Cơ cấu tổ chức Ủy Ban nhân dân xã Đôn Thuận

Thứ ba - 05/10/2021 22:00 1.206 0

Cơ cấu tổ chức Ủy Ban nhân dân xã Đôn Thuận

Cơ cấu tổ chức bộ máy xã Đôn Thuận

​SƠ ĐỒ TỔ CHỨC 

so_do_thuong_lan.bmp

  1. Chủ tịch UBND xã

 

 Trần Văn Cảnh 
Điện thoại: 0909108340

Nhiệm vụ: 

- Lãnh đạo và điều hành mọi công việc của Uỷ ban nhân dân, chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình, đồng thời cùng uỷ ban nhân dân xã chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Uỷ ban nhân dân trước Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân xã và Uỷ ban nhân dân thị xã.

- Chủ trì các phiên họp và các hội nghị khác của Uỷ ban nhân dân, khi vắng mặt thì uỷ quyền Phó Chủ tịch chủ trì thay; bảo đảm việc chấp hành Pháp luật, các văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên, Nghị quyết của Đảng uỷ và Hội đồng nhân dân xã.

- Quyết định những vấn đề quan trọng, liên quan đến nhiều nội dung công việc, những vấn đề đột xuất, phức tạp trên địa bàn; những vấn đề còn ý kiến khác nhau hoặc vượt quá thẩm quyền của Phó Chủ tịch và Uỷ viên Uỷ ban nhân dân xã.

- Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác; phân công nhiệm vụ, đôn đốc thực hiện, kiểm tra các thành viên Uỷ ban nhân dân xã và các cán bộ, công chức khác thuộc Uỷ ban nhân xã, Trưởng ấp trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Ký ban hành những văn bản thuộc thẩm quyền Uỷ ban nhân dân xã và quyền Chủ tịch Uỷ ban nhân dân theo quy định của Pháp Luật.

- Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, hoạt động của Uỷ ban nhân dân với Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân xã và Uỷ ban nhân dân thị xã.

- Chỉ đạo trực tiếp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

  1. Phó Chủ tịch UBND xã


Nguyễn Văn Hưng
Điện thoại: 0969898454

Nhiệm vụ: 

- Đôn đốc cán bộ, công chức, trưởng ấp thực hiện các chủ trương chính sách và pháp luật thuộc lĩnh vực kinh tế - tài nguyên và môi trường.

- Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai các công việc theo lĩnh vực được phân công trên địa bàn. Được sử dụng quyền hạn của Chủ tịch khi giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế.

- Chịu trách nhiệm cá nhân trước chủ tịch, trước Uỷ ban nhân dân và Hội đồng nhân dân xã về quản lý đất đai, phát triển sản xuất thương mại, dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản, giao thông nông thôn, phát triển kinh tế.

- Tổ chức việc tiếp dân, xem xét giải quyết các khiếu nại tố cáo và kiến nghị của nhân dân theo quy định của Pháp luật. Chịu trách nhiệm giải quyết tranh chấp đất đai.

- Trực tiếp tham gia làm trưởng các Ban thuộc khối kinh tế theo yêu cầu nhiệm vụ và sự chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thị xã.

- Cùng Chủ tịch và các thành viên khác của Uỷ ban nhân dân chịu trách nhiệm tập thể về toàn bộ hoạt động của Uỷ ban nhân dân trước Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân xã và Uỷ ban nhân dân thị xã. Đối với những vấn đề vượt quá phạm vi thẩm quyền thì báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quyết định.

- Ký các hồ sơ liên quan đến đất đai.

  1. Phó Chủ tịch UBND xã


 

 

 

Nguyễn Thị Hồng
Điện thoại: 0937511203

 

Nhiệm vụ: 

- Đôn đốc cán bộ, công chức, trưởng ấp thực hiện các chủ trương chính sách và pháp luật thuộc lĩnh vực văn hóa – xã hội.

- Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai các công việc theo lĩnh vực được phân công trên địa bàn. Được sử dụng quyền hạn của Chủ tịch khi giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực văn hóa – xã hội.

- Chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch, trước Uỷ ban nhân dân và Hội đồng nhân dân xã về Lao động – Thương binh & Xã hội, Văn hóa – Thông tin, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Tư pháp – Hộ tịch , dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản, giao thông nông thôn, phát triển kinh tế.

- Trực tiếp tham gia làm trưởng các Ban thuộc khối Văn hóa – Xã hội theo yêu cầu nhiệm vụ và sự chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thị xã.

- Cùng Chủ tịch và các thành viên khác của Uỷ ban nhân dân chịu trách nhiệm tập thể về toàn bộ hoạt động của Uỷ ban nhân dân trước Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân xã và Uỷ ban nhân dân thị xã. Đối với những vấn đề vượt quá phạm vi thẩm quyền thì báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quyết định.

 

I. Đặc điểm, tình hình:

- Đôn Thuận là một xã vùng sâu nằm ở phía Bắc thị xã Trảng Bàng, cách trung tâm thị xã Trảng Bàng 21km; phía Đông tiếp giáp song Bình Dương; phía Tây giáp xã Phước Đông, xã Bàu Đồn – huyện Gò Dầu; phía Bắc giáp xã Bến Củi – huyện Dương Minh Châu và tỉnh Bình Dương, phía Nam giáp xã Hưng Thuận, phường Lộc Hưng, Trảng Bàng.

- Có tỉnh lộ 789 đi ngang, dài 10 km, diện tích tự nhiên 5857,82 ha, dân số có 3.136 hộ, với 12.134 nhân khẩu, đa số người dân sống bằng nghề nông chiếm 70%

- Tổng số cán bộ công chức 21 người (trong đó: 11 cán bộ, 10 công chức), những người hoạt động không chuyên trách là 56 người; lực lượng công an chính quy: 6 người; đội ngũ cán bộ, công chức xã thường xuyên được bồi dưỡng đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ và chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Toàn xã có 06 ấp, 13 chi bộ trực thuộc, có 82 Tổ dân cư tự quản; xã có 02 tôn giáo lớn là phật giáo và cao đài.

 II. Chức năng, nhiệm vụ:

Ủy ban nhân dân là cơ quan hành chính nhà nước tại cơ sở, tổ chức quản lý điều hành các mặt kinh tế, văn hóa -xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương theo Nghị quyết của Đảng, đặt dưới sự giám sát của Hội đồng nhân dân cùng cấp và cơ quan thẩm quyền cấp trên.

1. Kinh tế: 

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Đảng uỷ xã về các mặt phát triển đời sống kinh tế - văn hóa xã hội, Uỷ ban nhân dân tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhân dân đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho nhân dân địa phương, nâng cao thu nhập phát triển kinh tế, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng lên. Duy trì sản xuất tăng vụ, nâng số vòng quay của đất lên 2,5 vòng. Tổng diện tích gieo trồng là 4.342,46 ha. Thương mại - dịch vụ trên địa bàn xã duy trì phát triển ổn định. Cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn được chú trọng thực hiện nâng cấp, mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại và vận chuyển hàng hóa góp phần phát triển kinh tế địa phương, tạo vẽ mỹ quan nông thôn mới (trong 6 tháng đầu năm 2021, vận động nhân dân đóng góp và cấp trên đầu tư:

+ Nâng cấp 2 tuyến đường trải đá 0 x 4 với tổng chiều dài 2.400m, tổng kinh phí: 400.000.000đ.

+ Đã khởi công xây dựng 24 tuyến đường giao thông tổng vốn là 60.891.000.000đ (trong đó: nâng cấp nhựa 10 tuyến và nâng cấp sỏi phún 14 tuyến). Hiện tại đã thực hiện hoàn thành 01 tuyến đường nhựa tại ấp Trảng Sa và 04 tuyến trãi đá 0 x 4.

+ Bê tông hóa 02 tuyến kênh N13-3-6-1 và N13-7, tổng vốn 1.811.000.000đ, đã thi công xong đang chờ nghiệm thu; 

+ Trường học được trên đầu tư nâng cấp mới 03 điểm trường (Trường THCS Bời Lời, Trường TH Bời Lời 1 và trường Mẫu Giáo Đôn Thuận), tổng vốn đầu tư 37.632.000.000đ. Hiện công trình đang thi công.

 + Được trên đầu tư vốn nâng cấp Trung tập VHTTHTCĐ xã và 06 nhà văn hóa ấp, tổng vốn đầu tư 8.783.000.000đ. Hiện các công trình đang thi công.

+ Đầu tư xây mới Chợ Sóc Lào, tổng vốn 4.033.000.000đ. Công trình đang thi công.

 2. Văn hoá – xã hội:

Gắn liền với phát triển kinh tế, nhu cầu về đời sống tinh thần của nhân dân trong điều kiện hội nhập là vấn đề mà Đảng và chính quyền địa phương quan tâm. Phong trào giáo dục địa phương luôn được duy trì và giữ vững ổn định, công tác phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở, trẻ trong độ tuổi ra lớp hàng năm đạt 100%, xét hoàn thành chương trình tiểu học, tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 100%.

Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân ngày càng được quan tâm nhiều hơn, các chương trình quốc gia về y tế được thực hiện đạt kế hoạch. Trạm y tế được công nhận duy trì chuẩn quốc gia về y tế; Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm tiếp tục duy trì ở mức ổn định. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể cân nặng chiếm 6,12%, thể thấp còi là 9,18%.

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" luôn được cả hệ thống chính trị địa phương quan tâm thực hiện gắn với cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", duy trì danh hiệu các ấp văn hóa, xã văn hóa, cơ quan văn hóa, xét thi đua cuối năm phong trào "TDĐKXDĐSVH" được xếp loại A.

Đài truyền thanh xã, các cụm loa ấp đảm bảo công tác tiếp âm, truyền thanh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và nghị quyết năm của địa phương.

Trung tâm văn hóa thể thao và học tập cộng đồng xã thường xuyên tổ chức các giải thi đấu thể thao, các hội diễn văn hóa văn nghệ và mỡ các lớp chuyên đề cho các tầng lớp nhân dân tham gia.

Công tác xoá đói giảm nghèo luôn được quan tâm thực hiện tốt, Uỷ ban nhân dân duy trì thường xuyên công tác phối hợp các đoàn thể chính trị - xã hội, các ngành chuyên môn cấp trên tuyên truyền vận động, giúp đỡ những hộ nghèo cố gắng vươn lên thoát nghèo bằng nhiều hình thức như: dạy nghề, giới thiệu việc làm, tạo điều kiện vay vốn ngân hàng chính sách sản xuất kinh doanh.

          Công tác chi trả trợ cấp hàng tháng cho đối tượng chính sách, đối tượng hưởng nhận trợ cấp hàng tháng, cụ 80 tuổi trở lên, cấp phát tiền điện cho hộ nghèo được thực hiện tốt. Trong các đợt lễ tết đã vận động mạnh thường quân đóng góp trao tặng 683 phần quà cho đối tượng chính sách, các hộ nghèo của địa phương với số tiền là 283.500.000đ.

3. Quốc phòng – an ninh:

Nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội là mục tiêu hàng đầu của địa phương, Uỷ ban nhân dân xã thường xuyên quan tâm củng cố lực lượng Công an - Quân sự đủ số lượng, hoạt động có chất lượng. Thường xuyên duy trì thực hiện tốt phong trào quần chúng tham gia bảo vệ tổ quốc. Phối hợp Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã xây dựng được 82 tổ tự quản.

Lực lượng công an được kiện toàn, xây dựng theo hướng hiện đại; trình độ chính trị, chuyên môn ngày càng được nâng cao; đáp ứng yêu cầu công tác bảo vệ ANCT và TTATXH ở địa phương. Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, chương trình mục tiêu "4 giảm" của tỉnh được tổ chức thực hiện thường xuyên góp phần giữ vững ổn định trật tự xã hội, kéo giảm được tai nạn giao thông trên địa bàn xã.

Ban chỉ huy quân sự xã được xây dựng vững mạnh toàn diện, công tác xây dựng lực lượng nồng cốt được thực hiện tốt, xét tuyển thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự được thực hiện từng bước theo quy định, giao quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao (20/20  thanh niên).

Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, công tác hoà giải luôn được quan tâm thực hiện đạt kết quả khá tốt đã góp phần củng cố lòng tin của nhân dân vào chính quyền và nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân. Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được triển khai thực hiện thường xuyên, góp phần ngăn chặn có hiệu quả các hiện tượng tiêu cực. Công tác cải cách hành chính theo cơ chế "Một cửa" và chế độ làm việc ngày thứ 7 được duy trì thực hiện khá tốt; các văn bản có liên quan đến thủ tục hành chính, phí, lệ phí  đều được niêm yết công khai tại trụ sở Uỷ ban nhân dân xã. Các hồ sơ của công dân được thực hiện theo đúng quy định, không gây phiền hà cho nhân dân.

4. Xây dựng chính quyền, cải cách hành chính:

Bộ máy nhân sự được biên chế đúng chức danh theo Nghị định 92/2009/NĐ-CP, đội ngũ cán bộ thường xuyên được đưa đi bồi dưỡng nghiệp vụ theo chiêu sinh.

Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả đã tiếp nhận 2.401 hồ sơ, hồ sơ được giao trả kịp thời không có tồn đọng.

Thực hiện tốt pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo, luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có tín ngưỡng hoạt động tôn giáo theo chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước.

5. Công tác xây dựng nông thôn mới:

BCĐ, BQL, Ban phát triển 06 ấp được kiện toàn tổ tuyên truyền các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới được 6 cuộc 327 lượt người dự, tuyên truyền thường xuyên trên đài truyền thanh xã, trạm truyền thanh các ấp về mục tiêu và các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Huy động các nguồn lực từ nhân dân, doanh nghiệp để đầu tư xây dựng nông thôn mới được tiến hành thường xuyên, qua nhiều hình thức vận động.

 

 


  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập10
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm6
  • Hôm nay10
  • Tháng hiện tại63,254
  • Tổng lượt truy cập1,526,055

học tập làm theo tấm gương đạo đức HCM
Công khai minh bạch
góp ý dự thảo
hợp không giấy
Thư điện tử
công báo tỉnh
cải cách hành chính
dịch vụ điện trực tuyến
xúc tiến đầu tư
csdl quốc gia
ZALO OA Phòng LĐTBXH
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây