đồng thời thực hiện có chất lượng các hoạt động PBGDPL ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp;

- Cơ quan chủ trì: Trường THCS Hưng Thuận.

- Cơ quan phối hợp: Công chức Tư pháp – Hộ tịch và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

2.6. Tăng cường truyền thông về PBGDPL; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL gắn với triển khai có hiệu quả Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019-2021".

- Cơ quan chủ trì: Công chức Tư pháp - Hộ tịch; đề nghị các ngành, đoàn thể xã và Trưởng ấp các ấp thực hiện theo trách nhiệm và phạm vi quản lý.

- Cơ quan phối hợp: Các ngành đoàn thể có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

2.7. Xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật theo Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ, trọng tâm là xây dựng Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia gắn với thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019-2021"

- Cơ quan chủ trì: Công chức Tư pháp - Hộ tịch; đề nghị các ngành, đoàn thể xã và Trưởng ấp các ấp thực hiện theo trách nhiệm và phạm vi quản lý.

- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm theo tiến độ quy định tại Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg.

2.8. Rà soát, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật theo hướng chuyên sâu, chuyên biệt

a) Tổ chức Cuộc thi Tuyên truyền viên pháp luật giỏi cấp xã, về pháp luật phòng, chống tham nhũng (có văn bản hướng dẫn riêng).

- Cơ quan chủ trì: Công chức Tư pháp - Hộ tịch.

- Cơ quan phối hợp: Các ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo hướng dẫn của Phòng Tư pháp.

b) Phối hợp với Phòng Tư pháp huyện tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL, nhất là kỹ năng PBGDPL cho đối tượng đặc thù gắn với thực hiện Chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ đối với tuyên truyền viên pháp luật (ban hành kèm theo Quyết định 3147/QĐ-BTP ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp); xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Công chức Tư pháp - Hộ tịch; đề nghị các ngành đoàn thể xã và Trưởng ấp các ấp thực hiện theo trách nhiệm và phạm vi quản lý.

- Cơ quan phối hợp: Các tổ chức chính trị - xã hội; đơn vị, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

2.9. Thực hiện PBGDPL cho đối tượng đặc thù theo Luật PBGDPL

- Cơ quan chủ trì: Công chức Tư pháp - Hộ tịch (chỉ đạo, hướng dẫn chung); đề nghị Công an xã, Ban Chỉ huy quân sự xã, Công chức Lao động Thương binh - Xã hội các đơn vị có liên quan và Trưởng ấp các ấp thực hiện theo trách nhiệm và phạm vi quản lý.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Công đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, Xã đoàn; Hội Nông dân xã, Hội Cựu Chiến binh xã; các Hội đặc thù và các đơn vị, tổ chức có liên quan khác.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

3. Về hòa giải ở cơ sở

3.1. Phối hợp với Tòa án nhân dân huyện tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp số 162/CTPH-TANDTC-BTP ngày 08/4/2019 về phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở giữa Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp giai đoạn 2019 - 2023, nhất là trong việc thực hiện thủ tục yêu cầu Tòa án ra quyết định công nhận kết quả hòa giải thành ở cơ sở

- Cơ quan chủ trì: Công chức Tư pháp - Hộ tịch.

- Cơ quan phối hợp: Trưởng ấp các ấp và các cá nhân tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

3.2. Củng cố, nâng cao năng lực, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở gắn với triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022" và Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên (ban hành kèm theo Quyết định số 4077/QĐ-BTP ngày 31/12/2014 của Bộ Tư pháp)

- Cơ quan chủ trì: Công chức Tư pháp - Hộ tịch, Trưởng ấp các ấp thực hiện theo trách nhiệm và phạm vi quản lý.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

4. Công tác xây dựng cấp xã đạt CTCPL và phối hợp quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện quy ước

4.1. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 699/QĐ-BTP ngày 22/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với thực hiện tiêu chí "xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật" trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

- Cơ quan chủ trì: Công chức Tư pháp - Hộ tịch.

- Cơ quan phối hợp: Các ngành đoàn thể, đơn vị, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

4.2. Thực hiện đánh giá, công nhận, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo QĐ số 619 và Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp gắn với xây dựng nông thôn mới

- Cơ quan chủ trì: Công chức Tư pháp - Hộ tịch.

- Cơ quan phối hợp: Các ngành, đoàn thể và các đơn vị, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

4.3. Phối hợp kiểm tra, kiến nghị việc xử lý quy ước vi phạm do có nội dung trái pháp luật, xâm phạm các quyền con người, quyền công dân theo Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

- Cơ quan chủ trì: Công chức Văn Hoá- xã hội và Trưởng ấp các ấp thực hiện theo trách nhiệm và phạm vi quản lý tại Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg.

- Cơ quan phối hợp: Công chức Tư pháp - Hộ tịch, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, Công chức văn phòng - thống kê, các đơn vị, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

5. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực của cơ quan tham mưu quản lý nhà nước về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt CTCPL

Củng cố, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác quản lý nhà nước về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt CTCPL.

- Cơ quan chủ trì: Công chức Tư pháp - Hộ tịch; đề nghị các ngành đoàn thể xã và Trưởng ấp các ấp thực hiện theo trách nhiệm và phạm vi quản lý.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, các tổ chức chính trị - xã hội; các đơn vị, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

6. Tăng cường hợp tác quốc tế về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt CTCPL; huy động sự tham gia của tổ chức chính trị - xã hội, cá nhân, tổ chức khác và sự hỗ trợ, tài trợ kinh phí cho công tác này

- Cơ quan chủ trì: Công chức Tư pháp- Hộ tịch; đề nghị các ngành đoàn thể xã và Trưởng ấp các ấp thực hiện theo trách nhiệm và phạm vi quản lý.

- Cơ quan phối hợp: Công chức Tài chính - Kế toán xã, các đơn vị, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, đề nghị các ngành, đoàn thể xã, Trưởng ấp các ấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao xây dựng Kế hoạch chi tiết năm 2020 phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn, gửi về Ủy ban nhân dân xã ( thông qua Công chức Tư pháp) trước ngày 15/02/2020.

2. Giao Công chức Tư pháp - Hộ tịch.

2.1. Chủ trì tham mưu Chủ tịch UBND xã chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai, theo dõi, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch này; kịp thời phát hiện vướng mắc, bất cập, vấn đề mới phát sinh để kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh cho phù hợp.

2.2. Chủ trì tham mưu Chủ tịch UBND xã căn cứ vào Kế hoạch này chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai các hoạt động PBGDPL thuộc phạm vi trách nhiệm của UBND xã, bảo đảm quyền thông tin pháp luật của công dân.

3. Kinh phí bảo đảm thực hiện các hoạt động tại Kế hoạch này được bố trí trong dự toán của đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ và hoạt động, được thực hiện theo Luật Ngân sách nhà nước, Luật PBGDPL, Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành. Kinh phí thực hiện các chương trình, đề án thực hiện theo các Quyết định phê duyệt các chương trình, đề án đó.

Trên đây là Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 trên địa bàn xã Hưng Thuận./.

 

 

 

 

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập14
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm12
  • Hôm nay28
  • Tháng hiện tại89,467
  • Tổng lượt truy cập1,751,940

học tập làm theo tấm gương đạo đức HCM
Công khai minh bạch
góp ý dự thảo
hợp không giấy
Thư điện tử
công báo tỉnh
cải cách hành chính
dịch vụ điện trực tuyến
xúc tiến đầu tư
csdl quốc gia
ZALO OA Phòng LĐTBXH
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây