UBND thị xã Trảng Bàng

 

Địa chỉ: KP Lộc An, phường Trảng Bàng,
thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.
Email: ubnd-trangbang@tayninh.gov.vn
ĐT: 0276.3880.218 

tran van minh xu ly .jpg

 

    ​1. Chủ tịch UBND thị xã: Trần Tương Quốc

    Điện thoại: 0276.3880 218

    email: quoctt@tayninh.gov.vn

 

 

Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành chung, toàn diện các mặt hoạt động và công tác của UBND thị xã, các thành viên UBND thị xã, thủ trưởng các phòng, ban ngành, đơn vị thuộc thị xã và Uỷ ban nhân dân các xã, phường

a. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau đây:

- Kinh tế tổng hợp bao gồm:

+ Quy hoạch phát triển KT-XH của địa phương;

+ Những vấn đề quan trọng, cấp bách, những vấn đề có tính chất liên ngành liên quan đến nhiều lĩnh vực, đơn vị và địa phương trong thị xã;

+ Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội trung hạn và hàng năm;

+ Công tác tổ chức bộ máy và cán bộ;

+ Công tác thi đua - khen thưởng và kỷ luật;

+ Công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thị xã;

+ Quy chế làm việc của UBND thị xã.

- Công tác quốc phòng, an ninh;

- Công tác ngoại vụ, biên giới;

- Những vấn đề lớn, đột xuất, nhạy cảm, bức xúc thuộc các lĩnh vực về kinh tế, văn hoá xã hội, đối ngoại;

- Những công việc, giải pháp đặc biệt quan trọng, có tính chất đột phá về chỉ đạo điều hành trong từng giai đoạn.

- Phối hợp và giữ mối quan hệ giữa UBND thị xã với UBND tỉnh, Sở, ban ngành tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh, Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã, các ban của Hội đồng nhân dân thị xã, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, Tòa án nhân dân thị xã, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp.

b. Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan:

- Ban CHQS thị xã; Công an thị xã; Đồn biên phòng Phước Chỉ; Phòng Tư pháp; Thanh tra thị xã; Phòng Nội vụ.

- Phụ trách chung các xã, phường.

 

 

ha minh dao

​     2. Phó chủ tịch UBND thị xã: Hà Minh Dảo 

     Điện thoại: 0276.3880 218

      email: haminhdao@tayninh.gov.vn

 

a. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác:

- Công tác Kế hoạch, tổng hợp vốn: Đầu tư trung hạn, hàng năm; hỗ trợ mục tiêu và các nguồn vốn khác.

- Đầu tư xây dựng cơ bản của thị xã.

- Tổng hợp các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn, xây dựng nông thôn mới.

- Lĩnh vực kinh tế nông nghiệp:

+ Nông nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi;

+ Phát triển kinh tế hợp tác, phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn;

- Lĩnh vực văn hóa, xã hội, gồm:

+ Văn hoá, thông tin tuyên truyền, thể thao;

+ Lao động, thương binh xã hội;

+ Y tế

+ Giáo dục và đào tạo

+ Tôn giáo, dân tộc, dân số...

+ Cho chủ trương điều hành kinh phí của lĩnh vực giáo dục, đào tạo và lao động thương binh và xã hội sau khi được UBND thị xã hoặc UBND tỉnh giao dự toán.

- Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, công tác tư pháp – hộ tịch thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thị xã và UBND thị xã.

-  Giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách

- Tổ chức thực hiện quy chế phối hợp giữa UBND thị xã với UBMTTQVN thị xã, các tổ chức chính trị xã hội thị xã;

- Một số công việc thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh và một số lĩnh vực khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND thị xã.

- Khi Chủ tịch đi vắng thay mặt giải quyết các công việc thuộc trách nhiệm của Chủ tịch và chịu trách nhiệm về phần giải quyết công việc được ủy quyền theo quy định của pháp luật.

- Phụ trách chỉ đạo trực tiếp bộ máy văn phòng HĐND và UBND thị xã, đảm bảo các hoạt động chung của UBND thị xã, HĐND, TT. HĐND thị xã;

- Phụ trách các Ban chỉ đạo theo lĩnh vực công tác được phân công.

- Một số công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND thị xã.

b. Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan:

- Phòng Kinh tế (lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn); Xí nghiệp thủy lợi; Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn; Bưu điện; Trung tâm viễn thông; Bảo hiểm xã hội thị xã; Phòng Văn hóa và thông tin; Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thanh; Phòng Lao động – thương binh và xã hội; Phòng Giáo dục và đào tạo; Phòng Y tế; Trung tâm y tế; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên; Bảo hiểm xã hội; Phòng Nội vụ (lĩnh vực tôn giáo); Phòng Tư pháp (lĩnh vực tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và Hộ tịch), các tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức xã hội nghề nghiệp; Văn phòng HĐND và UBND thị xã; Công an, Quân sự, Biên phòng (một số nhiệm vụ theo phân công của Chủ tịch UBND thị xã), phòng Quản lý đô thị (lĩnh vực phụ trách), Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã (lĩnh vực phụ trách).

- Phụ trách các xã, phường: Gia Lộc, Lộc Hưng, Hưng Thuận, Đôn Thuận.

 

 

 

 

tran minh tam

 

​     3. Phó chủ tịch UBND thị xã: Trần Minh Tâm

     Điện thoại: 0276.3880 218

      email: tamtm@tayninh.gov.vn

 

a. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác:

- Công tác quản lý, quy hoạch đô thị và nông thôn;

- Cấp giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền cấp thị xã;

- Lĩnh vực Tài nguyên và môi trường; bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn.

- Giao thông vận tải, bưu điện, viễn thông, điện lực;

- Công tác cải cách hành chính;

- Công tác thi hành án dân sự;

- Lĩnh vực khoa học công nghệ, công nghệ thông tin.

- Giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách và tổng hợp chung tình hình giải quyết khiếu nại trên địa bàn thị xã.

- Phụ trách các Ban chỉ đạo theo lĩnh vực công tác được phân công.

- Một số công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND thị xã.

b. Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan:

- Phòng Quản lý đô thị (lĩnh vực phụ trách); phòng Kinh tế (lĩnh vực phụ trách); phòng Tài nguyên và môi trường; Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã; Điện lực Trảng Bàng; Ban tiếp công dân thị xã; công tác phối hợp, hoạt động của Văn phòng đăng ký đất tỉnh Tây Ninh – chi nhánh thị xã Trảng Bàng; Chi cục Thi hành án dân sự, phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND và UBND thị xã (công tác CCHC).

Phụ trách các phường: Trảng Bàng, An Tịnh, An Hòa, Gia Bình.

 

 

le thi hong tham

​     4. Phó chủ tịch UBND thị xã: Lê Thị Hồng Thắm

     Điện thoại: 0276.3880 218

     email: tamtm@tayninh.gov.vn

a. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác:

- Công tác kế hoạch, tổng hợp chung lĩnh vực thuế, tài chính, ngân sách; kêu gọi thu hút đầu tư; phát triển khu – cụm công nghiệp.

- Phụ trách sắp xếp xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP trên địa bàn thị xã.

- Tổng hợp chung tình hình phát triển kinh tế - xã hội thị xã hàng năm, giai đoạn.

- Công nghiệp, thương mại, dịch vụ.

- Công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại.

- Hoạt động Ngân hàng, tín dụng trên địa bàn thị xã.

- Phụ trách các Ban chỉ đạo theo lĩnh vực công tác được phân công.

- Một số công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND thị xã.

b. Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan:

- Phòng Tài chính – Kế hoạch; phòng Kinh tế (lĩnh vực phụ trách); Công an thị xã (lĩnh vực phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại); Ngân hàng CSXH; Chi cục Thống kê; Chi cục thuế; Kho bạc; Đội quản lý thị trường; Ban quản lý chợ Trảng Bàng, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã (lĩnh vực phụ trách).

Phụ trách các xã: Phước Bình, Phước Chỉ.

 

 

Uỷ viên UBND thị xã

 

Stt Họ và tên Đơn vị công tác
01 Trần Thông Trực TP.QLĐT thị xã
02 Nguyễn Thanh Hải TP. GD và ĐT thị xã
03 Phạm Văn Hực Chánh Thanh tra thị xã
04 Nguyễn Thị Trúc Giang TP.LĐTB và XH thị xã
05 Huỳnh Thanh Hải TP.Nội vụ thị xã
06 Ngô Thị Ngọc Lý TP.TN và MT thị xã
07 Hồ Văn Quang Trưởng CA thị xã
08 Võ Văn Trực CHT. Ban CHQS thị xã
09 Trịnh Minh Hiếu TP.TC và KH thị xã
10 Nguyễn Phước Nhiên TP.KT thị xã
11 Nguyễn Thành Thiện TP.Tư pháp thị xã
12 Trần Ái Hòa TP.Văn hóa và Thông tin thị xã
13 Huỳnh Thị Thùy Trang Chánh VP.HĐND và UBND thị xã

 

* Các Phòng trực thuộc:

* UBND các xã trực thuộc ​

1. UBND phường Trảng Bàng

2. UBND phường An Tịnh

3. UBND phường An Hòa

4. UBND phường Gia Lộc 

5. UBND phường Gia Bình

6. UBND phường Lộc Hưng

7. UBND xã Đôn Thuận 

8. UBND xã Hưng Thuận 

9. UBND xã Phước Chỉ

10. UBND xã Phước Bình

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập12
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm10
  • Hôm nay1,787
  • Tháng hiện tại60,429
  • Tổng lượt truy cập1,017,596
học tập làm theo tấm gương đạo đức HCM
Công khai minh bạch
góp ý dự thảo
hợp không giấy
Thư điện tử
công báo tỉnh
cải cách hành chính
dịch vụ điện trực tuyến
xúc tiến đầu tư
csdl quốc gia
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây