Trảng Bàng: Triển khai thực hiện Đề án “Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn thị xã Trảng Bàng

Thứ ba - 28/11/2023 15:22 100 0
Trảng Bàng: Triển khai thực hiện Đề án “Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn thị xã Trảng Bàng
Trảng Bàng: Triển khai thực hiện Đề án “Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn thị xã Trảng Bàng

Thực hiện Kế hoạch số 846/KH-UBND ngày 27/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh phê duyệt Đề án “Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giai đoạn 2021 – 2030”.

UBND thị xã Trảng Bàng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn thị xã Trảng Bàng, như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Triển khai có hiệu quả Đề án góp phần bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của Nhân dân; nâng cao chất lượng, giá trị và khả năng cạnh tranh của sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh tại thị trường trong nước và quốc tế.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Giai đoạn 2023 - 2025

- Phấn đấu 90% cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc đối tượng cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) hoặc ký cam kết sản suất kinh doanh thực phẩm an toàn.

- Tỷ lệ mẫu thực phẩm nông lâm thủy sản được giám sát vi phạm các quy định ATTP giảm 10%/năm.

- Kiện toàn hệ thống quản lý chất lượng nông, lâm và thủy sản phù hợp với phân công, phân cấp.

- Phấn đấu 100% cán bộ quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản các cấp được bồi dưỡng, cập nhật hàng năm về chuyên môn nghiệp vụ.

2.2. Giai đoạn 2026 - 2030

- Phấn đấu và duy trì 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc đối tượng cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bảo đảm ATTP hoặc ký cam kết sản suất kinh doanh thực phẩm an toàn.

- Tỷ lệ mẫu thực phẩm nông lâm thủy sản được giám sát vi phạm các quy định ATTP giảm 10%/năm.

- 100% cán bộ quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản các cấp được bồi dưỡng, cập nhật hàng năm về chuyên môn nghiệp vụ.

II. NHIỆM VỤ

1. Lồng ghép nhiệm vụ đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, phát triển các vùng sản xuất nguyên liệu tập trung, quy mô lớn; nâng cấp hệ thống chợ đầu mối/trung tâm cung ứng, chợ bán lẻ nông lâm thủy sản, hoàn thiện chuỗi giá trị nông lâm thủy sản

- Hỗ trợ xây dựng các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn áp dụng tiêu chuẩn sản xuất bền vững (như VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ, sinh thái, tuần hoàn…); số hóa vùng trồng, vùng nuôi, cơ sở sơ chế, chế biến, bán buôn, bán lẻ nông lâm thủy sản… đảm bảo chất lượng, ATTP.

2. Triển khai hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật và thông tin, truyền thông về chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản

- Tiếp tục triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về các quy định pháp luật về chất lượng, ATTP cho các đối tượng tham gia chuỗi liên kết, chuỗi cung ứng nông lâm thủy sản an toàn.

- Tổ chức giám sát, đánh giá và truyền thông nguy cơ ATTP đảm bảo ATTP cho người dân và doanh nghiệp.

- Xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu thống kê báo cáo chất lượng ATTP trong toàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

3. Chuyển giao, tập huấn ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số đảm bảo năng suất, chất lượng, ATTP và truy xuất nguồn gốc

- Ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt ưu tiên các tiến bộ kỹ thuật liên quan đến nâng cao chất lượng giống, áp dụng các công nghệ sản xuất “xanh, sạch” theo hướng nông nghiệp hữu cơ, sinh thái, nông nghiệp tuần hoàn, tiết kiệm tài nguyên và giảm phát thải, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm nông lâm thủy sản.

- Tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật cho người dân và doanh nghiệp nâng cấp điều kiện đảm bảo chất lượng, ATTP; thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP, GlobalGAP, nông nghiệp hữu cơ, sinh thái, tuần hoàn…); thiết lập, vận hành hệ thống tự kiểm soát chất lượng, ATTP tại cơ sở cùng với sự tham gia giám sát của cộng đồng.

4. Phát triển thị trường nông lâm thủy sản chất lượng, an toàn

- Phổ biến thông tin thị trường, quy định về chất lượng, ATTP các thị trường trong và ngoài nước để người sản xuất, người tiêu dùng nắm rõ, hiểu đúng, làm đúng.

- Kêu gọi đầu tư, liên kết các cá nhân, tổ chức sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Hỗ trợ, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu, tổ chức truyền thông quảng bá, kết nối và xúc tiến thương mại sản phẩm trong và ngoài nước.

5. Tăng cường năng lực thực thi chính sách pháp luật, đảm bảo ATTP, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản

-  Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong thực thi công vụ.

- Triển khai các chương trình giám sát, đánh giá nguy cơ và áp dụng các biện pháp phòng ngừa rủi ro về ATTP. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm vi phạm pháp luật về chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản.

III. NHÓM GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Hoàn thiện cơ chế chính sách; lồng ghép nhiệm vụ đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng đủ điều kiện sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản chất lượng, an toàn vào các kế hoạch, đề án, chương trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới 2023-2025

Hướng dẫn, hỗ trợ các vùng trồng, cơ sở đóng gói trái cây có nhu cầu xuất khẩu, truy xuất nguồn gốc đảm bảo chất lượng, ATTP.

2. Tăng cường trách nhiệm của các ngành, các cấp trong việc quản lý, thanh tra, giám sát và xử lý vi phạm về ATTP

- Tăng cường quản lý điều kiện đảm bảo ATTP trong sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh về phân cấp quản lý nhà nước đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố về ATTP thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

- Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm soát ATTP theo hướng từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Tăng cường quản lý, kiểm tra hướng dẫn sử dụng các loại vật tư đầu vào cho sản xuất phù hợp với quy trình sản xuất và tiêu chuẩn chất lượng; tổ chức thẩm định, kiểm tra định kỳ, theo kế hoạch; đảm bảo đến năm 2025 có 100% cơ sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản được chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm ATTP hoặc ký cam kết tuân thủ quy định ATTP.

- Phát huy hiệu quả công tác phối hợp liên ngành trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, đảm bảo cơ động, linh hoạt và hiệu quả, không chồng chéo, đồng thời thực hiện đúng quy định.

- Tăng cường công tác giám sát ATTP đối với các sản phẩm nông lâm thủy sản, tập trung giám sát các sản phẩm có nguy cơ cao để kịp thời phát hiện, có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về ATTP; thực hiện hiệu quả các chương trình giám sát ATTP, đánh giá nguy cơ gây mất ATTP thuộc phạm vi quản lý. Thực hiện truy xuất nguồn gốc, thu hồi, xử lý thực phẩm không đảm bảo chất lượng và thực phẩm không rõ nguồn gốc. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm.

3. Đào tạo, tập huấn, chuyển giao khoa học công nghệ, khoa học quản lý đảm bảo ATTP, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản

 Ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ vào sản xuất đối với các đề tài, dự án của cũng như tiến bộ khoa học quản lý (như áp dụng hệ thống tự kiểm soát, giám sát cộng đồng, truy xuất nguồn gốc theo tiêu chuẩn tiên tiến GAP, ISO, HACCP…) trong sản xuất nông lâm thủy sản chất lượng, an toàn.

4. Tăng cường thông tin, truyền thông kịp thời, chính xác về chất lượng, ATTP, tạo niềm tin cho người tiêu dùng và nâng cao uy tín nông sản Việt

- Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm thêm nhà đầu tư, nhà tiêu thụ: tham gia các hội nghị trong và ngoài nước; xây dựng các phim, tài liệu phục vụ truyền thông quảng bá thương hiệu nông sản thông qua tham gia các hội chợ triển lãm; trên các kênh truyền thông, các báo và tạp chí lớn, các kênh online,...

- Quảng bá, giới thiệu các sản phẩm nông sản chủ lực của thị xã đến các kênh phân phối, nhằm mở rộng thị trường, nâng tầm giá trị, phát triển thương mại điện tử, thương mại số.

- Tăng cường công tác thông tin thị trường nhằm cung cấp kịp thời cho người sản xuất về tình hình giá vật tư nông nghiệp, giá cả thị trường để người dân chủ động điều chỉnh quy mô sản xuất, cân đối cung cầu phù hợp với nhu cầu của thị trường.

- Hỗ trợ, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản an toàn đủ điều kiện tham gia các sàn thương mại điện tử, nhằm quảng bá, giới thiệu, tiêu thụ các nông sản an toàn, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp trong tình hình mới.

- Đẩy mạnh phát triển các sản phẩm OCOP góp phần xây dựng thương hiệu nông sản trên địa bàn. Tăng cường nguồn lực và xây dựng cơ chế chính sách phù hợp, hỗ trợ chủ thể tham gia chu trình OCOP để phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

5. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý chất lượng, ATTP, truy xuất nguồn gốc, đẩy mạnh cải cách hành chính

- Ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ vào sản xuất; ưu tiên các tiến bộ kỹ thuật liên quan đến nâng cao chất lượng giống, sản xuất các sản phẩm có giá trị kinh tế từ phụ phẩm, áp dụng các công nghệ sản xuất “xanh, sạch” theo hướng nông nghiệp hữu cơ, sinh thái, nông nghiệp tuần hoàn, tiết kiệm tài nguyên và giảm phát thải, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm nông lâm thủy sản.

- Nhân rộng các mô hình ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học, sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh trong trồng trọt, chăn nuôi có hiệu quả đã được khẳng định; đẩy mạnh sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản theo hướng an toàn đạt tiêu chuẩn GAP, hữu cơ, nhằm nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm; thiết lập, vận hành hệ thống tự kiểm soát chất lượng, ATTP tại cơ sở cùng với sự tham gia giám sát của cộng đồng.

- Triển khai số hóa và tổ chức cấp mã số vùng trồng, vùng nuôi, cơ sở sơ chế, chế biến, bán buôn, bán lẻ nông lâm thủy sản trên diện rộng đảm bảo chất lượng, ATTP và truy xuất nguồn gốc.

III. DỰ ÁN, CHƯƠNG TRÌNH ƯU TIÊN THỰC HIỆN

1. Xây dựng vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu chất lượng, ATTP và hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản.

2. Tập huấn, bồi dưỡng nguồn nhân lực quản lý, đảm bảo chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản.

IV. NGUỒN KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện kế hoạch được bố trí theo phân cấp ngân sách.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Kinh tế

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND các xã, phường tổ chức thực hiện Kế hoạch này; chủ động lồng ghép mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch với các kế hoạch, dự án và các Chương trình Mục tiêu quốc gia.

- Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm; các quy định về phân công, phân cấp quản lý nhà nước về ATTP; kịp thời đề xuất, sửa đổi bổ sung các văn bản chồng chéo, không còn phù hợp với tình hình thực tế.

- Đẩy mạnh công tác chuyển giao khoa học công nghệ, xây dựng, mở rộng vùng sản xuất tập trung các sản phẩm nông lâm thủy sản. Hỗ trợ xây dựng, mở rộng vùng sản xuất tập trung các sản phẩm chủ lực của tỉnh theo chuỗi giá trị đảm bảo chất lượng, an toàn, truy xuất nguồn gốc; xây dựng, nhân rộng các mô hình sản xuất , kinh doanh.

- Triển khai đồng bộ, đầy đủ hoạt động thẩm định, chứng nhận, hậu kiểm các cơ sở sản xuất, kinh doanh đủ điều kiện ATTP; vận động việc ký cam kết của các cơ sở sản xuất kinh doanh; tổ chức thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, đột xuất kịp thời phát hiện, cảnh báo và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp quản lý kinh doanh chợ xây dựng, triển khai các tiêu chí đảm bảo ATTP trong chợ nhất là các xã đăng ký về xã nông thôn mới nâng cao.

- Tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn và kết nối cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh nông lâm thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm, kết nối cung - cầu để giới thiệu sản phẩm và tìm kiếm đối tác hợp tác trong phát triển sản xuất, tiêu thụ hàng hóa.

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan triển khai các hoạt động thương mại điện tử, đẩy mạnh xúc tiến thương mại. Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã mở rộng tiêu thụ các mặt hàng nông sản, thủy sản tại chuỗi siêu thị, các cửa hàng tiện ích, chợ truyền thống, các sàn thương mại điện tử, tham gia các hội chợ, triển lãm để quảng bá, tiếp thị sản phẩm, tìm kiếm đối tác mở rộng thị trường xuất khẩu. Chú trọng việc xuất khẩu đối với các sản phẩm có thế mạnh, sản phẩm chủ lực, đặc trưng, sản phẩm OCOP, các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh.

- Phối hợp các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý các hành vi vận chuyển, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ không đảm bảo ATTP gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

- Tăng cường công tác khuyến công, nhất là hỗ trợ ứng dụng, đổi mới máy móc thiết bị, chuyển giao công nghệ để phát triển công nghiệp chế biến sản phẩm nông nghiệp ở địa phương.

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, thực hiện chuyển giao khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; tham mưu điều chỉnh, bổ sung các cơ chế, chính sách có liên quan tới ứng dụng, chuyển giao khoa học, công nghệ và đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm nông lâm thủy sản của tỉnh.

- Hướng dẫn, hỗ trợ đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu cho các sản phẩm nông sản, thủy sản chủ lực, đặc thù của tỉnh góp phần thúc đẩy việc xây dựng và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm quốc gia của tỉnh; triển khai mã số mã vạch, truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa, kết nối dữ liệu với cổng truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia. Hỗ trợ tư vấn cá nhân, tổ chức về xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm nông sản.

- Chủ trì tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, chú trọng kêu gọi, thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp; nâng cấp cơ sở hạ tầng nông nghiệp và các vùng trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; kêu gọi, thu hút đầu tư khu giết mổ, sơ chế, chế biến tập trung

2. Phòng Tài chính và Kế hoạch

Trên cơ sở dự toán hàng năm, tổng hợp, tham mưu UBND thị xã kế hoạch phù hợp khả năng ngân sách theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước. Hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng kinh phí, thanh quyết toán theo đúng quy định.

3. Đội Quản lý thị trường số 1

Phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm về ATTP; đồng thời, kiểm tra phòng, chống thực phẩm kém chất lượng, gian lận thương mại, không rõ nguồn gốc xuất xứ, thực phẩm giả, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, phụ gia thực phẩm, dụng cụ bao gói không đủ các điều kiện lưu thông trên thị trường.

4. Công an thị xã

- Chỉ đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Kịp thời phát hiện, điều tra, xử lý các tổ chức, cá nhân buôn bán chất cấm, thuốc kháng sinh cấm, thuốc bảo vệ thực vật,....; các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm không đảm bảo điều kiện vệ sinh ATTP, vi phạm các quy định về môi trường.

5. Trung tâm Văn hóa thể thao và truyền thanh thị xã

Tăng cường bài viết, tin tức, thời lượng phát sóng về vệ sinh, ATTP nông lâm thủy sản và sản phẩm tham gia chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn. Kịp thời nêu gương điển hình nhằm khuyến khích các cơ sở làm tốt, đồng thời khuyến cáo, cảnh báo các hành vi vi phạm.

6. Đề nghị Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ và các Tổ chức Chính trị - Xã hội

- Phối hợp các cơ quan chức năng triển khai thực hiện theo Kế  hoạch này; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, hội viên chấp hành tốt các quy định về đảm bảo ATTP.

- Tăng cường công tác phối hợp trong phổ biến, giáo dục, vận động và giám sát sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản chất lượng an toàn.

7. UBND các xã, phường

- Xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án đảm bảo cho công tác quản lý chất lượng ATTP nông lâm thủy sản trên địa bàn.

- Phối hợp triển khai các chương trình, dự án thuộc phạm vi Kế hoạch này; căn cứ điều kiện thực tế, để lồng ghép các nội dung của Kế hoạch này vào các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Tập trung đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận và ký cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn và kiểm tra sau cam kết theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh  tế trong viêc xây dựng, phát triển vùng sản xuất và triển khai các mô hình chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản, thủy sản tại địa phương; hỗ trợ xây dựng các điểm kinh doanh sản phẩm an toàn; tiếp tục đẩy mạnh công tác quảng bá, nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh theo hướng an toàn tại địa phương.

8. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản

Tuân thủ các quy định về đảm bảo ATTP và chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng ATTP trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản. Chủ động nâng cấp cơ sở vật chất, đào tạo, tập huấn nguồn nhân lực và ứng dụng ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, hệ thống quản lý chất lượng, ATTP tiến tiến trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, cần điều chỉnh, bổ sung những vấn đề chưa phù hợp, phản ánh kịp thời về Phòng Kinh tế để tổng hợp báo cáo, đề xuất trình UBND thị xã xem xét, quyết định./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập17
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm12
  • Hôm nay3,268
  • Tháng hiện tại58,051
  • Tổng lượt truy cập1,614,681

học tập làm theo tấm gương đạo đức HCM
Công khai minh bạch
góp ý dự thảo
hợp không giấy
Thư điện tử
công báo tỉnh
cải cách hành chính
dịch vụ điện trực tuyến
xúc tiến đầu tư
csdl quốc gia
ZALO OA Phòng LĐTBXH
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây